На головну

Процес екологічного ліцензування

  1.  Fork, створюючи тим самим копію нашого процесу. У такій ситуації функція open повертає 0 для дочірнього
  2.  GABA активує енергетичні процеси мозку, підвищується дихальна активність тканин, покращується утилізація мозком глюкози, поліпшується кровопостачання.
  3.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  4.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  5.  I. Становлення екологічного права
  6.  II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  7.  II. Апаратні реалізації інформаційних процесів

під екологічним ліцензуванням розуміється діяльність уповноважених на те державних органів, пов'язана з видачею ліцензій (або інших дозвільних документів) на природокористування або здійснення господарських та інших робіт, що стосуються охорони навколишнього середовища.

Учасниками процесу ліцензування є підприємства, організації та установи незалежно від організаційно-правової форми, а також фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, що вимагає отримання ліцензії, з одного боку, і державні органи, уповноважені на видачу таких ліцензій, - з іншого .

Починається процес екологічного ліцензування з напряму або подання здобувачем ліцензії до відповідного ліцензує орган заяви про надання ліцензії (ст. 9 ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності"). У заяві зазначаються:

- Найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його знаходження, адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності, який має намір здійснювати заявник, державний реєстраційний номер запису про створення юридичної особи і дані документа, що підтверджує факт внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Прізвище, ім'я та по батькові індивідуального підприємця, місце його проживання, адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності, який має намір здійснювати заявник, дані документа, що посвідчує його особу, основний державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію індивідуального підприємця і дані документа, що підтверджує факт внесення відомостей про індивідуальний підприємця до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців;

- Ідентифікаційний номер платника податків та дані документа про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі;

- Ліцензований вид діяльності, який здобувач ліцензії має намір здійснювати.

До заяви про надання ліцензії додаються:

- Копії установчих документів (з поданням оригіналів у разі, якщо вірність копій не засвідчена в нотаріальному порядку) - для юридичної особи;

- Документ, що підтверджує сплату державного мита за розгляд органом заяви про надання ліцензії;

- Копії документів, перелік яких визначається положенням про ліцензування конкретного виду діяльності і які свідчать про наявність у претендента ліцензії можливості виконання ліцензійних вимог і умов, в тому числі документів, наявність яких при здійсненні ліцензованого виду діяльності передбачено федеральними законами.

Ліцензує орган не має права вимагати від претендента ліцензії подання документів, не передбачених законом.

Заява про надання ліцензії та додані до нього документи в день надходження в орган приймаються за описом, копія якого з відміткою про дату прийняття зазначених заяви та документів надсилається (вручається) здобувачу ліцензії.

Наступною стадією процесу ліцензування є перевірка органом, що ліцензує повноти та достовірності відомостей про претендента ліцензії, що містяться в поданих претендентом ліцензії заяві та документах, а також перевірка можливості виконання здобувачем ліцензії ліцензійних вимог і умов.

Найбільш відповідальна стадія стосується прийняття органом рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії. Таке рішення повинно бути прийнято в строк, що не перевищує 45 днів з дня надходження заяви про надання ліцензії та доданих до неї документів. Зазначене рішення оформляється відповідним актом ліцензує органу.

Більш короткі строки прийняття рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії можуть встановлюватися положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

На цій стадії важливим з точки зору обліку правових екологічних вимог є те, що відповідно до статей 11 і 12 Федерального закону "Про екологічну експертизу" матеріали обгрунтування ліцензій на здійснення діяльності, яка може вплинути на навколишнє середовище, повинні пройти державну екологічну експертизу.

Ліцензує орган зобов'язаний у зазначений термін повідомити здобувача ліцензії про прийняття рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії.

Повідомлення про надання ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії у письмовій формі.

Повідомлення про відмову в наданні ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії у письмовій формі із зазначенням причин відмови, в тому числі реквізитів акта перевірки можливості виконання здобувачем ліцензії ліцензійних вимог і умов, якщо причиною відмови є неможливість виконання здобувачем ліцензії зазначених вимог і умов.

Протягом трьох днів після подання здобувачем ліцензії документа, що підтверджує сплату державного мита за надання ліцензії, орган, що ліцензує безкоштовно видає ліцензіату документ, що підтверджує наявність ліцензії.

Ліцензіат має право на отримання засвідчених органом, що ліцензує копій документа, що підтверджує наявність ліцензії.

Дублікат (або копія) підтверджує наявність ліцензії документа надається ліцензіату за плату в розмірі десяти рублів.

Законом визначені конкретні підстави відмови в наданні ліцензії. Ними є:

- Наявність в документах, представлених здобувачем ліцензії, недостовірною чи перекрученою інформації;

- Невідповідність здобувача ліцензії, що належать йому або використовуються ним об'єктів ліцензійним вимогам і умовам.

Не допускається відмова у видачі ліцензії на підставі величини обсягу продукції (робіт, послуг), виробленої або планованої для виробництва здобувачем ліцензії.

При цьому здобувач ліцензії має право оскаржити в порядку, встановленому законодавством РФ, відмова ліцензує органу в наданні ліцензії або його бездіяльність.

Важливим для прийняття рішення про видачу ліцензії на природокористування і охорони навколишнього середовища є питання про її утриманні. У рішенні про надання ліцензії і в документі, що підтверджує наявність ліцензії, зазначаються: найменування органа, що ліцензує; найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його знаходження, адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності, державний реєстраційний номер запису про створення юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові індивідуального підприємця, місце його проживання, адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності, дані документа, що посвідчує його особу, основний державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію індивідуального підприємця; ліцензований вид діяльності (із зазначенням виконуваних робіт і послуг, що надаються під час здійснення видів діяльності); термін дії ліцензії; ідентифікаційний номер платника податків; номер ліцензії; дата прийняття рішення про надання ліцензії.

Специфічною стадією процесу екологічного ліцензування є призупинення дії ліцензії або її анулювання. Правом на такі дії наділені державні органи, що видали ліцензію. Відповідно до ст. 13 Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності" призупинення дії ліцензії здійснюється органом, що ліцензує в разі залучення ліцензіата за порушення ліцензійних вимог і умов до адміністративної відповідальності в порядку, встановленому Кодексом РФ про адміністративні правопорушення.

У разі винесення суддею рішення про адміністративне призупинення діяльності ліцензіата за порушення ліцензійних вимог і умов, що ліцензує орган протягом доби з дня набрання чинності цим рішенням законної сили призупиняє дію ліцензії на термін адміністративного призупинення діяльності ліцензіата. При цьому ліцензіат зобов'язаний повідомити в письмовій формі орган, що ліцензує про усунення ним порушення ліцензійних вимог і умов, що спричинило за собою адміністративне призупинення діяльності ліцензіата. Дія ліцензії поновлюється органом, що ліцензує з дня, наступного за днем ??закінчення терміну адміністративного призупинення діяльності ліцензіата, або з дня, наступного за днем ??дострокового припинення виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності ліцензіата.

У разі якщо у встановлений суддею строк ліцензіат не усунув порушення ліцензійних вимог і умов, що спричинило за собою адміністративне призупинення діяльності ліцензіата, ліцензує орган зобов'язаний звернутися до суду із заявою про анулювання ліцензії.

Ліцензія анулюється рішенням суду на підставі розгляду заяви ліцензує органу.

Дія ліцензії припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб або Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців запису про ліквідацію юридичної особи або припинення його діяльності в результаті реорганізації або припинення фізичною особою діяльності в якості індивідуального підприємця або з дня закінчення терміну дії ліцензії або прийняття органом, що ліцензує рішення про дострокове припинення дії ліцензії на підставі поданої в орган заяви в письмовій формі ліцензіата щодо припинення нею здійснення ліцензованого виду діяльності, а також з дня набрання законної сили рішенням суду про анулювання ліцензії.

Постановою Уряду РФ від 26 січня 2006 р N 45 "Про організацію ліцензування окремих видів діяльності" встановлено особливість ліцензування на рівні суб'єктів РФ. Діяльність, ліцензія на здійснення якої надано органом, що ліцензує одного суб'єкта РФ, може здійснюватися на територіях інших суб'єктів РФ за умови попереднього повідомлення в письмовій формі ліцензіатом видають ліцензії цих суб'єктів РФ про намір здійснювати ліцензований вид діяльності на їх територіях. В такому випадку в повідомленні слід вказати такі відомості:

- Для юридичних осіб - найменування, організаційно-правову форму і місце знаходження, державний реєстраційний номер запису про створення юридичної особи і дані документа, що підтверджує внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Для індивідуальних підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та дані документа, що посвідчує особу, основний державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію індивідуального підприємця і дані документа, що підтверджує внесення відомостей про індивідуального підприємця до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців;

- Ідентифікаційний номер платника податків та дані документа про постановку ліцензіата на облік в податковому органі;

- Ліцензований вид діяльності;

- Адреси місць здійснення ліцензованого виду діяльності на території суб'єкта РФ;

- Дату передбачуваного початку здійснення ліцензованого виду діяльності на території суб'єкта РФ.

До повідомлення повинні додаватися нотаріально завірена копія документа, що підтверджує наявність ліцензії, і заяву про переоформлення цього документа.

 
 Нормативи допустимого вилучення природних ресурсів |  У механізмі екологічного права |  На навколишнє середовище |  На навколишнє середовище |  У правовому механізмі екологічного права |  Види і принципи екологічної експертизи |  Об'єкти державної екологічної експертизи |  екологічної експертизи |  Громадська екологічна експертиза |  Регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати