На головну

Вплив науково-технічного прогресу на світове господарство

 1.  I. Коливання цін сировини, безпосередній вплив їх на норму прибутку
 2.  III. ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ НА геніальних людей І НА завадить
 3.  IV. ВПЛИВ метеорологічні явища НА народження геніального ЛЮДЕЙ
 4.  Lt ;. Р Вплив екологічної ситуації на злочинність
 5.  V. Вплив зміни цін
 6.  V. ВПЛИВ РАСИ І спадковості НА геніальності і божевілля
 7.  А) Вплив державних витрат на рівень ЧНП

Вивчення змісту параграфа надаєможливість:

O засвоїти особливості розвитку господарства з використанням досягнень науково-технічного прогресу.

Науково-технічний прогрес.Поняття науково-технічний прогрес (НТП) і науково-технічна революція (НТР) не є синонімами. НТП - поняття більш широке, а НТР є складовою його частиною. Під НТП розуміють безперервний процес розробки, накопичення, реалізації та використання нових знань і нововведень (технічних, технологічних, економічних, ресурсних і т. Д.), які стимулюють якісне перетворення як сфери з виробництва товарів, так і сфери послуг. Впровадження досягнень НТП в економіку дозволяє підвищувати соціально-економічну ефективність господарства, забезпечувати задоволення все нових і нових потреб суспільства, підтримувати стан навколишнього природного середовища на належному рівні. Виділяють зазвичай дві складові частини НТП. По-перше, це виробництво знань і нововведень в інноваційному секторі. Зростання потенціалу знань, як фактора виробництва, знаходить своє вираження в доходах від продажу патентів, ліцензій та технологічного досвіду. Нові методи виробництва дозволяють підвищити продуктивність праці. По-друге, це використання нововведень в економіці. Після того, як нововведення вироблені в інноваційному секторі, вони повинні бути реалізовані. Їх реалізація походите через оновлення основних виробничих фондів виробничого сектора. Це означає, що застаріле технологічне обладнання замінюється новим.

Більшість вчених виділяють два періоди розвитку НТП. Перший період (1770-1920 р Г.) пов'язаний з переходом від ручної праці до машинного виробництва. Головним символом початку НТП можна вважати винахід Д. Уатт парової машини, а потім на її основі паровоза, пароплава, парового молота і т. Д. На даному етапі поширення технологічних і технічних нововведень здійснювалося екстенсивно - на нові галузі та економічні регіони.

Другий період (з 1920 року по теперішній час) характеризується розвитком масового виробництва, яке привело і до масового споживання. Для цього етапу на відміну від першого характерно нове співвідношення факторів виробництва на якісно іншому технологічному рівні (широке використання електроенергії, засобів обчислювальної техніки і т. Д.). При цьому пріоритетне місце серед чинників виробництва починає займати інформація.

Крім нової техніки і технології, необхідною умовою розвитку НТП є перетворення діяльності самої людини, характеру його праці. Вона пред'являє високі вимоги до освітнього та кваліфікаційного рівня трудових ресурсів. Істотні відмінності між більш розвиненими і менш розвиненими країнами в структурі зайнятості в питомій вазі інженерно-технічного персоналу і кваліфікованих робітників відбивають розбіжності у рівнях їх соціально-економічного розвитку. Некваліфіковану працю в більшості галузей в розвинених країнах майже не вживається, безперервно зростає питома вага інтелектуальної праці. Капітал, який матеріалізований в знаннях, навичках, фізичне здоров'я населення розвинених країн в 25 разів більше в розрахунку на душу населення, ніж в країнах, що розвиваються. Висока якість трудових ресурсів є національним багатством країн, що накопичено за довгі роки шляхом вкладення коштів у систему освіти і підготовки кадрів. Знання, висококваліфікованих фахівців роблять науку безпосередньою продуктивною силою.

НТП справив великий вплив на галузеву структуру господарства. Під галузевою структурою господарства зазвичай розуміють співвідношення його частин, які склалися в результаті суспільного розподілу праці. Розглядаючи галузеву структуру господарства країн світу можна виділити три типи сформованих господарств. До аграрному типу належать країни, в яких частка сільського господарства у ВВП становить понад 40%. Цей тип економіки представлений в основному африканськими і латиноамериканськими країнами. До індустріального типу відносять країни, в яких частка промисловості в структурі ВВП становить від 40% до 60%. Це окремі країни колишнього СРСР, ряд азіатських країн. До постіндустріального типу країн належать країни, у яких частка сфери послуг становить понад 23 ВВП. Це більшість країн Європи, США, Японія, Сінгапур і т. Д.

Під впливом НТП відбувається і зміна ролі окремих факторів у розміщенні виробництва. Якщо раніше на розміщення виробництва великий вплив надавали такі чинники як наявність природних ресурсів, транспортний фактор, споживчий і ін., То в сучасному розміщенні провідна роль належить науковим потенціалом, інформаційного фактору, кваліфікації трудових ресурсів.

Науково-технічна революція. На відміну від НТП, постійно супроводжує розвиток людства, науково-технічна революція (НТР)- Це період часу протягом якого відбувається якісний стрибок у розвитку науки і техніки, що сприяє корінному перетворенню продуктивних сил суспільства. (Які ви знаєте революційні зміни в галузях промисловості і сільському господарстві?)

Сучасний період НТР характеризується чотирма основними рисами: 1) бурхливим, прискореним розвитком науки, різким скороченням часу між науковим відкриттям і його впровадженням у виробництво; 2) універсальністю, т. Е НТР охопила всі галузі і сфери людської діяльності в усіх країнах світу; 3) підвищенням вимог до рівня кваліфікації виконавців; 4) військово-прикладної спрямованістю НТР як наслідок її зародження в роки другої світової війни.

НТР - складна система, яка містить чотири складові частини:

1. Наука. Важливим показником розвитку країни стали витрати наукові дослідження.

2. Техніка і технологія, які втілюють в собі наукові знання і відкриті. За допомогою техніки створюються нові засоби виробництва, а за допомогою технологій - нові методи переробки сировини і матеріалів.- Найбільш яскраво це проявляється в електроніці. Тому останню хвилю НТР називають «мікроелектронної революцією»

3. Виробництво. Цей напрямок пов'язаний з перебудовою енергетики, виробництвом нових конструкційних матеріалів, мікробіологічну та аерокосмічну промисловості.

4. управління, т. е цілеспрямовані, доцільні дії, звернені на узгодження думок людей і сумісність їх діяльності.

У розвинених країнах НТР проявляється в зростанні науково-технічної оснащеності та інтенсифікації виробництва на основі використання генної інженерії, біотехнології, робототехніки та електроніки. Зараз розвинені країни здійснюють «біотехнологічну революцію» в сільському господарстві. Біотехнологія відноситься до найважливіших напрямках НТР. Біотехнологія дозволяє виводити сорти рослин з новими генетичними властивостями, високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин, створювати ліки нового покоління і т. Д., Дає можливість випускати рідке паливо з сільськогосподарських відходів і целлюлозосодержащих матеріалів.

Якщо раніше основним його показником науково-технічного прогресу в сільському господарстві було застосування тракторів, то на сучасному етапі - систем сільськогосподарських машин, нових технологічних процесів, мінеральних добрив і пестицидів.

Широке поширення в 60-х роках ХХ століття отримали поняття «зеленої» та біотехнологічної "революції". «Зелена революція» - це перетворення сільського господарства на основі сучасної агротехніки, що представляє собою одну з форм прояву НТП. Вона включає три основних компоненти: 1) вирощування нових сортів культур, перш за все зернових; 2) розширення зрошуваних земель; 3) більш широке застосування сучасної техніки і добрив.

В результаті «зеленої революції» врожайність зернових зросла в два-три рази. Деякі країни, що розвиваються, почали задовольняти свої потреби в зерні шляхом власного виробництва. Проте «зелена революція» не виправдала покладених на неї надій. По-перше, тому, що вона носить яскраво виражений вогнищевий характер, і набула широкого поширення в Мексиці і низці країн Південної та Південно-Східної Азії. По-друге, вона торкнулася тільки великих господарств і підприємств, майже не змінивши характер виробництва в традиційному, дрібнотоварне споживчому секторі.

Під біотехнологією розуміють сукупність методів і прийомів використання живих організмів, біологічних продуктів і біотехнічних систем у виробничому секторі. Впровадження її у виробництві дозволяє: по-перше, збільшити енергетичні ресурси людства (отримання енергії з біомаси як в газоподібному, так і в рідкому стані). Наприклад, В Індії та Китаї діє мільйони генераторів з виробництва біогазу. По-друге, розробляти родовища корисних копалин біотехнологічними методами (підземне вилуговування мінералів, підвищення віддачі нафтових пластів за допомогою мікробів). По-третє, підвищення продуктивності сільського господарства шляхом впровадження методів генної інженерії в рослинництво і тваринництво і захисту культурних рослин від шкідників, а домашніх тварин від хвороб. По-четверте, отримання нових лікарських препаратів для потреб медицини і ветеринарії. По-п'яте, захист навколишнього природного середовища біотехнічних методами (бактеріальна очищення стічних вод, утилізація промислових і комунальних відходів). У сучасному світі біоіндустрії особливо бурхливо розвивається в США, Японії, країнах ЄС. Тільки в США діє понад 1200 біотехнологічних компаній, які виробляють фармацевтичну продукцію. Нові способи розвідки корисних копалин, впровадження сучасної гірничопромисловій техніки, нових технологій і комплексного використання мінеральної сировини підвищують ефективність його видобутку і використання.

Вплив НТП на Світове господарство. Під впливом НТП в сучасному світовому господарстві відбуваються такі зміни. По-перше, зростання інформатизації та інтелектуалізації праці. Створення комп'ютерів нового покоління дозволило значно підвищити обсяг їх пам'яті і в мільйони разів швидкість виконуваних операцій. Це поступово веде до того, що кожен індивід, кожне підприємство і організація мають можливість отримувати будь-яку необхідну інформацію і знання для їх життєдіяльності в будь-який час. По-друге, підвищуються вимоги до кваліфікації і до загальноосвітнього рівня персоналу, зайнятого в економіці. Сьогодні середній період оновлення техніки і технології скоротився до 4-5 років, а в окремих галузях до 2-3 років. Терміни ж підготовки кваліфікованих працівників збільшилися до 12-14 років. Ось чому провідні постіндустріальні країни світу виділяють величезні кошти на освіту.

По-третє, підтягування держав і рівня розвитку техніки і технологій в різних країнах до рівня передових. У світі всі країни з розробки технологічних інновацій діляться на три групи. До першої групи входять приблизно 18 країн світу (США, Японія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Фінляндія та ін.), Де проживає 15% населення Землі, але де створюються практично всі новітні «ноу-хау». Друга група країн, в яких проживає приблизно 50% населення світу, здатна впроваджувати ці технології у свою систему виробництва і споживання (Іспанія, Італія, Бразилія, Китай, Індія, Чехія та ін.). Третя група країн, де проживає приблизно 1/3 населення Землі, є технологічно відсталими, тому що не створюють своїх новітніх технологій і не впроваджують іноземних.

Перенесення в інші країни передових форм і методів організації виробництва. Це відбувається через транснаціональні і багатонаціональні корпорації (ТНК, МНК). Вони розміщують своє виробництво там, де це найбільш рентабельно. Так, відома ТНК ИБМ має свої філії в 80 країнах світу, «Сіменс» в 52 державах і т. Д.

Запитання і завдання:

 1. Чим відрізняється поняття науково-технічний прогрес від поняття науково-технічна революція?
 2. Поясніть вираз: «науково-технічна революція - якісно новий етап у розвитку продуктивних сил». Чому вона сприяє прискореному розвитку країн?
 3. Для чого приймається НТП на міжнародний поділ праці і розвиток світової економіки?
 4. Наведіть приклади країн, в яких під впливом науково-технічного прогресу склалася різна галузева структура господарства?

 
 Вивчення змісту параграфа надає можливість |  Ґрунти, рослинний і тваринний світ Землі |  Взаємодії суспільства і природи на різних етапах розвитку людства |  Природні ресурси. Ресурсообеспеченность і прогнозування стану природних ресурсів |  Розподіл природних ресурсів на суші і в Світовому океані |  Площі і основні причини скорочення лісів |  Природні компоненти і природно-територіальні комплекси (ПТК). ландшафти |  Узагальнююче повторення |  Розділ IV. Територіальна організація суспільства. Географія світового господарства |  Тема 9. Світове господарство. Світове господарство і науково-технічний прогрес. Міжнародний поділ праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати