Головна

Приклади суб'єктних проявів дитини

  1.  I. ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНИ 1-ге І 2-го РОКІВ ЖИТТЯ
  2.  V1: Приклади реалізацій КІС
  3.  VII. Приклади ГЕНІЇВ, ПОЕТІВ, гуморист ТА ІНШИХ МІЖ божевільний
  4.  XII.2. Три Способу наречення Дитину
  5.  XII.2.4. Наречення в Відповідно зі Знаком задиака (по Місяцю в Гороскопі Народження Дитину)
  6.  XV.2. схильності Дитину
  7.  Адаптація матері до потреб дитини
 Основні цілі виховного процесу  Суб'єктні прояви дитини
 1. ВоспріятіеГотовность і здатність дитини сприймати ті чи інші явища, символи навколишнього світу.субкатегоріі: усвідомлення, увагу, бажання або готовність утворюють діапазон сходження від пасивної позиції до більш активної  Дитина усвідомлює естетичні чинники в одязі, інтер'єрі, архітектурі, живописі; проявляє сприйнятливість до проблем і потреб інших людей, до потреб суспільного життя
 2. Реагування (відгук) Активні прояви, які виходять від самої дитини. На даному рівні він не просто сприймає, а й відгукується на те чи інше явище, зовнішній символ, проявляє інтерес до предмету, явищу або діяльності.субкатегоріі: підлеглий відгук, добровільний відгук, задоволення від реагування  Дитина підпорядковується внутрішньотабірних розпорядку і правилами поведінки; бере участь в обговоренні питань в колективі; самостійно знайомиться з інформацією про суспільні події; добровільно викликається виконати завдання; проявляє інтерес до діяльності; діє активно
 3. Засвоєння ціннісних оріентаційРазлічние рівні засвоєння ціннісних орієнтацій (відношення до тих чи інших об'єктів, явищ або видами діяльності), прийняття ціннісної орієнтації (в побуті це відповідає поняттю «думка»), перевагу ціннісної орієнтації - прихильність і переконаність  Дитина проявляє наполегливе бажання оволодіти необхідними навичками; цілеспрямовано вивчає різні точки зору, з тим щоб винести власне судження; демонструє переконаність, відстоюючи той чи інший ідеал
 4. Формування ціннісних оріентаційОсмисленіе і з'єднання різних ціннісних орієнтацій, розв'язання можливих суперечностей між ними і формування системи цінностей на основі найбільш значущих і стійких.субкатегоріі: концептуалізація ціннісної орієнтації, тобто осмислення свого ставлення і організація системи цінностей  Дитина намагається визначити основні риси свого улюбленого твору мистецтва; приймає на себе відповідальність за свою поведінку; розуміє свої можливості і обмеження; будує життєві плани відповідно до усвідомлюваними їм самим власними здібностями, інтересами і переконаннями
 5. Поширення ціннісної орієнтації або їх комплексу на деятельностьДостіженіе рівня засвоєння цінностей, на якому вони стійко визначають поведінку індивіда, входять в звичний образ дій або життєвий стіль.Обобщенний характер ціннісних орієнтацій і їх з'єднання в цілісний світогляд.субкатегоріі: узагальнена установка і повне засвоєння, поширення ціннісних орієнтацій на діяльність  Дитина стійко проявляє самостійність в діяльності; показує прагнення до співпраці в груповий діяльності; демонструє готовність до перегляду своїх суджень і зміни способу дій в світлі переконливих аргументів; постійно використовує навички особистої гігієни та здорового способу життя, формулює стійке і послідовне життєве кредо

У процесі моделювання та конструювання програм необхідно враховувати певні принципи:

гармонізація особистості і середовища - орієнтація виховання на максимальну самореалізацію особистості, гармонізацію її устремлінь і змінюється соціально-політичної реальності на основі активізації внутрішніх ресурсів людини (особистості);

гуманізація - забезпечення сприятливих умов освоєння загальнолюдських соціально-культурних цінностей, які передбачають створення оптимального середовища для виховання, праці, побуту, відпочинку дітей;

альтернативність - забезпечення різноманіття типів програм;

пріоритетність - вибір пріоритетних напрямків діяльності;

саморозвиток - створення умов і механізмів саморозвитку табору.

Технологічний процес створення програм діяльності дитячого оздоровчо-освітнього закладу складається з двох етапів: моделювання та конструювання.

Перший етап -моделювання.

Моделі можна класифікувати за двома ознаками: за характером або якісних особливостей інструменту моделювання и по об'єкту (предмету) моделювання. У першому випадку мають на увазі спосіб подачі об'єкта або метод (інструментарій) його дослідження, у другому - об'єкт з точки зору його змісту.

за базисної організації дитячих оздоровчо-освітніх таборів моделі діляться на багатопрофільні і спеціалізовані.

За формою організації дозвілля в таборі моделі поділяються на три групи: для стаціонарного, туристичного або комбінованого відпочинку.

за завданням таборів моделі класифікуються на призначені для відпочинку, коригування здоров'я дітей, сімейного відпочинку, розвитку спеціальних здібностей дитини.

У моделі визначаються також необхідні і достатні умови її реалізації.

Після визначення моделі по базису, формі, завданням і розробки її змісту починається другий етап -конструювання.

Цей процес має на увазі впорядкованість моделі в логічний ряд із загальним задумом дитячого оздоровчо-освітнього табору, соціально-правовим обґрунтуванням, основними орієнтирами соціально-педагогічної та культурно-дозвіллєвої діяльності, необхідними і достатніми умовами, педагогічними та економічними ресурсами.

В основі конструювання програм лежить також завдання вирішення проблем виховання і стану здоров'я сучасних дітей: несформованість цивільних патріотичних позицій, применшення почуття національної гідності, зменшення значущості духовних цінностей в порівнянні з прагматичними і раціональними; орієнтація підлітків на високооплачувані сфери трудової діяльності на шкоду іншим; недостатньо високий престиж педагогічної професії; зростання криміногенності в середовищі підлітків; низький рівень активності; нерозвиненість лідерських якостей; підвищення тривожності, посилення почуття їх невпевненості і невизначеності щодо свого майбутнього; зростання числа простудних захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту, погіршення зору, збільшення числа дітей, які страждають шкільними неврозами, шкільної дезадаптацією, і ін.

Рішення будь-якої проблеми - це комплекс узгоджених у часі і просторі ідей і дій, що забезпечують трансформацію існуючої системи в бажану.

Актуальні проблеми виховання та стану здоров'я дітей можна оптимально вирішувати, використовуючи технологію моделювання та конструювання програм діяльності літніх таборів.

Для виявлення неузгодженостей систем (визначення проблем) необхідний алгоритм дій:

- Оцінка реального стану процесу і його результату;

- Зіставлення отриманого результату з запланованим;

- Встановлення масштабу неузгодженості між запланованим і реально отриманим результатом;

- Зіставлення виявлених відхилень з допустимими і визначення необхідності в проведенні подальшого аналізу.

Далі позначається актуальність проблеми, яка виникла за такими показниками: вплив на результати системи; наявність об'єктивних засобів для вирішення проблеми; збереження проблеми в майбутньому.

Потім розробляється відповідна програма діяльності.

При цьому необхідно зауважити, що виконання конкретної програми не завжди дає запланований педагогічний результат

Програми діяльності літніх
 дитячих таборів.

Пропоновані в таблицях програми діяльності дитячих таборів орієнтовані на створення в них соціально-значущої психолого-педагогічного середовища, яка доповнює і коректує сімейне виховання дитини. Програми універсальні, так як можуть використовуватися для роботи з дітьми з різних соціальних груп, різного віку, рівня розвитку і стану здоров'я.

«Екологічна стежка»

 показник  характеристика
 мета програми  Підвищення рівня екологічних і природоохоронних знань, націлювання на участь у вирішенні сучасних екологічних проблем посильними для хлопців способами.
 завдання програми  Формування культури поведінки в навколишньому середовищі. Навчання спостереження за природними об'єктами і процесами. Створення умов для стимулювання чуттєво-емоційної сфери особистості дитини.
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Маршрут екологічної стежки бажано вибрати таким чином, щоб на ньому зустрічалися куточки природної і перетвореної природи для порівняння і оцінки їх стану, підтвердження необхідності гармонійної взаємодії людини і пріроди.Пополняются знання про екологічній стежці, відбувається знайомство з нормами і правилами екологічно грамотної поведінки, купуються туристські навикі.Організація екологічної стежки включає: 1) розробку науково-теоретичних обґрунтувань; 2) обладнання стежки малими формами архітектури; 3) розробку змісту екскурсій, підготовку екскурсоводов.Прі відборі екскурсійних об'єктів для спостережень враховуються: екологічна виразність (соснового, березового, змішаного лісу) , унікальність об'єктів (охоронювані, отруйні рослини), антропогенних (оленячі годівниці, гриби-трутовики), інформативність ( «капов» береза, «кузня» дятла).
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Протяжність стежки близько двох кілометрів, тривалість екскурсії 2-2,5 ч. 10 зупинок. По всьому маршруту встановлюються екологічні дорожні знаки, які показують, де розташуватися на відпочинок, застерігають про небезпеку розведення багать, вимагають дотримання тиші. Робота на стежці включає: практичну діяльність хлопців по її благоустрою; охорону природних об'єктів; екскурсійно-пропагандистську роботу; експериментальну й дослідницьку роботу на природі.
 Прогнозування можливих (очікуваних) позитивних результатів  З'являються інтерес до отримання екологічної інформації, прагнення і бажання розібратися в ситуації, що екологічної проблеми. Формуються навички науково-технічної роботи, пропаганди екологічних знань, організації різноманітних природоохоронних акцій, роботи в колективі. Розкріпачується емоційна сфера особистості. Купуються основні навички, необхідні туристу. Відбувається оздоровчий процес.
 Прогнозування можливих (очікуваних) негативних результатів  Поява негативних настроїв у зв'язку з низькою екологічною культурою і нанесення своїми діями шкоди навколишній природі.
 Прогнозування компенсації можливих (очікуваних) негативних результатів  Демонстрація конкретних, реальних позитивних результатів взаємодії дитини з навколишнім середовищем. Організація зустрічей з фахівцями, прогресивно мислячої громадськістю, адміністративними структурами.
 ресурсне забезпечення  Натурні об'єкти (виходи порід, скелі, рельєф, водойми, ґрунти, тваринний світ, рослини). Антропогенні об'єкти (мости, магістралі, трубопроводи, ЛЕП, архітектурні споруди, водні джерела). Спеціальні щити і знаки (носії розпорядчої інформації).

«Екологія, здоров'я, культура»

 показник  характеристика
 мета програми  Формування мотивації (потреби) на внутрішню роботу з собою, на максимальну життєву орієнтацію: «створити самого себе»
 завдання програми  Ознайомлення з різними езотеричними, філософськими, психологічними концепціями, які працюють в руслі розвитку житлового потенціалу людини. Навчання основам психофізичної саморегуляції і природного оздоровлення. Навчання навичкам формування власної програми особистісного розвитку
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Програма адресована старшим школярам, ??які перебувають в перехідному, критичному віці, коли авторитарне виховання, таке необхідне до 13-14 років, поступається іншій парадигмі. У цьому віці з'являється можливість рефлексивного ставлення до себе і до світу, вибору життєвого шляху. Це час формування в людині духовності і внутрішньої целостності.Программа містить в мінімальному варіанті 26 годин теоретичних і практичних занять,Основні поняття: валеологія, здоров'я, хвороба, природне оздоровлення, натуропатия, вегетаріанство, психосоматика, природні та штучні біостимулятори, фізкультура, спорт
 Прогнозування можливих (очікуваних) позитивних результатів  Оволодіння практичними навичками психофізичної саморегуляції, вміння правильно провести однодвухдневное голодування, оцінити якість продукту і ступінь його енергетичної користі, правильно поєднувати продукти, оволодіння елементарними навичками нетрадиційного лікування простих захворювань (головний біль, втома, застуда і т. П), вміння складати програми самолікування ( під наглядом фахівця)
 Прогнозування компенсації можливих (очікуваних) негативних результатів  Робота в малих групах. Індивідуальний підхід. Коригування поведінки на кожному етапі взаємного спілкування дитини з фахівцем
 ресурсне забезпечення  Програмою керує фахівець, який має відповідні освіту і підготовку: валеолог, біолог, викладач фізкультури, еколог, фахівець з гігієни, соціальний педагог, медичний працівник, психолог і будь-який інший фахівець, який володіє знаннями в області тілесного і душевного здоров'я. Оптимум - мікрокоманда фахівців - професіоналів у своїй галузі, що працюють в єдиному смисловому ключі

«Лісова школа»

 показник  характеристика
 мета програми  Формування відповідального ставлення до природи. Оздоровлення дітей за допомогою природно-кліматичних умов.
 завдання програми  Ознайомлення дітей з життям сусідів по планеті - рослин і тварин. Оволодіння практичними навичками поведінки в навколишньому природному середовищу і найпростішими способами самостійного осягнення природних закономірностей. Розкриття творчих здібностей, вільного уяви і фантазії.
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Програма призначена для дітей 7-10 років. В процесі діяльності передбачаються участь дітей в екологічних іграх, казках і спектаклях, постановка дослідів, екскурсії та спостереження в природі. Оптимальна чисельність групи 7-12 чоловік. В цьому випадку забезпечуються активний емоційний контакт, високий рівень уваги, свобода поведенія.Программа реалізується через гру, здатну спонукати дитячу допитливість, залучити до активне освоєння навколишнього світу. При виборі ігор пріоритет віддається тим, які спрямовані не на конкуренцію і суперництво, а на розвиток співпраці і взаємодопомоги.
 Прогнозування можливих (очікуваних) позитивних результатів  Розвиток уяви, творчих здібностей, уміння спілкуватися зі світом природи, не завдаючи йому шкоди.
 Прогнозування можливих (очікуваних) негативних результатів  Протиріччя між новими відомостями та інформацією про навколишній світ, отриманої від батьків. Створення невеликих замкнутих груп, які не спілкуються один з одним.
 Прогнозування компенсації можливих (очікуваних) негативних результатів  При сімейному заїзді - залучення батьків до спільної діяльності, підтримання батьківського авторитету, м'яка корекція. Ігрові форми діяльності, спрямовані на співпрацю.
 ресурсне забезпечення  Фахівці, що працюють з дітьми, повинні добре знати і любити природу. Куточок живої природи

"Чарівна країна"
 (За мотивами казкових повістей А. М. Волкова)

 показник  характеристика
 завдання програми  Розвиток творчих здібностей та формування культури читання творів.
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Функцію інтелектуально-координаційного центру (штабу) з організації програми виконує творчий рада або рада справи (дорослі і діти). У діяльність ради входять: 1) робота з вожатими; 2) реалізація навчального блоку ( «вертушка», «лабораторії»), що передбачає роботу з загонами; 3) робота з підготовки справ загону та табори відповідно до программой.Отряди включаються в гру з першого дня (парад візиток, прапори, костюми: імена і т. Д.). Дуже важливо, щоб у дорослих була активна творча позиція. Програма розрахована на будь-який вік. Центр може називатися «Смарагдове місто», а його члени можуть взяти в якості псевдонімів імена героїв повісті А. Волкова.
 Зміст діяльності, основні поняття, методичні рекомендації  Словник програми «Чарівна країна» є одним з невід'ємних її компонентів, складовою успіху: «провінція» - загін, «жителі» - діти, «феї і маги» - вожаті, «резиденція» - змагання між загонами місце і т. П
 Прогнозування можливих (очікуваних) позитивних результатів  Знайомство з творчістю А. Волкова, розкриття творчого потенціалу дітей, виховання на прикладах добра і зла, розвиток фантазії та уяви.
 Прогнозування можливих (очікуваних) негативних результатів  Програму можна реалізувати тільки при знанні літературного джерела.
 ресурсне забезпечення  Мінімальна бібліотека і методичний фонд.Кіно- і відеоматеріали.Небольшая костюмерна і підручні матеріали.

При конструюванні програм необхідно прогнозувати можливі (очікувані) позитивні і негативні результати і їх компенсацію.

 завдання оргперіод |  Кілька дружніх порад |  Гальмо-гальмо |  Маленькі діти (4-8 років) |  Колобок |  Ігри на знайомство |  Розкажи про свого сусіда |  шукайте його |  Ігри на розвиток творчого мислення |  Газета. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати