Головна

Від редактора 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Глобалізація - це процес, в ході якого зростають взаємовплив і взаємозалежність народів і держав.

Основні напрямки глобалізації: діяльність транснаціональних корпорацій, що мають свої філії в усьому світі; глобалізація фінансових ринків; міжнародна економічна інтеграція в рамках окремих регіонів; створення міжнародних організацій в економічній та фінансовій сферах: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Світова організація торгівлі та ін.

Формування глобальної економіки породжує взаємозалежність економік окремих держав. Успіх або криза країн відчутно позначаються по всьому світу. Влада стає безсилою перед глобальними процесами. Це підштовхує до об'єднання зусиль різних країн для вирішення соціально-економічних і політичних питань, наприклад, розширюється Європейське економічне співтовариство.

Наслідки процесу глобалізації

 позитивні  негативні
 - Стимулюючий вплив на економіку: - поява можливості створювати товари в тих регіонах світу, де їх виробництво обійдеться дешевше; - Виникнення можливості реалізації товару там, де це дасть максимальну вигоду; - Зниження витрат виробництва; - Поява можливостей для подальшого розвитку виробництва; - Зростання прибутку; - Концентрація зусиль на розробці нових передових технологій; - Плодами НТР можуть скористатися країни, що не мають віз можності вести власні на науково- технічні дослідження. - Зближення держав - Стимулювання врахування інтересів держав і застереження їх від крайніх дій в політиці - Виникнення соціокультурного єдності людства  - Насадження єдиного стандарту споживання - Створення перешкод для розвитку вітчизняного виробництва - Ігнорування економічної та культурно-історичної специфіки розвитку різних країн - Нав'язування певного способу життя, часто суперечить традиціям даного суспільства - Оформлення ідеї суперництва: найбільш потужні в економічному відношенні держави прагнуть до лідерства, що призводить до вибуху націоналізму в економічно слаборозвинених країнах - Втрата якихось специфічних рис національних культур

З питання про становлення єдиного людства існують такі точки зору:

- Єдність людства - лише позірна. Люди кажуть на тисячах мовах, сповідують різні релігії, дотримуються різних цінностей. Світ зовсім єдиний. Він різноманітний і багатоликий.

- Сучасний світ не залишає великого простору для різноманітності. Люди в різних куточках планети їдять одні і ті ж продукти, дивляться одні й ті ж телепередачі, читають одну і ту ж літературу і т. Д. Існуючі відмінності повинні зникнути у зв'язку з інформаційною революцією, що охопила сьогодні весь світ.

- Світ єдиний і різноманітний. Чим сильніше тенденція до єдності, тим яскравіше проявляється різноманіття культур, способів життя, соціальних цінностей. Одне не суперечить іншому. Єдність людства доповнює його різноманіття.

Основні чинники єдності сучасного людства

 фактори  їх наслідки
 Зміна засобів комунікації  У єдиний інформаційний потік з'єдналися практично всі куточки і регіони планети
 зміна транспорту  Швидкість переміщення з однієї частини світу в іншу. Світ став доступний для пересування
 Характер сучасної техніки  Реальна загроза знищення всього людства
 Економіка  Виробництво, ринки стали дійсно світовими, виробничі зв'язки перетворилися в основу єдності сучасного людства
 Глобальні проблеми  Їх вирішення можливе лише спільними зусиллями всього світового співтовариства

У сучасну епоху людство знаходить єдність не тільки антропологічне - як біологічний вид, а й соціальне - об'єднуючись в цілісну всесвітню соціальну систему, і культурне - оскільки у взаємообмін досягненнями різних культур утворюється єдина загальнолюдська культура.

___ Зразок завдання

I A1.1 Виберіть правильну відповідь. Чи вірні наступні судження про наслідки процесу глобалізації? А. Глобалізація сприяє цілісності світу і його розвитку. Б. Глобалізація сприяє поширенню цінностей і норм, характерних для євро-американської культури.

1) вірно тільки А 3) вірні обидва судження

2) вірно тільки Б 4) обидва судження невірні Відповідь: 3.

Тема 9. Глобальні проблеми людства

Термін «глобальні проблеми» з'явився у науковій літературі у кінці 60-х рр. XX ст. Глобальні проблеми сучасності не є чимось новим для нинішнього етапу розвитку людства, а являють собою загострення і поглиблення в сучасних умовах існували раніше проблем в системі «людина - природа - суспільство».

Всі глобальні проблеми взаємопов'язані. Неможливо вирішити кожну з них окремо: людство повинно вирішувати їх спільно, заради збереження життя на планеті.

     Головні (пріоритетні) глобальні проблеми    
   Проблема миру і роззброєння, запобігання нової світової війни      Подолання відсталості країн, що розвиваються  
 екологічна  демографічна
 енергетична  сировинна
 Продовольча  Використання Світового океану
ч    Світового освоєння космосу  »/  
               

Основні напрямки вирішення глобальних проблем

Формування нового планетарного свідомості. Виховання людини на принципах гуманізму. Широке інформування людей про глобальні проблеми

Всеосяжне вивчення причин і протиріч, умов, що призводять до виникнення і загострення проблем

Концентрація зусиль всіх країн з вирішення глобальних проблем. Необхідна співпраця у створенні новейщіх екологічних технологій, загального світового центру з вивчення глобальних проблем, єдиного фонду коштів і ресурсів, обміну інформацією

Висновок міжнародного співробітництва на новий якісний рівень

Спостереження і контроль за глобальними процесами на планеті. Отримання об'єктивної інформації від кожної країни і міжнародних досліджень необхідно для прогнозування і прийняття рішень

Чітка міжнародна система прогнозування

З урахуванням наявного рівня суспільного розвитку і особливої ??гостроти стоять перед людством глобальних проблем робляться різні соціальні прогнози перспектив людства:

- Песимістичні прогнози ( «екологічний песимізм») пов'язані з тим, що дозволити Глобальні проблеми людства не можна, так як це вимагає здійснення таких заходів, які реалізувати практично неможливо (наприклад, припинення зростання населення, відмова від технічного і технологічного прогресу, зниження рівня споживання і т. д.). Невідворотність екологічної катастрофи, «кінця історії», загибелі людства.

- Помірно оптимістичні прогнози ( «науково-технічний оптимізм») обґрунтовують тим, що науково-технічні відкриття і технологічні новації можуть стати основою розв'язання найбільш складних з глобальних проблем. Умовою для цього є прийняття світовим співтовариством концепції «сталого розвитку», згідно з якою науково-технічна та технологічна революції повинні бути підпорядковані інтересам виживання, збереження природного середовища існування людства.

зразок завдання

Знайдіть нижче відповідний глобальні проблеми сучасності і обведіть цифри, під якими вони вказані.

1) проблема освіти народних мас

2) демографічна проблема

3) продовольча проблема

4) торгова проблема

5) проблема використання космосу

6) наукова проблема

Обведені цифри запишіть у порядку зростання. Відповідь: 235.

В 4.

Розділ 2. Духовне життя суспільства

Тема 1. Культура і духовне життя

Культура являє собою досить складне явище, що знаходить своє відображення в існуючих на сьогоднішній день сотнях її визначень і трактувань. Найбільш поширеними є такі підходи до розуміння культури як явища суспільного життя:

- Технологічний підхід: культура - сукупність всіх досягнень в розвитку матеріального і духовного життя суспільства.

- Діяльнісний підхід: культура - здійснювана в сферах матеріального і духовного життя суспільства творча діяльність.

- Ціннісний підхід: культура - практична реалізація загальнолюдських цінностей в справах і відносинах людей.

Починаючи з I в. до. н. е. під словом «культура» (від лат. cultura - догляд, обробка, обробіток землі) розуміли виховання людини, розвиток його душі і освіту. Воно остаточно увійшло у вжиток як філософського поняття в XVIII - початку XIX ст. і позначало еволюцію людства, поступове вдосконалення мови, звичаїв, державного устрою, наукового знання, мистецтва, релігії. В цей час воно було близьке за значенням до поняття «цивілізація». Поняття «культура» протиставлялося поняттю «природа», т. Е. Культура - це те, що створила людина, а природа - то, що існує незалежно від нього.

На підставі численних праць різних вчених поняття «культура» в широкому сенсі слова можна визначити як історично обумовлений динамічний комплекс постійно оновлюються в усіх сферах суспільного життя форм, принципів, способів і результатів активної творчої діяльності людей.

Культура в вузькому сенсі - процес активної творчої діяльності, в ході якої створюються, розподіляються і споживаються духовні цінності.

У зв'язку з існуванням двох типів діяльності - матеріальної і духовної - можна виділити дві основні сфери існування і розвитку культури.

     Культура    
       
         
 матеріальна культура    духовна культура
 Пов'язана з виробництвом і освоєнням предметів і явищ матеріального світу, зі зміною фізичної природи людини: матеріально-технічні засоби праці, комунікація, культурно-побутові споруди, виробничий досвід, вміння, навички людей і ін.    Сукупність духовних цінностей і творчої діяльності по їх виробництву, освоєння і застосування: наука, мистецтво, релігія, мораль, політика, право та ін.
             

Потреби суспільства і людини (матеріальні

або духовні), які задовольняються виробленими

цінностями

критерій поділу

Розподіл культури на матеріальну і духовну вельми умовно, так як провести грань між ними часом буває дуже складно, -тому що в «чистому» вигляді вони просто не існують: духовна культура може втілюватися і в матеріальних носіях (книгах, картинах, знаряддях праці і т . д.). Розуміючи всю відносність розходження між матеріальною і духовною культурою, більшість дослідників проте вважають, що воно все ж існує.

Основні функції культури

 Найменування функції  Бе зміст
 Пізнавальна  Формування цілісного уявлення про народ, країні, епосі
 оціночна  Здійснення диференціації цінностей, збагачення традицій
 Регулятивна (нормативна)  Формування системи норм і вимог суспільства до всіх індивідів у всіх сферах життя і діяльності (норми моралі, права, поведінки)
 інформативна  Здійснення передачі і обміну знаннями, цінностями і досвідом попередніх поколінь
 комунікативна  Збереження, передача та тиражування культурних цінностей; розвиток і вдосконалення особистості через спілкування
 соціалізації  Засвоєння індивідом системи знань, норм, цінностей, привчання до соціальних ролей, нормативному поведінки, прагнення до самовдосконалення

Під духовним життям суспільства зазвичай розуміють ту область буття, в якій об'єктивна реальність дається людям не в формі протистоїть предметної діяльності, а як реальність, яка присутня в самій людині, яка є невід'ємною частиною його особистості.

Духовне життя людини виникає на основі його практичної діяльності, є особливою формою відображення навколишнього світу і засобом взаємодії з ним.

До духовного життя відносять, як правило, знання, віру, почуття, переживання, потреби, здібності, прагнення і цілі людей. Взяті в єдності вони складають духовний світ особистості.

Духовне життя тісно пов'язана з іншими сферами суспільства і являє собою одну з його підсистем.

Елементи духовної сфери життя суспільства: мораль, наука, мистецтво, релігія, право.

Духовне життя суспільства охоплює різні форми і рівні суспільної свідомості: моральне, наукове, естетичне, релігійне, політичне, правове свідомість.

Структура духовного життя суспільства

духовні потреби

Духовна діяльність (духовне виробництво)

Духовні блага (цінності)

Являють собою об'єктивну потребу людей і суспільства в цілому створювати і освоювати духовні цінності

Виробництво свідомості в особливій суспільній формі, здійснюване спеціалізованими групами людей, професійно зайнятими кваліфікованим розумовою працею

- Ідеї, теорії, образи та духовні цінності

- Духовні суспільні зв'язки індивідів

- Сама людина як істота духовна

соціалізація особистості

види

мета

наука

мистецтво

релігія

Відтворення суспільної свідомості в його цілісності

Особливості

Його продуктами є ідеальні освіти,. які не можуть бути від-чужий від їх безпосереднього виробника

Загальний характер його споживання, так як духовні блага доступні всім - індивідам без винятку, будучи надбанням всього людства

зразок завдання

I A1. I Виберіть правильну відповідь. Чи вірні наступні судження про культуру?

А. Культура - сукупність цінностей, загальний рівень інтелектуального, морального, естетичного розвитку людей.

Б. Культура - сукупність історично сформованих форм спільної діяльності людей.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

Відповідь: 1.

Тема 2. Форми і різновиди культури:

народна, масова і елітарна;

молодіжна субкультура

Коли мова йде про різноманіття культур, то воно розуміється по-різному.

типологія культури

 основа класифікації  типи культури
 Зв'язок з релігією  Культури релігійні та світські
 Регіональна приналежність  Східна і західна, середземноморська, латиноамериканська
 Регіонально-етнічна особливість  Російська, французька і т. Д.
 Належність до історичного типу суспільства  Культури традиційного, індустріального і постіндустріального суспільства
 господарський уклад  Культура мисливців і збирачів, хліборобів, скотарів, індустріальна культура
 Сфера життя суспільства або вид діяльності  Культура виробництва, економічна, політична, педагогічна, екологічна, художня та ін. Культури
 Зв'язок з територією  Сільська і міська культури
 спеціалізація  Повсякденна і спеціалізована культури
 Рівень майстерності і вид аудиторії  Висока, або елітарна, народна, масова культури

Однак найчастіше, говорячи про різноманіття культур, мають на увазі три форми культури: елітарну, народну, масову і дві її різновиди: субкультуру (від лат. Sub - під) і контркультуру (від лат. Contra - проти).

Культура

Основні форми

 елітарна    Народна    масова
 Створюється привілейованої частиною суспільства »або на її замовлення професійними творцями    Створюється анонімними творцями, які не мають професійної підготовки (міфи, легенди епоси, казки, пісні, танці)    Поняття, що використовується для характеристики сучасного культурного виробництва і споживання (концертна та естрадна музика, поп-культура, кітч без розходження класів, націй, рівня матеріального стану, стандартизація культури)

різновиди

 субкультура    Контркул'тура
 Частина загальної культури, система цінностей, притаманних певній групі (статево: жіноча, дитяча, молодіжна та ін .; професійні: наукове співтовариство, сучасний бізнес та ін .; дозвільні (по обраних занять у вільний час); релігійні; етнічні; кримінальна)    Опозиція і альтернатива по відношенню до пануючої в суспільстві культури (бітники, хіпі та панки; ліві радикали; андеграунд і ін.)

Вплив масової культури на духовне життя суспільства

 позитивне  негативний
 - Стверджує прості і зрозумілі уявлення про світ людей, про взаємини між ними, про спосіб життя, що дозволяє багатьом людям краще орієнтуватися в сучасному, швидко мінливому світі  - Знижує загальну планку духовної культури суспільства, оскільки потурає невибагливим смакам «масової людини»

Закінчення табл.

 позитивне  негативний
 - Її твори не виступають засобом авторського самовираження, а безпосередньо звернені до читача, слухача, глядача, враховують його запити - Відрізняється демократичністю (її «продуктами» користуються представники різних соціальних груп), що відповідає нашому часу - Відповідає запитам, потребам багатьох людей, в тому числі і потреби в інтенсивному відпочинку, психологічної розрядки - Має свої вершини - літературні, музичні, кінематографічні твори, які вже по суті можуть бути віднесені до «високого» мистецтва  - Веде до стандартизації та уніфікації не тільки способу життя, а й способу мислення мільйонів людей - Розрахована на пасивне споживання, так як не стимулює ніяких творчих імпульсів в духовній сфері - насаджує міфи у свідомості людей ( «міф Попелюшки», «міф простого хлопця» і т. д.) - Формує у людей через масовану рекламу штучні потреби - Використовуючи сучасні ЗМІ, підміняє для багатьох людей реальне життя, нав'язуючи певні уявлення та уподобання

Критерієм наявності і сформованості субкультури є сукупність всіх її параметрів.

Складові і ознаки субкультури: знання (картина світу у вузькому сенсі слова); цінності; стиль і спосіб життя; соціальні інститути як системи норм; навички, вміння, способи здійснення, методи; соціальні ролі і статуси; потреби і схильності.

Масова і елітарна культури не ворожі одна одній. Досягнення, художні прийоми, ідеї «елітарного мистецтва» через деякий час перестають бути новаторськими і запозичуються масової культурою, підвищуючи її рівень. У той же час масова культура, що приносить прибуток, дає можливість кінокомпаніям, видавництвам, будинкам моделей надавати підтримку «творцям» елітарного мистецтва.

Молодіжна субкультура часто розглядається як де-віантная (отклоняющаяся), що виражає якусь ступінь опозиції панівну культуру. Вона розвивається найчастіше на основі своєрідних стилів в одязі і музиці і пов'язана з розвитком суспільства споживання, що створює все нові і нові ринки продукції, націлені насамперед на молодь. Молодіжна культура - це культура демон-

тивного споживання. Її виникнення пов'язане також з підвищенням ролі і значення вільного часу, дозвілля, навколо якого і формуються всі відносини. Молодіжна субкультура зосереджується також більшою мірою на дружбу в групі однолітків, а не на сім'ї. Крім того, зростання життєвого рівня дозволяє здійснювати масштабні експерименти зі способом життя, пошук інших, відмінних від культури дорослих, культурних підстав свого існування.

___ Зразок завдання

| Ст. | Прочитайте наведений нижче текст, в якому пропущений ряд слів. Виберіть із запропонованого списку слова, які необхідно вставити на місце пропусків.

«Спочатку у взаємодії інновації та ___ (1)

в культурі домінуючу роль грає остання, що закріплює і утримує повільно накопичувалися нововведення. Причому ця система на ранніх стадіях розвитку суспільства в разі потреби характеризується крайньою жорстокістю, не допускає і тіні ___ (2). Чим глибше в

минуле, тим більше ми бачимо людину запеленутого в мовні та образні штампи і трафарети, в формули оцінок і

___ (3), в формули життєвої ___ (4),

практичного ___ (5), вірувань. він розвантажений

від необхідності думати: майже на всякий випадок життя, майже на будь-яке питання є вислів, прислів'я, цитата,

вірш, пропис, узагальнений художній ___ (6) ».

Слова в списку дані в називному відмінку, однині. Вибирайте послідовно одне слово за іншим, подумки заповнюючи кожен пропуск. Зверніть увагу на те, що в списку слів більше, ніж вам потрібно для заповнення пропусків.

A) образ Е) розум

Б) поведінка Ж) спадкоємність

B) демократія 3) традиція Г) новаторство І) мудрість Д) мистецтво

У даній нижче таблиці вказані номери пропусків. Запишіть

під кожним номером букву, що відповідає обраному

вами слову.

Отриману послідовність літер перенесіть в бланк

відповідей.

           

Відповідь: ЗВБІЕА.

Тема 3. Засоби масової інформації

Величезний вплив на формування духовних зразків (еталонів) масової культури надають засоби масової інформації (ЗМІ).

Засоби масової інформації є:

- Сукупність усіх каналів передачі інформації: друк (газети, журнали, бюлетені, інформаційні листки та т. Д.); радіо; телебачення; кінематограф; відео; Інтернет.

- Сукупність усіх жанрів, за допомогою яких реалізується весь зміст масової інформації: замітка; інтерв'ю; репортаж; звіт; кореспонденція; коментар; огляд; бесіда; ток шоу; прес-конференція; анкета; нарис; есе; інтерактивне опитування; фейлетон; памфлет.

Засоби масової інформації впливають не тільки на почуття, умонастрої, соціальні установки, ціннісні орієнтації і т. Д., Але і на те, в якій формі і якими способами вони поширюються серед різних соціальних груп, як проявляються в діяльності і поведінці останніх. Їх величезна роль стане особливо очевидною, якщо врахувати, що інструменти комунікації та знання, як такі, є одночасно інструментами влади.

Оперативність і динамічність, широке використання документальних і художніх форм сприяють тому, що ЗМІ швидко і ефективно впливають на духовне життя суспільства, на свідомість найширших народних мас. Вони можуть досить оперативно і легко схилити громадську думку на підтримку якихось конкретних цілей, кампаній, того чи іншого політичного курсу і т. П. ЗМІ сприяють сприйняттю і засвоєнню людьми пануючих цінностей, ідеалів, ідейно-політичних установок і т. Д. ЗМІ , що характеризуються універсальністю, стандартизують і формують однорідну культуру, уніфікують думки, орієнтації, установки, поведінкові орієнтири.

Словесне вираження інформації, особливо для аудіовізуальних ЗМІ, не єдиний і не завжди найголовніший елемент інформаційної діяльності. Всезростаючий потік образів, символів, сигналів відсуває слово не тільки як засіб передачі, але і як елемент культури нашого часу. ЗМІ набувають роль основного агента виробництва і розподілу культури.

функції ЗМІ

 Найменування функції  Бе зміст
 комунікативна  Встановлення контакту з масовою аудиторією як сукупністю суб'єктів, що мають на меті отримати інформацію
 Безпосередньо-організаторська  Відображення ролі ЗМІ як «четвертої влади» в суспільстві
 Ідеологічна (соціально-орієнтована)  Надання впливу на світоглядні основи та ціннісні орієнтації суспільства, на самосвідомість людей, їх ідеали та прагнення, включаючи мотивацію поведінки
 Культурно-освітня  Участь в пропаганді і поширенні в житті суспільства високих культурних цінностей, виховання людей на образах загальносвітової культури
 Рекламно-довідника-ва  Задоволення утилітарних запитів у зв'язку з різними захопленнями різних верств суспільства (сад, 'город, туризм, шахи, колекціонування і т. Д.)
 рекреативная  Створення умов для розваг, зняття напруги, отримання задоволення

зразок завдання

1 ВЗ. | Прочитайте наведений нижче текст, кожне положення якого пронумеровано.

(1) На сьогоднішній день преса, радіо і телебачення стали невід'ємними атрибутами сучасного життя. (2) У радянський період в масово-інформаційній сфері не було такого розмаїття видань і передач, що представляють весь спектр думок. (3) Серед дослідників масової комунікації існує думка, що затверджує, що за радянських часів методи впливу на аудиторію носили примусовий характер. (4) На наш погляд, демократичне суспільство приносить з собою інші моделі впливу на населення, оскільки тепер працює не армійська ієрархія, а гра на рівних. Визначте, які положення тексту носять: А) 4> актическое характер Б) характер оціночних суджень

Запишіть під номером положення букву, що позначає його характер.

Отриману послідовність літер перенесіть в бланк відповідей.

       

Відповідь: аабб,

Тема 4. Мистецтво, його форми, основні напрямки

Мистецтво - центральна ланка естетичної культури, особлива форма суспільної свідомості.

Існує ряд теорій походження мистецтва:

- Биологизаторская - походження мистецтва з потреби залучення уваги протилежної статі. Мистецтво виникає з душевного хвилювання, психіки, що знаходиться в стані конфлікту, в моменти перетворення і перемикання енергії елементарних потягів на цілі високої творчої діяльності;

- Ігрова - причини виникнення мистецтва в потреби витрачання людиною нерозтраченої у трудовій діяльності енергії, в необхідності тренування для засвоєння соціальних ролей;

- Магічна - мистецтво - форма різних видів магії, впровадженої в повсякденну діяльність ще первісної людини;

- Трудова - мистецтво - результат праці: корисні якості вироблених предметів стають об'єктом художньої насолоди.

Мистецтво - практична діяльність людини, спрямована на освоєння та створення естетичних цінностей. Мистецтво висловлює естетичне ставлення до світу. Воно створює особливу реальність - художню, в якій естетичне відображення світу, як правило, мало пов'язане з утилітарними потребами людини.
 Від редактора 1 сторінка |  Від редактора 5 сторінка |  Від редактора 6 сторінка |  Від редактора 7 сторінка |  Від редактора 8 сторінка |  Від редактора 9 сторінка |  Від редактора 10 сторінка |  Від редактора 11 сторінка |  Від редактора 12 сторінка |  Від редактора 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати