Головна

Інклюзія- це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного*.

  1. FH 05 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
  2. FH 10 10 Организационные принципы работы национальных обществ здоровья.
  3. FL 01 05 Е Основные принципы.
  4. FL 01 50 Е Применение принципов независимости.
  5. FS 05 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
  6. I. 2.4. Принципы и методы исследования современной психологии
  7. I. Базовые принципы применения программы Excel

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу.

Реабілітація(згідно визначенню Комітету експертів ВОЗ) - застосування цілого комплексу заходів медичного, соціального, освітнього та професійного характеру з метою підготовки або перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціональних здібностей. 26


Загальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психологи

Термін "реабілітація" є похідним від терміну "абілітація".Стосовно дітеіі раннього віку з відхиленнями у розвитку доцільно використовувати термін "абілітація", оскільки у ранньому віці мова йде не про відновлення здібностей, а про первинне їх формування.

Абілітація- первинне формування функцій і здібностей у дітей раннього віку з проблемами розвитку за рахунок створення спеціальних умов.

Соціальна адаптація- пристосування учня до умов життя і праці.

Корекційна освіта- освіта у спеціальних закладах (школи, класи, реабілітаційні центри), яка надається фахівцями і містить навчальний, виховний і корекційний компоненти.

Спеціальні умови для одержання освіти (спеціальні освітні умови)- умови навчання (виховання), в тому числі спеціальні освітні програми і методи навчання, індивідуальні ТЗН і середовище життєдіяльності, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші послуги, без яких є неможливим (ускладненим) засвоєння загальноосвітніх і професійних освітніх програм особами з порушеннями психофізичного розвитку.

Спеціальний (корекційний) освітній заклад- освітній заклад, створений для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

2. Галузі корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка є самостійною галуззю у системі педагогічних наук.

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, користується її термінологією, має із загальною педагогікою спільний предмет (виховання і розвиток особистості) і єдину мету. Водночас корекційна педагогіка - це самостійна наука, яка має свою концепцію, розв'язує певні завдання і поділяється на галузі, кожна з яких спрямована на роботу з людьми з певними порушеннями розвитку. Галузями корекційної педагогіки традиційно є:

S сурдопедагогіка вивчає питання виховання і навчання дітей з порушеннями слуху;

-/ тифлопедагогіка питання виховання і навчання дітей з порушеннями зору;


Модуль I

s олігофренопедагогіка - питання виховання і навчання

дітей з порушеннями інтелекту;

■S логопедія та логодидактика - питання вивчення та виправлення порушень мовлення у дітей та дорослих, особливості навчання й виховання дітей-логопатів. У сучасній корекційній педагогіці як самостійні теорії й педагогічні системи спеціальної корекційно-реабілітаціиної освіти виокремились такі галузі (виділено пописано В. М. Синьовим) [6. С.17]:

S навчання і виховання дітей із затримкою психічного

розвитку;

S навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

S навчання, виховання і корекція розвитку дітей з емоційними порушеннями (зокрема, при аутизмі та аутис-тичних рисах особистості);

S навчання і виховання дітей із складними, комплексними порушеннями розвитку; S навчання і виховання дітей із вираженою девіантною

поведінкою.

Сучасні галузі корекційної педагогіки України є на часі в стадії становлення.  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

ПЕРЕДМОВА | Структурно-логічна схема навчальної дисципліни | Результати навчання | Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН | Модуль I | Порушення зорової функції | Порушення інтелектуального розвитку | Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку | Література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати