Головна

Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками

Клінічними основами корекційної педагогіки слугують: анатомія, фізіологія і патологія людини; психопатологія; невропатологія; генетика; клініка розумової відсталості. Використання знань цих галузей допомагає у проведенні психолого-педагогічної діагностики, розробці корекційних програм, доборі методів роботи з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку.

Досить тісно корекційна педагогіка пов'язана із спеціальною психологією, яка виконує роль психологічного фундаменту у навчанні, вихованні дітей, корекційній роботі з ними.

Корекційна педагогіка використовує знання вікової і педагогічної психології, соціальної педагогіки і психології.

Сама ж корекційна педагогіка слугує базою для спеціальних методик навчання та виховання учнів з психічними і (або) фізичними порушеннями.


Загальні пшпання корекцгйног педагогіки та спеціальної психології

3. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні

В умовах удосконалення системи освіти, пов'язаного із соціально-економічними процесами, не може бути незмінною і корекційна освіта. Реформація останньої обумовлена як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами, зокрема, такими: стрімке входження України у Європейський освітній простір; запозичення закордонного досвіду з проблем надання допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку; гуманізація української освіти (як загальної, так і корекційної) й орієнтація її на розв'язання особистісних проблем і розвиток кожної людини; активні міждисциплінарні зв'язки з іншими науковими галузями, суб'єктом яких також виступає особа з психофізичними порушеннями; переосмислення дефектологією окремих концептуальних положень. Зміни й оновлення у практичних сферах освіти й виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку потребують передусім теоретико-методологічного підґрунтя. Відповідно перспективними напрямками розвитку вітчизняної корекційної педагогіки є наступні:

- розробка концепцій та відповідного наукового забезпечення
щодо новітніх освітньо-виховних закладів для дітей з психіч
ними і (або) фізичними порушеннями;

- розробка новітніх інноваційних технологій навчання і вихо
вання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

- дослідження шляхів ефективної інтеграції дітей з психічними
і (або) фізичними порушеннями у середовище здорових од
нолітків та їх науково-методичне й дидактичне забезпечення;

- розробка змісту, форм і методів ранньої корекційної допо
моги дітям з відхиленнями розвитку;

- розробка шляхів допомоги дорослим особам з психічними і
(або) фізичними порушеннями;

- розробка шляхів співпраці з сім'ями дітей з психічними і
(або) фізичними порушеннями;

- удосконалення фахової підготовки спеціалістів для роботи з
різними категоріями осіб, що мають психічні і (або) фізичні
порушення (для різних типів закладів; для роботи з особами
різного віку; для інтегрованого навчання та ін);

- змістове та науково-методичне забезпечення системи профе
сійної реабілітації неповносправних осіб;

- вивчення та узагальнення історії української корекційної пе
дагогіки.


Модуль I

Контрольні запитання

1.Дайте визначення корекційної педагогіки.

2. Назвіть завдання корекційної педагогіки.

3. На які галузі поділяється корекційна педагогіка?

4. Охарактеризуйте зв'язок корекційної педагогіки з іншими
науками.

5. Якими є перспективи розвитку вітчизняної корекційної педа
гогіки?

6. Розкрийте сутність основних понять корекційної педагогіки.

7. Обґрунтуйте необхідність вивчення корекційної педагогіки
майбутніми вчителями загальноосвітніх шкіл, вихователями
дошкільних закладів, психологами системи освіти.  56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни | Результати навчання | Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН | Модуль I | Порушення зорової функції | Порушення інтелектуального розвитку | Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку | Література | Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати