Головна

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

  1.  CELLULITE CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦЕЛЮЛІТУ 60 капсул
  2.  CIRCULATION CONTROL / КОНТРОЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЇ 60 капсул
  3.  G. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ
  4.  I етап - Контроль кутових вимірювань.
  5.  I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  6.  II. Блок контрольних заходів.
  7.  II. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 1 сторінка

Виберіть варіант правильної відповіді

1. Грунт - це:

а) гірська порода;

б) елювіальний відкладення;

в) мінерали;

г) пухка гірська порода.

2. До складу ґрунтів входять:

а) тверді мінерали, вода, газ, пори;

б) тверді мінерали, вода, газ;

в) тверді мінерали, вода, газ, рослинні залишки.

3. Піщані грунти класифікують за:

а) мінералогічного складу;

б) розміром мінеральних часток;

в) питомої поверхні мінеральних часток;

г) по масі в повітряно сухого ґрунту.

4 Водно- колоїдні зв'язку в формуються в грунті за рахунок:

а) взаємодії мінеральних часток грунту;

б) взаємодії плівок зв'язаної води і мінеральних часток;

в) взаємодії плівок зв'язаної води;

г) сил тертя між мінеральними частинками.

5. кристалізаційні зв'язку:

а) оборотні;

б) незворотні;

в) пружні;

г) в'язкопластичні.

6. Текстура ґрунту - це:

а) склад і характер зв'язків;

б) деформаційно-міцнісні властивості;

в) мінералогічний склад;

г) просторове розміщення його агрегатів;

д) структура характеризує його неоднорідність.

7. Які з перерахованих властивостей ґрунтів є основними:

а)Ip, б) gd, в) sr , Г) g , д) e.

8. Які з перерахованих властивостей ґрунтів є похідними:

а)Ip, б) gd ,в) sr , Г) g, Д) e.

9. Які з перерахованих властивостей ґрунтів є класифікаційними:

а)Ip, б) gd ,в) sr , г) g, Д) e.

10.gs - це:

а) питома вага природного грунту;

б) питома вага грунту зваженого у воді;

в) питома вага сухого грунту;

г) питома вага частинок грунту.

11. Вологість грунту - це:

а) процентний вміст води;

б) відношення маси води до маси твердих частинок;

в) відношення маси твердих частинок до маси води;

г) відношення об'єму води до об'єму твердих частинок.

12. якщо Ip = 0,17, то цей грунт відноситься до:

а) глинам; б) суглинках; в) супісках; г) пісках.

13. За яким з показників можна визначити щільність складання пісків:

а) g; б)gd; в)sr; г) e.

14. Il- це:

а) індекс пластичності;

б) індекс плинності;

в) вологість на межі текучості;

г) вологість на межі розкочування.

15. Wl - це:

а) вологість грунту;

б) вологість на межі текучості;

в) вологість на межі розкочування.

16. якщо Il <0, то консистенція глини:

а) тверда; б) напівтверда; в) пластична; г) текуча.

17. Стисливість грунтів - це процес:

а) опади грунтовій поверхні;

б) опірність і податливість структурних зв'язків;

в) зміни пористості під навантаженням;

г) втрати міцності і руйнування структурних зв'язків.

18. mо -це:

а) коефіцієнт стисливості;

б) коефіцієнт відносної стисливості;

в) модуль деформації.

19. З якої з формул обчислюють mо:

а) b /Е0; б) D? / Dе; в) Dе / D?; г) Si / h.

20. За яким з співвідношень формулюють закон ущільнення ґрунтів:

а) mv = Si / hPi; б) de = - mo dp; в)Dni = Si ? F; г) m =  ? Fh.

21. x0 - Це:

а) коефіцієнт об'ємної деформації;

б) модуль пружності;

в) коефіцієнт бокового тиску;

г) коефіцієнт бокового розширення.

22. Згідно із законом Дарсі рух води в грунтах:

а) ламинарное; б) турбулентний; в) ламинарное і турбулентний.

23. коефіцієнт фільтрації КФ дорівнює:

а) стосовно обсягу води профільтрувалась через зразок грунту до одиниці часу;

б) стосовно обсягу води профільтрувалась через зразок грунту до обсягу зразка;

в) стосовно обсягу води профільтрувалась через зразок грунту до градієнту напору;

г) швидкості фільтрації при градієнті напору дорівнює одиниці;

д) швидкості фільтрації до висоти зразка грунту.

24. Якщо в зразку грунту збільшується ефективне тиск, то нейтральне:

а) зменшується; б) збільшується; в) залишається постійним.

25. Під впливом якого тиску починається рух води в грунті:

а) зовнішнього; б) нейтрального; в) ефективного; г) повного.

26. Які з перерахованих характеристик грунту називають міцності:

а) Е; б) с; в) j; г) mo , Д) mv .

27. Яке з рівнянь називають рівнянням зсуву для незв'язних ґрунтів:

а) t = s ? tgj; б) f = tgj; в) ti = c + si? tgj .

28. Яке з рівнянь називають рівнянням зсуву для зв'язкових грунтів:

а) t = s ? tgj; б) f = tgj; в) ti = c + si? tgj .

29. В яких одиницях вимірюється параметр с;

а) паскаль; б) ньютон; в) безрозмірна величина; г) кулон.

30. Яке з рівнянь називається умовою граничної рівноваги для зв'язкових грунтів:

а)

б) .

в)

31. Із зазначених величин вкажіть коефіцієнт відносної поперечної деформації:

а)  ; б)  ; в) ;

г) .

32. Скільки майданчиків зсуву (ковзання) мається на точці грунту знаходиться в граничному напруженому стані:

а) одна; б) дві; о третій; д) чотири.

33. Деформованість грунтів - це

а) залишкові деформації;

б) пружні деформації;

в) залишкові і пружні деформації;

г) стиснення за рахунок зміни пористості.

34. Якому характеру деформацій відповідає вираз :

а) миттєво загасаючого;

б) загасаючого;

в) тривалий час загасаючого;

г) незатухаюче.

35. Граничне опір ґрунту розглядають як відповідність:

а) першої критичному навантаженні;

б) другий критичному навантаженні;

в) проміжку між першою і другою критичною навантаженням.

36. Як змінюються напруження від власної ваги грунту при збільшенні глибини грунтового півпростору:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) залишаються постійними.

37. Як впливають на величину природних напруг в масиві грунтові води:

а) збільшують напруги;

б) зменшують напруження;

в) не впливають.

38. Чи впливають фізичні властивості ґрунтів на розподіл напружень викликаних зовнішнім навантаженням:

а) впливають;

б) впливають, але не всі;

в) не впливають.

39. З якої з формул визначають напруги під фундаментом будівель:

а)?z=(K / z2)P , Б)?z=?p;в)?г= ?h .

40. Величина опади грунтової основи залежить від:

а) деформаційних властивостей грунту;

б) міцності властивостей грунту;

в) міцності і фізичних властивостей грунту;

г) деформаційних і фізичних властивостей грунту;

д) деформаційних, міцнісних і фізичних властивостей грунту.

41. На які елементарні шари рекомендується розбивати товщу грунтів при розрахунку осідання:

а) 0,1В; б) 0,2В; в) 0,4В; г) 0,6В.

42. Грунтовий укіс вважається стійким якщо:

а) ? > 0; б)? = 1; в) ? = 1,3 в)?<0.

43. Вкажіть формулу для визначення активного тиску на підпірну стінку зв'язкових грунтів:

а) Eа = (1/2) max?2Н;

б) Eа = (?Н2/ 2) tg2(45 - (? / 2));

в) Eа = (? Н2/ 2) tg2(45 - (? / 2)) - 2сН(45 - (? / 2)) + (2с2/ ?).

44. Структура лесових грунтів порушується при:

а) вібрації;

б) замерзанні і відтаванні;

в) замочуванні.

45. Індекс чутливості визначається для:

а) пухких пісків;

б) мерзлих грунтів;

в) лесових грунтів;

г) мулів;

д) набухають грунтів.

46. Якими випробуваннями визначають просадність грунтів:

а) зсувними;

б) фільтраційними;

в) компресійними;

г) пенітраціоннимі.

47. Якщо вміст органічних речовин в грунті становить 0,2, то грунт відноситься до:

а) слабозаторфованному;

б) среднезаторфованному;

в) сільнозаторфованному.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Складові елементи грунтів.

2. Класифікація грунтів.

3. Вода в грунті. Види води в ґрунті?

4. Структурні зв'язку в грунтах.

5. Водно-колоїдні зв'язку в грунті і їх вплив на фізичні характеристики.

6. Фізичні властивості ґрунтів.

7. Характеристики міцності і деформаційні характеристики грунтів і методи їх визначення.

8. Лабораторні методи визначення характеристик грунтів.

9. Закон ущільнення грунтів і його фізична сутність.

10. Закон зсуву в ґрунтах і його фізична сутність.

11. Закон ламінарної фільтрації. Проникність грунтів.

12. Ефективні і нейтральні тиск в грунті.

13. Деформируемость грунтів.

14. Принцип лінійної деформованості грунтів.

15. Фази напруженого стану грунтів.

16. Метод пошарового підсумовування.

17. Визначення напруги в грунтах. Основна задача.

18. Критичні навантаження на грунт.

19. Визначення напружень в грунтах при дії декількох зосереджених сил.

20. Визначення суми утримують сил при розрахунку стійкості укосів.

21. Визначення суми сил, що зсувають при розрахунку стійкості укосів.

22. Який тиск називають активним.

23. Який тиск називають ефективним.

24. Який тиск називають нейтральним.

25. Які характеристики грунтів називають міцності.

26. Які характеристики грунтів називають деформаційними.

 
 Розрахунок стійкості укосу |  Без навантаження на поверхні засипки для однорідного грунту |  З урахуванням рівномірно розподіленого навантаження на поверхні засипки для однорідного грунту |  приклад розрахунку |  Порядок виконання роботи |  Вихідні дані для розрахунку підпірної стінки |  завдання №6 |  Приклад розрахунку. |  компресійні випробування |  штампові випробування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати