На головну

Нумерацію рядків таблиці дають тільки при наявності в тексті посилань на позиції рядків.

  1.  B, Виберіть для виділених в тексті А слів правильні значення.
  2.  III. Реакції, характерні тільки для альдегідів
  3.  III. Реакції, характерні тільки для альдегідів
  4.  InsertOLEForm.OLEItemsListBox.ItemIndex - вказує на виділену рядок в списку. InsertOLEForm.ProgramsID.Strings [рядок] - тут зберігатися ідентифікатор.
  5.  IV. Статистичні таблиці
  6.  ME ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ
  7.  А) Обов'язок здійснити виплату виникає у страховика тільки при страховому випадку

Якщо цифрові дані в графах мають різну розмірність, останню вказують в заголовку кожної графи.

7. ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

Додатки оформляють як продовження пояснювальної записки. Їх розміщують після бібліографічного списку.

Кожне Додаток починають з нової сторінки слова «Додаток» і його порядкового номера з вирівнюванням по правому краю. Нижче через міжрядковий інтервал призводять заголовок Додатки, виконаний великими літерами і вирівняний по центру робочого поля.

Додатки при необхідності ділять на глави і пункти. Рубрики нумерують, починаючи з літери П. До неї додають без пробілу і точки номер Додатки, а потім через точку - номер рубрики, наприклад: П1.3.

Нумерація формул, ілюстрацій і таблиць в межах програми наскрізна з додаванням літери «П».

8. ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ

У пояснювальній записці вживають посилання на формули, таблиці, ілюстрації, креслення, програми та літературні джерела.

Всі номери, крім посилань на літературні джерела, призводять в круглих дужках. Посилання, за винятком посилань на формули, складаються зі скорочених назв і номерів об'єктів посилань, наприклад: (табл. 1.4), (рис. 2.7), (дод. П7.1), (рис. 4).

У посиланнях на формули вказують тільки їх номер, наприклад: (5.4).

У повторних посиланнях додають слово «дивись» в скороченому вигляді, наприклад: (див. (2.3)), (див. Табл.5.1).

Посилання на літературні джерела та інші текстові документи вказують в квадратних дужках із зазначенням їх номера за списком, що приводиться після укладення. Список складають в порядку згадування джерела в записці.

9. ОФОРМЛЕННЯ СОКРАЩЕНИЙ СЛІВ, СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ І ПОПРАВОК

Скорочення слів в тексті, як правило, не допускається, крім встановлених стандартом скорочень розмірностей, наприклад: А, В, з, а також скорочень часто вживаних слів: ст. (Стаття), п. (Пункт), табл. (Таблиця) та ін.

Якщо в записці дають особливу систему скорочень слів, то на початку її приводять їх список.

Поправкою називають виправлення окремих знаків, букв, слів тексту, що не змінює числа рядків на сторінці. Поправки допускається вписувати від руки чорним чорнилом (пастою) або удруковувати замість виправляються букв, знаків або слів. Число поправок має бути на більш п'яти на одній сторінці.

10. ОФОРМЛЕННЯ списку використаних джерел

При роботі над дипломним проектом дипломник зобов'язаний вивчити і включити в Бібліографічний список наступні нормативні документи:

1. Федеральний закон "Про залізничний транспорт Російської Федерації" .// Російська газета від 18.01.2003 р

2. Федеральний закон "Про електроенергетику" від 26.03.2003 р № 35 - Ф3 .// Російська газета від 01.04.2003 р

3. Енергетична стратегія залізничного транспорту. Спеціальний проект .// Залізничний транспорт.- № 8, 2003.-с. 33-40.

4. Правила будови системи тягового електропостачання залізниць. ЦЕ - 462.- М .: МПС, 1997.- 147 с.

5. Концепція модернізації пристроїв електропостачання залізних дорог.-М .: МПС, Департамент електрифікації та електропостачання, 1999.-147 с.

6. Основні напрямки розвитку та підвищення ефективності роботи Жовтневої залізниці на 2000 - 2005 Г. - СПб .: МПС, 2000. - 113 с.

7. електрифіковані залізниці Росії (1929 - 2004 Г.) ./ За заг. ред. П. М. Шілкіна.- М .: ІНТЕКСТ, 2004. - 336 с.

8. Міжгалузеві правила по охороні праці (Правила безпеки) при експлуатації електроустановок. ПОТ Р М - 016 -2001 РД 153 -34.0 - 03.150 -00. Із змінами і доповненнями, затвердженими Мінпраці Росії і Міненерго России.-2003.

9. Інструкція з техніки безпеки при експлуатації тягових підстанцій, пунктів харчування і секціонування залізниць. ЦЕ - 402.- 17.10.1996 р

10. Правила безпеки при експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць. ЦЕ - 750.-05.04.2000 р

11. Аналіз роботи господарства електропостачання в ..... году.-М .: Департамент електрифікації та електропостачання ВАТ «РЖД», .......-... С.

Назви літературних джерел та інших документів, використаних при роботі над дипломним проектом, вносяться в Бібліографічний список згідно ГОСТ 7.1 - 2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги та правила складання.

11. офрмление КРЕСЛЕНЬ І ПЛАКАТІВ

Всі креслення і плакати дипломних проектів, які пред'являються на захист проекту, вважаються кресленнями і виконуються відповідно вимог єдиної системи технологічної або конструкторської документації з нанесенням рамок і оформленням основних написів на аркушах.

Основним форматом креслень є А1 (841x594). Рекомендується горизонтальне розташування матеріалу на кресленні. У правому нижньому кутку повинен бути стандартний штамп встановленого зразка. У лівому нижньому і верхньому лівому кутах також повинні бути відповідні штампи.

Креслення можуть бути виконані олівцем, тушшю або фломастером. Допускається комп'ютерне виконання креслень. При необхідності можливе застосування різних кольорів.

Креслення планів контактної мережі перегонів і станцій дозволяється виконувати на міліметрівці c нанесенням на неї стандартного і бічних штампів.

.

ДОДАТОК 1

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ пояснювальної записки

Верхня межа листа

4 або 4

ЗМІСТ

ВСТУП................................................. ............................... 6

1. РОЗРАХУНОК НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ ........................................ 8

1.1. Характеристика ділянки ................................................ ............ 8

1.2. Розрахунок небезпечного магнітного впливу ..................................... 10

1.3. Розрахунок небезпечного електричного впливу ................................ 14

1.4. Розрахунок результуючого впливу ........................................ .16

1.5. Аналіз отриманих результатів ............................................... .. 19

2. ЗАХИСТ ЛІНІЙ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ВПЛИВУ ...................... 21

2.1. Існуючі способи захисту ............................................... . 21

2.2. Вибір способів захисту ............................................... ........... 29

3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ................................ 34

3.1. Розрахунок капіталовкладень при різних варіантах захистів .............. 34

3.2. Визначення річних експлуатаційних витрат ........................ .36

3.3. Вибір остаточного варіанту захисту ....................................... 39

4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ........................ .42

4.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори ............................ 42

4.2. Вимоги до обслуговуючого персоналу .................................. .45

4.3. Розрахунок блискавкозахисту ................................................ ............. .49

ВИСНОВОК ................................................. ......................... 51

СПИСОК ............................................... 53

Додаток 1. Вихідні дані для розрахунку ................................ 55

Додаток 2. Розрахунки на ПЕОМ ............................................ ..57

ДОДАТОК 2

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ З формули

Формули розміщують окремим рядком симетрично лівій і правій кордонів тексту, наприклад:

2.2. Розрахунок небезпечного магнітного впливу в режимі короткого замикання

Розрахунок небезпечних напруг, обумовлених магнітним впливом, виробляється на одному з кінців суміжній лінії за умови її заземлення на протилежному кінці.

Для режиму короткого замикання небезпечна напруга U для ділянки повітряної лінії будь-якої довжини обчислено за формулою, В:

U = ?· М · L · S , (2.5)

де ? - кутова частота, с;

М - коефіцієнт взаємної індуктивності, Гн / км;

L - еквівалентна довжина зближення, км;

S - коефіцієнт захисної дії рейок.

Розрахунок небезпечної напруги проведений для всіх ділянок суміжній лінії.

Додаток 3

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Схема тягового електропостачання з ЕУП

ТП - тягова підстанція, 1 - контактний провід, 2 - підсилює провід, 3 - екранує провід, 4 - з'єднувальні перемички, 5 - рейкова ланцюг

рис.5.6


Додаток 4

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ

Таблиця 7.2

Деякі похідні одиниці СІ з особливими назвами

 величина  одиниця  Умовне позначення
 енергія  джоуль  Дж
 потужність  ват  Вт

Нижній край листа

Верхній край наступного листа

Продовження табл. 7.2.1

 величина  одиниця  Умовне позначення
 Електрична напруга  вольт В
 електричний опір  ом  Ом
 Електричний заряд  кулон  кл

Кожне продовження повинно мати свій номер, наприклад: Продовження табл. 7.2.2


Додаток 5

ОФОРМЛЕННЯ РАМКИ І ОСНОВНИХ ШТАМПОВ


Додаток 6

КУТОВИЙ СТАНДАРТНИЙ ШТАМП


Додаток 7

БІЧНІ ШТАМПИ© um.co.ua - учбові матеріали та реферати