На головну

Аналіз впливу підприємства на навколишнє середовище

  1.  ABC-аналіз і аналіз стадій взаємин з покупцями
  2.  Cpeдcтвa аналізу ознак вторгнення
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Два підходу в психології - дві схеми аналізу
  5.  I. Поняття технічної оснащеності підприємства
  6.  II. Збір і аналіз інформації з даної проблеми
  7.  II. Технічна оснащеність підприємства: суть, організація, особливості, матеріальне забезпечення

У великих металургійних холдингах іноземних компаній стан виробництва оцінюється за наведеними в таблиці 3.1 вимогам. Отримані після заповнення цієї таблиці дані дають з екологічних позицій уявлення про окремі проблеми виробництва, якості продукції, що випускається, готовності і здатності підприємства розвиватися з урахуванням сучасних вимог до забезпечення якості навколишнього середовища. Це дозволяє встановити для керівництва підприємства зону «підвищеної уваги». Але при цьому величина впливу на природне середовище не розглядається, в той час як саме кількісні оцінки техногенного впливу є основою для встановлення екологічної небезпеки металургійного виробництва.

Найбільш поширеним способом оцінки впливу на навколишнє середовище є зіставлення фактичного змісту забруднюючої речовини з його гранично допустимими концентраціями (ГДК). Зазвичай в атмосфері і гідросфері знаходиться декілька домішок і їх спільна дія часто призводить до утворення нових, іноді більш шкідливих речовин. Тому таким чином можна лише односторонньо оцінювати зміну якості навколишнього середовища. У Росії таким показником екологічної небезпеки є норматив, запропонований в


Таблиця 2.1

Аналіз відповідності виробництва екологічним вимогам

 підприємство металургії  Ступінь забруднення навколишнього середовища  Продукція підприємства  Виробничий процес  екологічна стурбованість  Ступінь виконання екологічних умов і стандартів  Зацікавленість керівників і персоналу в охороні навколишнього середовища  Рівень кваліфікації персоналу  База проектних розробок  капітал
 Металургійний завод, що знаходиться під загрозою серйозних втрат  Високий рівень забруднення, що перевищує встановлені норми  Невідновлювані матеріали, вироблені з високими витратами ресурсів і високими забрудненнями викидами, скидами і відходами  Забруднення навколишнього середовища. Небезпечні відходи. Висока енергоємність. Шкідливий вплив на людину  Споживачів не хвилює стан навколишнього середовища  Неповне виконання екологічних нормативів і стандартів  Повна відсутність зацікавленості  Вузька спеціалізація, незадовільна підготовка персоналу  слабка  недолік капіталу
 Підприєм-ня завод з хорошими перспективами розвитку  Низький рівень забруднення  Відновлювальні вторинні матеріали. Низький рівень забруднення навколишнього середовища. Низька енергоємність виробництва  Низький рівень викидів, скидів і відходів виробництва. Низька енергоємність Ефективне використання ресурсів, відсутність шкідливих впливів на людину  Екологічна стурбованість споживачів  Виконання всіх екологічних умов і стандартів  глибока зацікавленість  Висока кваліфікація і високий загальноосвітній рівень персоналу  Стійкий творчий колектив, високий рівень проектних рішень  Фінансові організації готові фінансувати екологічно безпечні проекти


«Рекомендаціях щодо розподілу підприємств по категорії небезпеки залежно від маси та видового складу викидаються в атмосферу забруднюючих речовин». Всі підприємства розділені на чотири категорії за коефіцієнтом небезпеки підприємства (КОП):

 , (2.1)

де Mi - Маса викиду i-го речовини, т / рік; ГДКi - Гранично допустима концентрація i-го речовини, мг / м3; n - Кількість забруднюючих речовин, що викидаються підприємством; ai - Безрозмірний коефіцієнт, що дозволяє співвіднести ступінь шкідливості i-го речовини з шкідливістю сірчистого газу. Оскільки всі речовини розділені на 4 класу небезпеки за їх токсичності, то значення ai визначаються згідно з даними таблиця 2.2.

Таблиця 2.2

Константа ai для речовин різних класів небезпеки

 Константа  Клас небезпеки речовини
ai  1,7  1,3  1,0  0,9

Значення КОП є тільки індексом для ранжирування джерел забруднення, але не визначає реальної екологічної небезпеки. Тому для підприємств їх категорія небезпеки визначається деякими граничними значеннями КОП:

 Категорія небезпеки  КОП
 КОП> 106106> КОП?104104> КОП?103КОП <103

Визначення КОП є основою для встановлення не тільки категорії небезпеки металургійного підприємства, а й базою для визначення базового значення розмірів санітарно-захисної зони. У таблиці 2.3 наведені приклади таких рішень на основі санітарної класифікації виробництв.

Для оцінки екологічної небезпеки підприємства в частині забруднення атмосферного повітря застосовується індекс забруднення атмосфери (ІЗА):

 , (2.2)

де qi - Середня концентрація за рік i-го речовини, мг / м3; ГДКi - Гранично допустима середньодобова концентрація i-го речовини, мг / м3; m - Коефіцієнт, що дорівнює 0,85, 1,0, 1,3 і 1,5, відповідно, для речовин 4, 3, 2 і 1 класів небезпеки.

Таблиця 2.3

Категорії небезпеки (КОП) і розміри санітарно-захисних зон металургійних виробництв

 КОП  виробництво  Розмір санітарно-захисної зони, м
 Рідкісні метали методом хлорування
 миш'як
 ртуть
 Сірчана кислота, олеум
 фосфор
 Вторинна переробка кольорових металів з об'ємом двигуна понад 3000 т / рік
 Виробництво чавуну в доменних печах обсягом понад 1500 м3
 Підприємства чорної і кольорової металургії з повним металургійним циклом і обсягом виробництва понад 1 млн. Т / рік
 Виплавка сталі в конвертерах з відходів
 Переробка концентратів руд кольорових металів
 Електролітичне отримання алюмінію
 Агломерація руд чорних і кольорових металів і піритових огірків
 Виробництво ніобію, магнію і танталу
 Виробництво кольорових металів з об'ємом двигуна понад 2000 т / рік
 Вторинна переробка кольорових металів з об'ємом 2000-3000 т / рік
 Виробництво чавуну в доменних печах обсягом 500-1500 м3
 Виробництво цинку, міді, нікелю, кобальту електролізом водних розчинів
 Вторинна переробка кольорових металів з об'ємом двигуна понад 3000 т / рік
 Хімічна переробка руд рідкісних металів для одержання солей сурми, вісмуту, літію і т.д.
 Збагачення руд без термічної обробки
 Вторинна переробка кольорових металів з об'ємом до 1000 т / рік

 

Закінчення табл. 2.3

 Виробництво кольорових металів з об'ємом від 100 до 2000 т / рік
 Виготовлення металевих електродів з використанням марганцю
 Хімічна переробка руд рідкісних металів для одержання солей молібдену, вольфраму і кобальту
 Виготовлення металевих електродів
 Виготовлення сурми електролітичним способом
 Виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів без використання цехів хімічної обробки руд
 Термічна обробка виробів з чорних і кольорових металів

Ранжування екологічної небезпеки виробництва по ІЗА проводиться наступним чином:

· ІЗА <5; рівень забруднення атмосфери незначний і не становить небезпеки для здоров'я населення;

· 5 <ІЗА <8; рівень певного ризику для здоров'я людей;

· 8 <ІЗА <15; кризовий рівень забруднення атмосфери, небезпечний для здоров'я людини;

· ІЗА> 15; катастрофічний рівень забруднення атмосфери.

Аналогічно визначається екологічна небезпека забруднення водних об'єктів за індексом забруднення води (ИЗВ):

 , (2.3)

де n - Число контрольованих інгредієнтів домішок у водному об'єкті; Зi - концентрація i-го інгредієнта у воді, мг / дм3; ГДКi - Гранично допустима - концентрація i-го з'єднання в водному об'єкті, мг / дм3.

Для водотоків за величиною ИЗВ загальноприйнятою є їх класифікацію-ція екологічної небезпеки з системою бальних оцінок (таблиця 2.4).

Забруднення грунту від підприємств металургії переважно пов'язано з металами, металоїдами і їх сполуками. У цьому випадку використовують комплексний оцінний показник хімічного забруднення ґрунту (ПХЗП):

 , (2.4)

де Кi= Сi/ Сi(Ф); Сi - концентрація i-го забруднюючої речовини в грунтах, мг / м3; Зi(Ф) - зміст i-го забруднюючої речовини в фонових грунтах (кларкового вміст важких металів), мг / м3; n - Число елементів, що визначаються в грунті.

Таблиця 2.4

Критерії оцінки забруднення водних об'єктів

 Клас якості води  Оцінка в балах  якість води  величина ИЗВ
 дуже чиста  ИЗВ <0,3
 чиста  0,3  ИЗВ <1,0
 помірно забруднена  1,0  ИЗВ ? 2,5
 забруднена  2,5  ИЗВ <4,0
 брудна  4,0 ? ИЗВ <6,0
 дуже брудна  6,0 ? ИЗВ <10,0
 надзвичайно брудна  ИЗВ> 10,0

Бальна оцінка за величиною ПХЗП може бути наступною:

- ПХЗП <16, задовільна ситуація, 1 бал;

- 16 ? ПХЗП <32, ризик для населення, 2 бали;

- 32 ? ПХЗП <128, надзвичайна ситуація для населення, 3 бали;

- ПХЗП?128, екологічне лихо, 4 бали.

 I ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО |  Сутність, принципи та особливості формування екологічно чистого виробництва |  Еколого-економічні критерії оцінки екологічної чистоти виробництва |  Основні напрямки та шляхи екологічно безпечного розвитку металургійного виробництва |  Особливості формування забруднень в металургії |  Матеріальні баланси металургійного виробництва |  Енергетичні баланси металургійного виробництва |  Вартісні баланси металургійного виробництва |  Переробка твердих відходів кольорової металургії |  Нитрозного спосіб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати