На головну

І охороною навколишнього середовища

  1.  I. 3.2. Залежність психічних функцій від середовища і будови органів
  2.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  3.  IX. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  4.  IX. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  5.  XII. ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОГОВІРНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  6.  XII. ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОГОВІРНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  7.  А) Критерії хімічного зараження навколишнього середовища ахова.

Управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища являє собою сукупність здійснюваних уповноваженими суб'єктами дій, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства.

Управління в даній сфері покликане забезпечити реалізацію екологічного законодавства. Воно виступає як засіб формування реальних громадських еколого-правових відносин, що утворюють саме екологічне право. Соціальне значення управління в цілому і державного особливо визначається тим, що шляхом послідовної реалізації вимог законодавства щодо розпорядження природними ресурсами, їх раціонального використання та охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів забезпечується дотримання екологічних прав і законних інтересів людини і громадянина, збереження і відновлення сприятливого стану природи. Перш за все, в рамках управління (а потім за допомогою правоохоронних органів) досягаються цілі, поставлені екологічним правом, і його ефективність.

Визначаючи місце державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища в механізмі екологічного права, важливо підкреслити, що воно здійснюється в рамках виконавчої влади держави.

Управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища здійснюється громадськими формуваннями та громадянами, юридичними особами, державними органами, муніципальними органами. Відповідно, можна виділити громадську, виробниче, муніципальне, галузеве (відомче), державне управління.

Так як відповідно до екологічного законодавства завдання щодо забезпечення раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища виконуються названими суб'єктами різні, відповідно і зміст управління, здійснюване в рамках того або іншого виду управління, теж різний. Воно визначається сукупністю функцій управління. Функція управління - це постійний напрямок діяльності щодо забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування. До таких функцій відносяться:

- Подзаконное нормотворчість;

- Створення системи органів управління в сфері взаємодії суспільства і природи;

- Координація діяльності з управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища;

- Екологічне планування;

- Екологічне нормування;

- Екотехніческая регламентація;

- Екологічна стандартизація;

- Оцінка впливу запланованій діяльності на навколишнє середовище;

- Екологічна експертиза;

- Екологічне ліцензування;

- Екологічна сертифікація;

- Екологічний аудит;

- Екологічний моніторинг (спостереження за станом навколишнього середовища);

- Облік стану і використання окремих природних об'єктів і навколишнього середовища в цілому, а також шкідливих впливів;

- Екологічне виховання і освіту;

- Проведення наукових досліджень з питань навколишнього середовища;

- Екологічний контроль;

- Вирішення справи в адміністративному порядку суперечок про право природокористування і охорони навколишнього середовища.

Очевидно, що не всі суб'єкти управління здійснюють перелічені функції. Наприклад, такі функції, як екологічне нормування, ліцензування, сертифікація, виконуються лише в рамках державного управління. Для найбільш повного здійснення функцій відповідних суб'єктів управлінської діяльності наділяються або повинні наділятися адекватними правами і обов'язками щодо забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування відповідно до вимог законодавства.

громадське управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища безпосередньо пов'язане з реалізацією положення ст. 1 Конституції РФ про те, що Росія - демократична правова держава. Масштаби і ефективність здійснення даного виду управління свідчать, з одного боку, про рівень самосвідомості громадян, з іншого - про ступінь демократизації влади в державі. Даний вид управління здійснюється громадськими формуваннями та громадянами. Участь громадських формувань та громадян в управлінні регулюється низкою законодавчих і підзаконних актів, статутів громадських формувань. Найбільш значущими функціями громадського управління є участь громадян і громадських формувань у підготовці екологічно значущих господарських рішень в рамках оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, в прийнятті таких рішень за допомогою проведення громадської екологічної експертизи, екологічна просвіта та контроль.

зміст виробничого управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища визначається практичними завданнями, що стоять перед кожним юридичною особою (підприємством) з виконання адресованих йому правових екологічних вимог. Ці завдання з урахуванням специфіки підприємств можуть бути пов'язані із забезпеченням раціонального використання надр, лісових ресурсів, з охороною водних об'єктів, атмосферного повітря, поводженням з виробничими відходами та ін. Найбільш специфічними функціями виробничого управління є планування, облік шкідливих впливів на природу, координація природоохоронної діяльності різних підрозділів, екологічний контроль. Управління здійснюється як функціональними службами (інженера, механіка, технолога, енергетика, збуту, контролю), керівниками виробничих підрозділів, так і спеціально створюваними відділами (службами) з охорони природи. Якщо раніше на багатьох радянських підприємствах створювалися природоохоронні служби, то зараз відповідальність за охорону природу, як правило, покладається на керівника одного з функціональних підрозділів, найчастіше головного інженера. Виробниче управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища регулюється переважно локальними актами, тобто актами підприємства, з урахуванням його специфіки.

муніципальне управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища спрямоване на вирішення місцевих екологічних проблем. Воно здійснюється виконавчо-розпорядчими органами місцевого самоврядування на всій території Росії. Це найбільш численна система органів в країні, покликана вирішувати завдання в сфері взаємодії суспільства і природи. При оцінці діяльності цих органів важливо мати на увазі, що екологічні проблеми, як правило, мають локальний характер.

Діяльність з управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища на місцевому рівні визначається Федеральним законом від 6 жовтня 2003 року "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", іншими нормативно-правовими актами. До відання місцевого самоврядування належать:

- Володіння, користування і розпорядження природними ресурсами, що знаходяться в муніципальній власності;

- Забезпечення санітарного благополуччя населення;

- Регулювання планування і забудови територій муніципальних утворень;

- Контроль за використанням земель на території муніципального освіти;

- Регулювання використання водних об'єктів місцевого значення, родовищ загальнопоширених корисних копалин, також надр для будівництва підземних споруд місцевого значення;

- Благоустрій та озеленення території муніципального освіти;

- Участь в охороні навколишнього середовища на території муніципального освіти;

- Організація та утримання муніципальної інформаційної служби.

Галузеве (відомче) управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища здійснюється міністерствами, державними комітетами, федеральними службами в межах своєї галузі або сфери діяльності, якщо така діяльність пов'язана з природокористуванням або шкідливим впливом на навколишнє середовище. Як і при виробничому управлінні, зміст галузевого управління визначається специфікою галузі або сфери діяльності, характером підприємств, що входять в її систему, масштабами і видами впливів на природу.

В природоохоронної практиці Росії зберігається резерв для підвищення ефективності громадського, виробничого і галузевого управління. Він стосується розвитку співробітництва громадських формувань та громадян, підприємств і галузевих міністерств з державними спеціально уповноваженими органами управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища. Основою для такої співпраці є єдність цілей діяльності в даній сфері. Така співпраця, безсумнівно, сприяло б підвищенню ефективності та державного управління.

У масштабах держави найбільша відповідальність за послідовне виконання екологічного законодавства лежить на органах державного управління. Конституційної основою їх діяльності є ст. 10 Конституції РФ, яка закріпила принцип поділу єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки.

Державне управління в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища - складова частина державного управління в цілому.

Роль державного управління в цій сфері визначається статусом державних органів в механізмі охорони навколишнього середовища. У тріаді суб'єктів - громадянин, підприємство і держава державні органи займають особливе місце. Вони володіють особливими правовими та адміністративними засобами для забезпечення реалізації екологічних вимог законодавства, маючи можливість вдатися при необхідності до державного примусу. На них покладено відповідальність за забезпечення охорони навколишнього середовища та раціональне природокористування в рамках екологічної функції держави. Перш за все з них громадяни вправі запитувати за недотримання їх екологічних прав і законних інтересів та законодавства про навколишнє середовище в цілому.

Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища будується на основі ряду специфічних принципів:

- Законності управління;

- Комплексного (всебічного) підходу до вирішення питань природокористування і охорони навколишнього середовища;

- Поєднання басейнового і адміністративно-територіального принципів організації управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища;

- Поділу господарсько-експлуатаційних і контрольно-наглядових функцій при організації діяльності спеціально уповноважених державних органів;

- Найбільш ефективного виконання вимог законодавства про навколишнє середовище в рамках реально існуючих економічних та інших можливостей.

 
 На природні ресурси |  На природні ресурси |  Право приватної власності на природні ресурси |  Право державної власності на природні ресурси |  Право муніципальної власності на природні ресурси |  Права власності на природні ресурси |  Поняття права природокористування, його види |  Право загального природокористування |  Право спеціального природокористування |  Принципи права природокористування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати