Головна

Література

  1. Додаткова література
  2. Додаткова література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1.Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. Психологические основы : учеб
пособие для студ. высш. учеб заведений / Л. И. Акатов. -
М. : ВЛАДОС, 2003. - 368 с.

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти томах. /
Л. С. Выготский ; под ред. Т. А. Власовой. - М. : Педагогика,
1983. - Т 5. Основы дефектологии. - 368 с.

3. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному
середовищі : навчальний посібник / О. В. Гаврилов. -
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. - 308 с

4. Завражин С. А. Адаптация детей с ограниченными воз
можностями : учеб. пособие для студ. пед учеб заведений
/ С. А. Завражин, Л. К. Фортова. - М. : Академический
Проект : Трикста, 2005. - 400 с.

5. Лапшин В. А. Основы дефектологии : учеб. пособие для
студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. - М. :
Просвещение, 1991. - 143с.

6. Липа В. А Психологические основы педагогической коррек
ции / В. А. Липа. - Донецк : Лебідь, 2000. 319 с.

7. Матвеева М П. Корекційна робота в системі освіти дітей з ва
дами розумового розвитку : навчально-методичний посібник
М. П. Матвеева, С. П. Миронова - Кам'янець-Подільський '
Кам'янець-Подільський державний університет, 2005. - 164 с

8. Миронова С П Олігофренопедагогіка. Компактний на
вчальний курс : навчальний посібник С П Миронова
Кам'янець Подільський - Кам'янець-Подільський державний
університет, 2008 - 204 с


розвитку іпа осаб/шеост роботи з ними в умовах коргкцгйшл та шклюзивнт освіти

9. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-
інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку. - К. - 2008. - 24 с

10. Психология детей с отклонениями и нарушениями психиче
ского развития / сост. В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. -
СПб. : Питер, 2001. - 384 с.

11. Синьов В. М. Основи дефектології : навчальний посібник / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. - К. : Вища школа, 1994. - 143с.

12. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопе-дагогіка : підручник / В. М. Синьов. - К. : Вид-во НПУ ім. М П. Драгоманова, 2007. - Частина І. - 238 с ИЗ. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвеева, О. П. Хохліна. - К. : Знання, 2008. 359 с.

. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема : навчальний посібник / В. М. Синьов. - К. : Діа, 2007. - 118 с >. Специальная психология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. В. И. Лубовского. -М. : Академия, 2006. - 464 с.

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелекту

Для ефективної організації роботи спеціалістів з розумово дсталими дітьми потрібне правильне розуміння феномену розу-~ зі відсталості та знання причин її виникнення. Усвідомлене і ше вживання терміна для називання проблеми - не лише зник високого рівня професійної майстерності, але й важли-чинник створення атмосфери довіри у стосунках з дитиною |*іленами її сім'ї, спосіб протидії стигмі, пов'язаній з діагнозом, «илкове визначення розумової відсталості може призвести до кування у спеціальні заклади дітей, які знаходяться на знач-вищому щаблі інтелектуального розвитку, але мають низькі яектуальні показники через порушення мовлення, слухової орової функції, загальну фізичну ослабленість, педагогічну шість. Ця патологія називається "відставання у розумово-звитку", має тимчасовий характер і може бути компенсова-»хом використання корекційної роботи з розвитку тих чи ушкоджених функцій або функціональних систем.

'Терміном "розумова відсталість"у вітчизнянійдефектоло-рийнято вважати стійке порушення пізнавальної діяльності


Модуль П Психоїют-педагигічна характеристика дппсй л порушеннями псгихіфізичнсео


людини, яке виникаь внаслідок органічного пошкодження центральної нервової системи.

Ступінь ураження головного мозку може бути різним за складністю, локалізацією, часом впливу на нього того чи іншого хвороботворного фактору. Це є свідченням того, що етіологія даного патологічного стану може бути надзвичайно різноманітною, що в свою чергу, викликає різноманітні індивідуальні особливості фізіологічного, емоційно-вольового та інтелектуального розвитку такого суб'єкта.

Термін "розумова відсталість" вказує не лише на кількісну, а й на якісну характеристику порушення, що передбачає певний позитивний розвиток дитини, внаслідок організації цілеспрямованого корекційно-розвивального впливу на неї, який враховує її потенційні можливості і опирається на збережені або менш ушкоджені її функції чи функціональні системи.

Розумова відсталість як патологія може бути констатована лише у тому випадку, якщо в одного суб'єкта є водночас три основні ознаки:

1) органічне ураження головного мозку дифузного харак
теру (набуте або спадкове);

2) порушення пізнавальної діяльності, зокрема, усіх розу
мових операцій (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагу
вання тощо), пам'яті, мовлення;

3) стійкість порушення або його регресивність.

Через наявні ознаки дитина не може оволодіти програмою загальноосвітньої школи у повному обсязі в усталені терміни.

Структура дефекту у розумово відсталих дітей є достатньо складною. Загальний її аналіз (за Л. Виготським) подамо у вигляді схеми:

- Слабкість оріг нтувальної діяльності; - низька пізнавальна активність; - слабкість замикаючої функції кори головного мозку; - низька розумова працездатність; - інертність нервових процесів


  87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   Наступна

Модуль II. Психапяю-педагатна характеристика допей з порушеннями пааюфізиююго | Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи | І ~~-... ' і - -і -'■ .. - .-. , "..,,. і, . - - . .._ | Література | Причини порушень слухової функції | Групускладають фактори, які впливають на слуху дитини в один із періодів її розвитку і | Типологія школи відповідно до зниження слуху | Спеціальні школи | Література | Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати