загрузка...
загрузка...
На головну

Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВКР

  1.  I. Методичні основи
  2.  I. Методичні рекомендації
  3.  I. Рекомендації по вирішенню практичних завдань
  4.  II. Вказівки до виконання контрольних робіт
  5.  II. Рекомендації з виготовлення процесуальних документів
  6.  III. Висновки та рекомендації.
  7.  III. Методичні рекомендації

3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.1. Випускна кваліфікаційна робота фахівця призначена для визначення дослідницьких умінь випускника, глибини його знань в обраній науковій галузі та навичок експериментально-методичної роботи.

3.1.2. Зміст ВКР має відповідати проблематиці дисциплін загально-професійної та (або) предметної підготовки по ДОС ВПО.

3.2. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ВКР

3.2.1. Випускна кваліфікаційна робота виконується студентами відповідно до навчального плану, на заключному етапі освоєння основний освітньої програми вищої професійної освіти.

3.2.2. Студент має право вибрати тему ВКР або запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. ВКР може виконуватися на міжфакультетської кафедрі, за умови, що тема відповідає спеціальності випускника. Теми затверджуються Радою факультету.

3.2.3. ВКР виконується студентом самостійно. Керівник надає студенту-випускнику допомогу в доборі необхідної для вивчення літератури, у виборі методів дослідження, в організації експерименту. Дата і час консультацій встановлюється планом виконання ВКР.

3.2.4. За 1 місяць до захисту дипломної роботи на випускаючих кафедрах проводиться процедура передзахисту. На даному етапі студент має можливість отримати рекомендації кафедри щодо виконання, оформлення і процедури захисту дипломної роботи. Кафедра визначає ступінь відповідності роботи встановленим нормам. Рішенням кафедри студент може бути не допущений до захисту, якщо ВКР не відповідає поставленим вимогам.

3.2.5. Студент зобов'язаний у встановлені терміни здати науковому керівнику чорновий і підсумковий варіанти ВКР.

3.2.6. Підсумковий варіант ВКР передається студентом не пізніше 10 днів до захисту на кафедру для підготовки відкликання і рецензії (текст ВКР супроводжується електронним варіантом). Рецензування здійснюється в терміни, що не перевищують 5-ти днів з моменту отримання ВКР. Якщо робота представлена ??пізніше зазначеного терміну (менше 10 днів до захисту), рецензент має право відмовитися від її експертизи. В цьому випадку студент не допускається до захисту.

3.2.7. Кафедра призначає рецензента з числа викладачів ГОУ ВПО АлтГПА, співробітників інших науково-дослідних установ і кваліфікованих працівників освітніх установ.

3.2.8. Студент повинен бути ознайомлений з відкликанням і рецензією на свою роботу до її захисту. Готовність ВКР до захисту затверджується підписами студента і наукового керівника на титульному аркуші (Додаток II).

3.3. СТРУКТУРА ВКР

Структура дипломного проекту (роботи): введення, теоретична частина, аналітична / дослідницька частина, висновок, список використаної літератури, додатки.

Теоретична і аналітична / дослідницька частини являють собою глави, розділені на параграфи.

Вступ, В якому доводиться актуальність проблеми, її новизна і дається обґрунтування теми дослідження, формулюються цілі та завдання роботи, визначається понятійна база, визначається практична значимість дослідження для викладання в навчальних закладах різного типу.

Глава 1. Теоретична частина наукової роботи. Огляд і аналіз стану вивченості даної проблеми з акцентом на малодосліджених аспектах. Критичний аналіз літератури з досліджуваного питання з позиції автора ВКР.

глава 2. Аналітична / дослідницька частина роботи. Присвячена аналізу і класифікації притягається матеріалу на базі обраної дипломником методики його дослідження. Дана глава представляє найбільшу цінність.

Глав може бути не дві, а три.

висновок містить формулювання висновків і пропозиції щодо подальшої розробки проблеми.

Список літератури. Нумерований список використаних при написанні роботи літературних джерел з проблеми. Складається в алфавітному порядку з обов'язковим зазначенням автора, назви роботи, містом, роком і місцем видання, кількістю сторінок (Додаток IV).

додатки не є обов'язковим компонентом ВКР. У них можуть міститися матеріали, що ілюструють основні положення роботи (таблиці, діаграми, малюнки, анкети, зразки текстів і т. Д.), з виносками на них в основному тексті. Кожна програма починається з нової сторінки і має заголовок із зазначенням вгорі по правому краю сторінки слова «Додаток» і його позначення (римськими цифрами).

3.4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВКР

3.4.1. Оформлена за правилами дипломна робота повинна включати в себе:

- Титульний лист (Додаток II);

- Зміст (список глав і параграфів з їх назвою та зазначенням початкової сторінки) (Додаток III);

- Вступ;

- Основний текст роботи (глави і параграфи);

- Висновок;

- список літератури;

- Додатки.

3.4.2. Текст ВКР повинен бути набраний на комп'ютері та представлений в паперовому та електронному варіантах.

3.4.3. Система нумерації і форматування:

- Глави позначаються римськими цифрами, а параграфи арабськими, наприклад:

 Глава I.1.1.1.2.

- Нумерація сторінок: вгорі, по центру.

- Розділи «Вступ», «Висновок», «Список літератури», «Додатки» не нумеруються в змісті (Додаток III).

- Шрифт: Times New Roman, Кегль: 14 пунктів.

- Інтервал: полуторний.

- Кількість сторінок: не менше 50 (2 друкованих аркуша).

- Список використаної літератури повинен включати не менше 50 джерел.

- Поля: ліве - 30 мм., Праве - 10 мм., Верхнє - 20 мм., Нижнє - 20 мм.

3.4.4

3.4.5. Підрядкові посилання виноситься з тексту документа вниз смуги і оформляється тільки в тих випадках, якщо посилання доповнює текст роботи факультативними зауваженнями з приводу об'єкта цитування або будь-якого положення основного тексту.

наприклад:

 (Текст ................................................ ...............)1_____________________________________________________________1 Додаткові зауваження - Див .: Фокін, Ю. Г. Теорія і технологія навчання: діяльнісний підхід: уч. посібник / Ю. Г Фокін. - М .: Академія, 2006. - 240 с. (Або сторінка цитати).

3.4.6. Список літератури оформляється відповідно до ГОСТ 7.1-2003 (Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання). Бібліографічний список джерел складається в алфавітному порядку, ініціали авторів вказуються після прізвища (Додаток IV).

Зверніть увагу: У самому тексті роботи ініціали ставляться перед прізвищем.

3.4.7. До роботи додаються відгук наукового керівника та рецензія, завірені печаткою факультету.

3.4.8. Всі листи роботи уважно проглядаються і акуратно підшиваються (брошуруються) в папку або переплітаються.

. Варіанти оформлення внутрітекстових посилань:

- Посилання на цитату окремого автора [Алпатов, 1993, с. 26];

- Посилання на цитату з окремого тому багатотомного видання окремого автора [Чехов, 1981: Т. 8, с. 143-156];

- Посилання на колективне видання, збірник статей [Філософія культури, 1999, с. 176].

- Посилання на вторинне цитування [Цит. по: Іванчикова, 1988, с. 123].

- Посилання на роботу з Інтернет-ресурсу [Тарасова, http://vestnik.ssu.samara.ru].

- Посилання на джерело на електронному носії [Копилова, 2004, CD-ROM].

3.5. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ВКР

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної атестаційної комісії (ДАК), на якому можуть бути присутніми всі бажаючі. Викладачам факультету і його випускникам рекомендується відвідувати засідання ДАК, брати участь в дискусії. Керівник дипломної роботи, який не є членом ДАК, має право брати участь як на відкритому, так і на закритому засіданнях ДАК по обговоренню підсумків захисту (без участі в голосуванні).

Процедура захисту дипломної роботи на відкритому засіданні відбувається в наступній послідовності:

1. Подання дипломника секретарем ДАК (називаються прізвище, ім'я, по батькові, тема ВКР, науковий керівник).

2. Короткий повідомлення дипломника про поставлені цілі і завдання, отримані результати і висновки (10-12 хв.).

3. Питання членів ДАК і присутніх на захисті до дипломникові;

4. Відповіді дипломника на запитання.

5. Оголошено рецензії і відгуку керівника.

6. Відповіді дипломника на зроблені зауваження (рівень відповідей дипломника істотно впливає на оцінку).

7. Обмін думками з дипломній роботі, в якому можуть взяти участь члени ДАК, керівник, консультант, рецензент і всі бажаючі (слово присутнім надає голова ДАК).

8. Заключне слово автора роботи, в якому він може роз'яснити положення, що викликали неясність або заперечення, дати необхідні довідки, привести додаткові аргументи, подякувати керівника, викладачів і рецензентів за допомогу в роботі.

9. На закритому засіданні ДАК, в якому обговорюються результати захисту і відкритим голосуванням простою більшістю (за однакової кількості голосів думка голови ДАК - вирішальне) дається оцінка кожної захисту, приймається рішення про присвоєння кваліфікації та видачу дипломів про закінчення вузу.

10. Після оформлення протоколу в день захисту рішення ДАК оголошує голова, який дає обгрунтування виставлених оцінок.

3.6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВКР

Оцінка «відмінно» виставляється за таку дипломну роботу: робота носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий аналіз матеріалу, характеризується логічним послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками і чіткою концепцією; має позитивні відгуки наукового керівника і рецензента; при захисті роботи студент показує глибокі знання питань теми, вільно оперує даними дослідження.

Оцінка «добре» виставляється за таку дипломну роботу: містить грамотно викладену теоретичну та аналітичну базу, характеризується послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками, однак з не цілком обгрунтованою концепцією; має позитивний відгук наукового керівника та рецензента з незначними зауваженнями; при захисті студент показує достатні знання питань теми, оперує даними дослідження, без особливих труднощів відповідає на поставлені питання.

Оцінка «задовільно» виставляється за таку дипломну роботу: містить теоретичну главу, базується на практичному матеріалі, але відрізняється поверхневим аналізом і недостатньо розробленої дослідної частини, в ній проглядається непослідовність викладу матеріалу; у відгуках керівника і рецензента є зауваження щодо змісту роботи і методології аналізу; при захисті студент проявляє невпевненість, показує слабке знання питань теми, не дає повного, аргументованої відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» виставляється за таку дипломну роботу: не містить аналізу і практичного розбору матеріалу, не відповідає вимогам, викладеним в методичних вказівках кафедри; не має висновків, або вони носять декларативний характер; відгуки керівника і рецензента мають негативний характер; при захисті студент не може відповідати на поставлені питання по темі, не знає теорії питання, при відповіді допускає суттєві помилки.

Додаток I

Зразок екзаменаційного білета

"Затверджую"

голова ДАК

Алтайський ДЕРЖАВНА ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
 літературознавчі БЛОК |  драматичний твір |  XIX століття |  Приклад лінгвістичного аналізу |  Методика навчання літературі |  приклад відповіді |  Євгеній Онєгін |  Герой нашого часу |  Сорочинський ярмарок |  Ф. І. Тютчев |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати