Головна

Допомога

  1.  S 60 45 Страхове допомога, що виплачується працівникам внаслідок нещасного випадку на роботі.
  2.  Бібліографічний посібник
  3.  Бібліографічний посібник
  4.  Щомісячну допомогу непрацюючим дружинам військовослужбовців
  5.  Зуб А. т. Ухвалення управлінських рішень. Теорія і практика: навч. допомога. - М .: ІД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. - 400 с.
  6.  ІСТОРІЯ РОСІЇ: навчально-методичний посібник для вузів / під редакцією, - Тула, ТулГУ, 2010. 1 сторінка
  7.  ІСТОРІЯ РОСІЇ: навчально-методичний посібник для вузів / під редакцією, - Тула, ТулГУ, 2010. 10 сторінка

В умовах ринкових відносин (особливо перехідного типу, як в Росії) підприємства, незалежно від форм господарювання, форм власності, змушені функціонувати в умовах «ринкової невизначеності». Уміння оцінювати ризики і управляти ними є найважливішою складовою ефективної діяльності будь-якого підприємства. Зокрема, поліграфічне виробництво неминуче пов'язане з проблемою ризику, оскільки технологічні процеси в поліграфії пов'язані з масою непередбачених обставин, що ведуть до можливим виробничим і фінансових втрат (прорахунки при плануванні тиражу, термінів його виготовлення, невірні розрахунки кількості паперу на приладження фарби, зрив договірних поставок , збитки, пов'язані з людським фактором, і т. д.), що в цілому позначається на кінцевому результаті.

під господарським ризиком розуміється небезпека можливої ??(ймовірної) втрати частини ресурсів або недоотримання частини доходу в порівнянні з розрахунковим варіантом.

Статистичний аналіз є найважливішим методом оцінки виробничого або фінансового ризику.

В основу статистичного методу закладений принцип аналізу всієї сукупності даних для розрахунку ймовірностей виникнення втрат.

Ризик можна вимірювати в абсолютних і відносних величинах.

При використанні абсолютних показників можна отримати абсолютну величину ймовірних втрат у фізичному або вартісному вираженні, якщо є можливість виміряти втрату в даній формі. Це можуть бути втрати людино-годин, втрати електроенергії, виплати штрафів, втрата коштів, сплата додаткових податків, неповернення боргів, несплата продукції, інфляція і т. Д.

Статистичний метод полягає в накопиченні інформації втрат в критичних точках здійснення виробничих операцій на підприємствах галузі з подальшим її аналізом. Способом вибірки прораховується частота виникнення певного рівня втрат як відношення числа випадків конкретного рівня втрат до загальної кількості випадків у вибірці.

Аналізуючи ці дані, прораховують в абсолютних величинах можливі втрати виробничого або фінансового ризику в тій чи іншій галузі, а також частоту цих втрат.

За допомогою відносних величин вимірюється рівень ризику як величина деяких втрат, співвіднесена з базовими показниками (чистий прибуток, валовий прибуток, розрахунковий дохід, власні активи, вартість основних і оборотних коштів, сумарні витрати на ті види операцій, де прогнозується ризик).

Визначаючи норму коефіцієнта ризику, підприємство може управляти цією величиною (внести в собівартість товару, збільшити закупівельні ціни і т. Д.). Головна мета визначення рівня ризику - мінімізувати можливі втрати і не виявитися в області критичного ризику (Величина втрат перевищує розміри розрахункового рівня прибутку) або в області неприпустимого (максимального) ризику (Втрати, близькі до розміру власних коштів).

За економічними розрахунками норма коефіцієнта ризику (Кр ), Який визначається як відношення величини можливих витрат до будь-якої базової величини, має наступні інтервали:

області допустимого ризику Дор = 0,25;

В області критичного ризику Дор = 0,5 - 0,75;

В області максимального ризику Дор = 0,75 - 1.

Допомога

для підготовки до занять з пропедевтики внутрішніх хвороб

з доглядом за хворими за фахом

«Стоматологія»

Для викладачів і студентів 2 курсу

Запоріжжя 2008

УДК: 616.1 / 4-07

автори:

- В. в. Сиволап, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ЗДМУ, д. мед. н., професор.

- З. е. Григорьева, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ЗДМУ, к. Мед. н.

- Н. ф. авраменко, І. в. ліхасенко, Т. в. Кравченко, с. в. Поливода, асистенти кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ЗДМУ, к. мед. н.

- Є. а. Познанська, клінічний ординатор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими

Посібник розглянуто і затверджено на засіданні центрального методичної Ради ЗДМУ від «_29_ »___05___ 2008, протокол №5.

рецензенти:

1. В. і. кривенко, завідувач кафедри сімейної медицини і терапії ФПО, д. мед. н., професор.

2. В. д. Сиволап, завідувач кафедри терапії №1 ЗДМУ, д. Мед. н., професор.

Зміст

Загальна частина... ... 6

Дихальна система... ... 9

Серцево-судинна система... ... 13

Травна система... ... 25

Система крові ... ... 31

Ендокринна система... ... 39

Дифузні захворювання сполучної тканини, алергози ... 45

Питання для визначення базового рівня знань ... 50

Контрольні питання... ... 52

Перелік практичних навичок ... ... 57

Короткий словник медичних термінів ... 58

Літературний покажчик ... ... 61

«Життя коротке, шлях мистецтва довгий, зручний випадок скоропреходящі, досвід оманливий, судження важко. Тому не тільки сам лікар повинен вживати в справу все, що необхідно, але і хворий і оточуючі, і всі зовнішні обставини повинні сприяти лікарю в його діяльності ».
 Дихальна система |  Серцево-судинна система |  Травна система |  система крові |  Ендокринна система |  Алергози. |  Перелік практичних навичок |  КОРОТКИЙ СЛОВНИК МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ |  Папули - невелике окреслене поверхневе тверде піднесення шкіри |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати