На головну

За екологічні правопорушення

  1.  III ЕКОЛОГІЧНІ БАЛАНСИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
  2.  III.5. Екологічні проблеми в економічній географії.
  3.  Адміністративні правопорушення в галузі податків і зборів
  4.  Адміністративні правопорушення.
  5.  Найважливіші екологічні фактори грунтів
  6.  Види відповідальності за санітарні правопорушення
  7.  Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Адміністративна відповідальність виражається в застосуванні компетентним органом держави заходів адміністративного стягнення за вчинення адміністративного екологічного правопорушення. під екологічним правопорушенням визнається посягає на екологічний правопорядок, екологічні права і свободи громадян, право власності на природні ресурси і порядок управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища протиправна, винна (умисна або необережна) дія (або бездіяльність), яке заподіяло або могло заподіяти шкоду навколишньому середовищу і за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність <89>.

--------------------------------

<89> Дубовик О. Л. Екологічне право в питаннях і відповідях. М .: Проспект, 2001. С. 137.

Регулюється застосування адміністративної відповідальності Кодексом РФ про адміністративні правопорушення та законодавчими актами суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення. Адміністративні екологічні правопорушення в Кодексі РФ про адміністративні правопорушення сформульовані в галузі охорони власності (глава 7), в галузі охорони навколишнього природного середовища та природокористування (глава 8) і в сільському господарстві, ветеринарії і меліорації земель (глава 10).

В області охорони власності адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення встановлена ??за самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 7.1), знищення спеціальних знаків (ст. 7.2), користування надрами без дозволу (ліцензії) або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією) (ст. 7.3), самовільну забудову площ залягання корисних копалин (ст. 7.4), самовільну видобуток бурштину (ст. 7.5), самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним без дозволу (ліцензії) (ст. 7.6), пошкодження гідротехнічного, водогосподарського або водоохоронного споруди, пристрої або установки ( ст. 7.7), самовільне зайняття земельної ділянки прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або зони (округу) санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання (ст. 7.8), самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, що не входить в лісовий фонд (ст. 7.9), самовільну переуступку права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, які входять у лісової фонд, або водним об'єктом (ст. 7.10), користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії) (ст. 7.11), незаконне відведення земельних ділянок на особливо охоронюваних землях історико-культурного призначення (ст. 7.16).

В області охорони навколишнього природного середовища та природокористування адміністративна відповідальність встановлена ??за недотримання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів (ст. 8.1), недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при зверненні з відходами виробництва і споживання або іншими небезпечними речовинами (ст. 8.2), порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами (ст. 8.3), порушення законодавства про екологічну експертизу (ст. 8.4), приховування або перекручення екологічної інформації (ст. 8.5).

Адміністративна відповідальність встановлена ??за порушення правил охорони і використання окремих природних ресурсів і природних комплексів:

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання земель встановлена ??за псування земель (ст. 8.6), невиконання обов'язків по приведенню земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням (ст. 8.7), використання земель не за цільовим призначенням, невиконання обов'язкових заходів щодо поліпшенню земель і охороні грунтів (ст. 8.8);

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання надр передбачена за порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів (ст. 8.9), порушення вимог щодо раціонального використання надр (ст. 8.10), порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр (ст. 8.11);

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання вод врегульована за порушення порядку надання в користування та режиму використання земельних ділянок і лісів в водоохоронних зонах і прибережних смугах водних об'єктів (ст. 8.12), порушення правил охорони водних об'єктів (ст. 8.13), порушення правил водокористування (ст. 8.14), порушення правил експлуатації водогосподарських або водоохоронних споруд і пристроїв (ст. 8.15), невиконання правил ведення суднових документів (ст. 8.16);

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання ресурсів природних комплексів встановлена ??за порушення регламентують діяльність у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні РФ правил (стандартів, норм) або умов ліцензії (ст. 8.17 ), порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.18), порушення правил поховання відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.19), незаконну передачу мінеральних і (або) живих ресурсів на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні РФ (ст. 8.20), порушення правил охорони і використання природних ресурсів на особливо охоронюваних природних територіях (ст. 8.39);

- Відповідальність за порушення нормативних вимог охорони атмосферного повітря передбачена за порушення правил охорони атмосферного повітря (ст. 8.21), випуск в експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму (ст. 8.22), експлуатацію механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму (ст. 8.23);

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання лісових ресурсів встановлена ??за порушення порядку відведення лісосік, огляду місць рубок в лісах, що не входять в лісовий фонд (ст. 8.24), порушення правил лісокористування (ст. 8.25), порушення правил здійснення побічного лісокористування (ст . 8.26), порушення правил в галузі відтворення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, насінництва лісових рослин (ст. 8.27), незаконну порубку, пошкодження або викопування дерев, чагарників або ліан (ст. 8.28), порушення вимог до охорони лісів (стаття 8.31), порушення правил пожежної безпеки в лісах (ст. 8.32);

- Відповідальність за порушення правил охорони і використання тваринного світу передбачена за знищення місць мешкання тварин (ст. 8.29), порушення правил охорони середовища проживання або шляхів міграції тварин (ст. 8.33), порушення встановленого порядку створення, використання або транспортування біологічних колекцій (ст. 8.34), знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення видів тварин або рослин (ст. 8.35), порушення правил переселення, акліматизації або гібридизації об'єктів тваринного світу (ст. 8.36), порушення правил користування об'єктами тваринного світу (ст. 8.37), порушення правил охорони рибних запасів (ст. 8.38);

- Відповідальність за порушення вимог при здійсненні робіт в галузі гідрометеорології, моніторингу забруднення навколишнього природного середовища і активних впливів на гідрометеорологічні та інші геофізичні процеси (ст. 8.40).

Екологічними характеристиками володіють також адміністративні правопорушення, вчинені в сільському господарстві, ветеринарії і меліорації земель, включаючи порушення правил боротьби з карантинними, особливо небезпечними і небезпечними шкідниками рослин, збудниками хвороб рослин, рослинами-бур'янами (ст. 10.1), порушення порядку ввезення та вивезення підкарантинних продукції (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу) (ст. 10.2), порушення правил виробництва, заготівлі, перевезення, зберігання, переробки, використання та реалізації підкарантинних матеріалів (підкарантинного матеріалу, підкарантинного вантажу) (ст. 10.3), порушення правил щодо карантину тварин або інших ветеринарно-санітарних правил (ст. 10.6), приховування відомостей про раптове відмінку або про одночасні масові захворювання тварин (ст. 10.7), порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення чи забою тварин, правил переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва (ст. 10.8) , проведення меліоративних робіт з порушенням проекту (ст. 10.9), порушення правил експлуатації меліоративних систем або окремо розташованих гідротехнічних споруд (ст. 10.10).

До екологічних правопорушень пряме відношення має ст. 5.39, що встановлює адміністративну відповідальність за відмову в наданні громадянину інформації, а також деякі інші правопорушення, передбачені КоАП РФ і законами суб'єктів РФ.

За вчинення перелічених вище адміністративних екологічних правопорушень КоАП РФ передбачений адміністративний штраф. Штраф є основним покаранням. За вчинення деяких правопорушень поряд зі штрафом передбачена конфіскація (Колекційних об'єктів - ст. 8.34; знарядь добування тварин або рослин, а також самих тварин або рослин, їх продуктів, частин або дериватів - ст. 8.35; судна та інших знарядь лову (ст. 8.37)). Конфіскація в цих випадках застосовується як додаткове покарання.

Відповідно до КоАП РФ до адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення можуть залучатися громадяни, посадові особи та юридичні особи. Розмір адміністративного штрафу, що накладається на громадян, коливається від 500 до 2500 рублів; на посадових осіб - від 1000 до 20000 рублів; на юридичних осіб - від 10000 до 300000 тисяч рублів.

За своїми об'єктивними ознаками адміністративне правопорушення зовні схоже зі злочином. Тому Кодекс про адміністративні правопорушення однією з попередніх умов покладання адміністративної відповідальності передбачає відсутність у скоєному порушенні ознак складу злочину. Основні ознаки, які дають можливість розмежувати екологічний злочин і адміністративний проступок, наводиться, як правило, в КК РФ. Це повторність вчинення екологічного правопорушення, наявність умислу та ін.

У КоАП визначаються також органи і посадові особи, уповноважені розглядати відповідні справи (Гл. 23). Так, судді розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 7.24, 7.27, 7.28; органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 8.22, 8.23; органи державної санітарно-епідеміологічної служби РФ розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення та про пошкодження знаків санітарних (гірничо-санітарних) зон і округів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів), частиною 2 статті 7.8, статтею 8.2 , статтею 8.5 (в частині інформації про стан атмосферного повітря, джерел питного водопостачання, а також про радіаційну обстановку), частиною 2 статті 8.6 (про псування земель небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища відходами виробництва і споживання); спеціально уповноваженими державними органами в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища.

Органи, що здійснюють державний екологічний контроль, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення та про пошкодження знаків особливо охоронюваних природних територій, а також знаків, встановлюваних користувачами тваринним світом або спеціально уповноваженими державними органами з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, будівель та інших споруд, що належать зазначеним користувачам та органам), статтями 7.11 (користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії)), 8.1 (недотримання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів), 8.2 (недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами), 8.18 (порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації) та інші правопорушення.

Порушення і розгляд про адміністративне екологічне правопорушення, виконання постанов у таких справах регулюється главами 28, 29, 31, 32 КпАП РФ.

Залучення до адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення не звільняє винну особу від обов'язку відшкодування заподіяної екологічного або екогенний шкоди. Це пояснюється тим, що штраф хоча і носить майновий характер, є мірою покарання, а не відшкодуванням шкоди; суми штрафу йдуть не потерпілому на відшкодування шкоди, а направляються відповідно до законодавства до бюджету або на спеціальні рахунки екологічних фондів.

 
 екологічне страхування |  Природокористування та охорони навколишнього середовища |  Поняття, види і завдання екологічного контролю |  Державний екологічний контроль |  Державний загальний екологічний контроль |  Державний спеціальний екологічний контроль |  Відомчий і виробничий екологічний контроль |  Муніципальний і громадський екологічний контроль |  За екологічні правопорушення |  Поняття, види і структура екологічних правопорушень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати