Головна

Оцінювання

  1. Вибір критеріїв оцінювання технічних систем
  2. Види й технології оцінювання
  3. Визначення узагальненого критерію оцінювання
  4. Вимірювання та оцінювання вигід і витрат.
  5. Індивідуальні завдання з критерієм оцінювання 10 балів
  6. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
  7. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

Для кожного типу спеціальної загальноосвітньої школи МОНУкраїни рекомендовано відповідні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з урахуванням особливостей їхнього психофізичного розвитку та можливостей.


Модуль /

Основними функціями перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів усіх типів шкіл є: -/ контролююча - визначення рівня засвоєння навчальної програми, виявлення готовності до засвоєння нового матеріалу;

S навчальна - стимулювання зусиль учнів до подолання труднощів, повторення, уточнення, систематизації, застосування знань і вмінь; формування в учнів адекватних критеріїв оцінювання якості своїх знань і вмінь;

S діагностично-коригуюча - з'ясування причин труднощів, виявлення прогалин у знаннях і вміннях; внесення коректив, спрямованих на подолання цих прогалин у діяльність учнів і вчителя; надання своєчасної допомоги;

S стимулююча-мотиваційна - стимулювання учнів поліпшувати свої досягнення, формування позитивної мотивації до навчання",

S розвивально-виховна - формування вмінь цілеспрямованої діяльності, розвиток відповідальності, працелюбності, активності, охайності, самостійності та інших особистісних якостей учнів;

S реалізація індивідуального підходу - знаходження відповідного рівня навантаження для кожного учня; вивчення ставлення учня до труднощів, успіхів, оцінки.

Перевірка навчальних досягнень учнів здійснюється у межах матеріалу, визначеного навчальними програмами певного типу школи. При цьому враховуються можливості дітей та особливості їхнього психофізичного розвитку. Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, тобто передусім враховуються досягнення учня, а не його невдачі.

Об'єктами перевірки і оцінювання виступають структурні компоненти навчальної діяльності, а саме:

1. Змістовий компонент - знання дітей.

При оцінюванні враховуються такі характеристики знань:

- повнота (від фрагментарного відтворення навчального
матеріалу до відтворення у повному обсязі);

- правильність (від не завжди точного до правильного від
творення навчального матеріалу);

- усвідомленість (від розуміння в основному до вміння
пояснити, обгрунтувати);


Загальні

питання корскщйноі педагогіки та специыъног психологи

- застосування знань (адекватність, самостійність, різні
умови,використання допомоги).

2. Операційно-організаційний компонентдії, способи
дій,діяльність:

а) предметні (відповідно до змісту основних навчальних
предметів);

б)розумові (порівнювати, класифікувати, абстрагувати,
«аагальнювати тощо) та загальнонавчальні (аналізувати, пла
нувати,
організовувати, контролювати процес і результати ви-
нонаннязавдання, вміння користуватись підручником тощо).

Оцінюються такі характеристики:

- правильність;

- швидкість;

" - свідомість дій;

■' - новизна умов (за зразком, аналогічне, нове);

- самостійність виконання;

- якість виконаної роботи;

- цілеспрямованість.

3. Емоційно-мотиваційний компонент- ставлення до на
вчання.

Оцінюються такі характеристики:

- характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитив
не, зацікавлене, виразне позитивне);

. - дійовість (від пасивного до дійового);

- сталість (від епізодичного до сталого).

Навчальні досягнення учнів спеціальної школи оцінюються рівнями і відповідними їм балами:

1) перший рівень - початковий (1-3 бали);

2) другий рівень - середній (4-6 балів);

3) третій рівень - достатній (7 -9балів);

4) четвертий рівень - високий (10-12 балів).

Якісні критерії цих рівнів розроблено у відповідності з ти-1 спеціальних шкіл для кожного предмета.  62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   Наступна

Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку | Література | Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки | Інклюзія- це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного*. | Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками | Тема і.з | Заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України | Заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України | Інтеграція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати