Головна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

  1.  IV етап. Комплексна оцінка результатів.
  2.  V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3.  А. Гостре дію комплексу.
  4.  Адміністративно-правове регулювання в агропромисловому комплексі.
  5.  Адміністративно-правове регулювання в промисловому і будівельному комплексах
  6.  Адміністративно-правове регулювання в господарсько-обслуговуючому комплексі
  7.  Активізація і основні сфери використання комплексних організаційних технологій таємного примусу особистості.

"ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ"

напрям підготовки 031900.62 - Міжнародні відносини

Кваліфікація (ступінь) випускника - Бакалавр

курс __1__, семестр___ 2 ___ 2013/2014 рр.

Кількість годин за навчальним планом 108, в т. ч аудиторні робота 36 год. (лекцій - 18 год., семінарських занять - 16ч., КСР - 2год.), самостійна робота студентів 36г.

Викладачі: к. І. Н., доцент Новікова О. І.

Кафедра: Міжнародного права та міжнародних відносин

 Види навчальної діяльності студентів  Бал за конкретне завдання  Число завдань за семестр  бали
 мінімальний  Максимальний
 модуль 1    
 Поточний контроль      
 1. виконання есе  0-3
 2. Відповіді на теоретичні питання на семінарі  0-5
 3. написання рефератів  0-7
 Рубіжний контроль    
 тестування    
         
 модуль 2    
 Поточний контроль    
 1. написання рефератів  0-7
 2. відповіді на теоретичні питання на семінарі  0-5
 3. виконання письмових контрольних робіт  0-3
 Рубіжний контроль    
 1. підсумкова контрольна робота  0-15
 заохочувальні бали  
 1. Активна робота на аудиторних заняттях    
 2. Виступ на студентській науково конференції
 Відвідуваність (бали віднімаються із загальної суми набраних балів)
 1. Відвідування лекційних занять      -6
 2. Відвідування практичних (семінарських, лабораторних занять)      -10
 підсумковий контроль    
 2. Іспит      

Автори: Новикова О. І., к. І. Н., доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Інституту права Башкирського державного університету.

рецензент:

Програма обговорена і рекомендована до використання в навчальному процесі на засіданні кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Башкирського державного університету. від 5 вересня 2013 року, протокол №1.

І. О. зав. кафедрою ___ В. А. Анісімов

Програма схвалена на засіданні Навчально-методичної комісії Інституту права БашГУот ___2013 року, протокол № ___.

Голова УМК ___ О. Р. Гімадрісламова.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни Іноземна мова (другий)

Французька мова

Б.3. Професійний цикл. Базова частина.

Напрям підготовки

031900.62. - Міжнародні відносини

Кваліфікація (ступінь) випускника

Бакалавр

Розробники УМК:

к. Ф. М., доц. Васильченко Н. А., к. Ф. М. Юсупова З. А., Васильченко К. А.

___

Уфа 2011


З Про Д Е Р Ж А Н І Е

 1.  Місце навчальної дисципліни в структурі основної освітньої програми бакалаврату  
 2.  Цілі освоєння навчальної дисципліни
 3.  Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни  
 4.  Робоча програма
 5.  освітні технології
 6.  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
 7.  Матеріально-технічне забезпечення дисципліни
 8.  Методичні рекомендації для викладача
 9.  Методичні вказівки студентам
 10.  Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
 11.  Контрольно-оціночні матеріали
 12.  Рейтинг-план дисципліни

 

 семестр |  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  Словники |  Щодо проведення практичних занять |  ОБСЯГ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК з граматики |  Вимоги до проміжної атестації з дисципліни. |  Матеріали для контролю |  Trouvez la forme correcte du mot interrogatif |  модуль 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати