Головна

S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.

  1. IV. Терміни та визначення понять
  2. Tематичні напрямки роботи конференції
  3. А). Способи вивчення динаміки громадської думки в підрозділі, прийому її формування.
  4. Алгоритм исследование рыночных ниш и выбора оптимального метода ценообразования
  5. Алгоритмы оптимального резервирования
  6. Анализ чувствительности оптимального решения

Працездатність залежить від темпу, точності роботи та динаміки втомлюваності. Дітям зі сповільненим темпом роботи або швидкою втомлюваністю слід спочатку

м. зменшувати обсяг завдань, чергувати навантаження з

відпочинком, а згодом поступово прискорювати темп і

;\ збільшувати стійкість нервової системи до навантажень.

- ■. В учнів, у яких точність роботи страждає через її при-

скорений темп, необхідно формувати навички самоконтролю, уміння помічати і виправляти власні помилки.


Модуль I

Якщо дитина надто збудлива, швидка, слід спеціально організувати її працю, уповільнити, давати їй не все завдання одразу, а поетапно, перевіряти при цьому результат виконання кожного елемента.

■S Урахування індивідуальних особливостей пізнавальних процесів. Індивідуальне навчання часто надається дітям, у яких окрім основного порушення наявні й специфічні проблеми, зокрема: нестійка увага; знижена здатність до узагальнення, абстрагування, встановлення причино-наслідкових зв'язків; акалькулія чи дискальку-лія, аграфія чи дисграфія; недостатність рухових умінь, грубі порушення моторики; недостатній розвиток просторових уявлень; грубі порушення пам'яті; порушення зв'язного мовлення. При виявленні таких проблем вчителю слід узгодити свої дії з психологом, логопедом чи іншим спеціалістом з метою добору правильних корекцій-них прийомів і відповідного змісту роботи. Наприклад, корекція недоліків уваги досягається тренуванням уваги з допомогою спеціальних вправ; розвитком регулюючої функції мовлення та навичок самоконтролю. Дітям з грубими порушеннями моторики варто дуже ретельно дозувати рухові завдання, вправи з письма. Коригувати вади письма можна шляхом тренування пам'яті з допомогою спеціальних вправ та ігор; формування раціональних прийомів запам'ятовування; опосередкування пам'яті процесами мислення та мовлення. Від учнів із недорозвитком зв'язного мовлення необхідно вимагати відповідей повними реченнями, стимулювати їх міркувати вголос, вголос планувати свою діяльність.

4. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з вадами психофізичного розвитку

Найважливіше завдання системи корекційної освіти - це підготовка дитини з психофізичними вадами до повноцінного життя у сучасних соціально-економічних умовах. Певні відхилення у фізичному та розумовому розвитку учнів спеціальної школи створюють труднощі у досягненні загальної освітньо-виховної мети, породжують суперечності між прагненнями учнів
  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   Наступна

Література | Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки | Інклюзія- це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного*. | Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками | Тема і.з | Заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України | Заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України | Інтеграція | Особливості методики корекціиного навчання різних категорій дітей з психофізичними вадами | Оцінювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати