Головна

Калькулювання собівартості продукції.

  1.  III. За готової продукції.
  2.  Аналіз загальних показників собівартості
  3.  Аналіз виробництва і реалізації продукції.
  4.  Аналіз собівартості продукції, робіт, послуг. Аналіз впливу динаміки змінних і постійних витрат, впливу динаміки обсягу реалізації на приріст собівартості.
  5.  Аналіз собівартості продукції.
  6.  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  7.  Залежно від повноти обліку витрат виділяють калькулювання за повними і неповними витратами.

На підставі даних отриманих при виконанні завдань 3.1 - 3.3, а також даних отриманих на підприємстві заповнити таблицю 3.14.

Таблиця 3.14. Зведена калькуляція собівартості вироби, руб.

 Найменування виробу  Матеріальні витрати  Витрати на оплату праці  Відрахування на соціальні потреби  амортизація ОС
         
         
 Інші витрати  Проізводственнаясебестоімость  Комерційні витрати  повна собівартість
       
       

«Відрахування на соціальні потреби» визначаються на підставі даних підприємства, з урахуванням відрахувань на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

«Інші витрати» приймаються 20% від фонду оплати праці основних і допоміжних робітників ..

«Комерційні витрати» приймаються рівними 15% від фонду оплати праці основних і допоміжних робітників ..

Висновки та рекомендації.

На підставі проведених розрахунків виявити резерви зниження собівартості вироби

Техніка безпеки і охорона праці

В даному пункті розглядаються питання техніки безпеки і охорони праці при роботі на металорізальних верстатах для проектованого технологічного процесу по темі дипломного проекту.

висновок

В даному пункті підводиться підсумок і перераховуються етапи спроектованого технологічного процесу по темі дипломного проек

література

1. Добриднев І. с. Курсове проектування з предмету «Технологія машинобудування». - М .: Машинобудування, 1985.

2. Данилевський В. в. Технологія машинобудування. - М .: Вища школа, 1984

3. Косилова А. р. Та ін Довідник технолога-машинобудівника: У 2 т. - М .: Машинобудування, 1986.

4. Корсаков B.C. Основи конструювання пристосувань М .: Машинобудування, 1983, - 227 с.

5. Кузнєцов Ю. і. і ін. Оснащення верстатів з ЧПУ. Довідник.- М .: Машинобудування, 1983, - 350 с., Іл.

6. Монахов Г. а. обробка металів різанням. Довідник технолога- М .: Машинобудування, 1974.

7. Обробка металів різання: Довідник технолога Під загальною редакцією Панова- М .: Машинобудування, 2004.

8. Устаткування й нормативи часу і режимів різання - М .: Економіка, 1990

9. переналагоджувані технологічне оснащення. / Под ред. Д. і. полякова. -М .: Машинобудування, 1988.

10. Серебреніцкій П. п. Загальнотехнічний довідник - СПб .: Політехніка, 2004.

11. Верстатні пристосування. Довідник в 2-х тому, / Под ред. Вардашкіна Б. н. та ін. - М .: Машинобудування, 1984, мул

12 .. васильева Н. а. та ін. Економіка підприємства: посібник для здачі екзамена.-

М .: Юрайт-Издат, 2005.

13. Кейлер В. а. Економіка підприємства: курс лекцій М .: ИНФРА-М, 2000..

14. економіка підприємства.- СПб .: Питер, 2002.

15. економіка підприємства.- Мн .: Економ прес, 2000..

16. кономіка підприємства: підручник для вузів.- М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998..

17. економіка підприємства: конспект лекцій М .: Пріор, 1999..

18. економіка підприємства (фірми): підручник для вузів.- М .: ИНФРА-му, 2003.

19. економіка фірми: Посібник для здачі екзамена.- М .: Юрайт-Издат, 2005.

20. економіка фірми: Навчальний посібник М .: Майстерність, 2002.

21. зайців Н. л. Економіка промислового підприємства. Практикум: навчальний посібник

М .: ИНФРА-М, 2000..

22. Економіка і управління в машинобудуванні: навчальний посібник СПО.- М .: Академія, 2004.


 
 Вибір виду заготовки і її конструювання. |  Розробка маршруту механічної обробки деталі. |  Розрахунок проміжних припусків і розмірів. |  Розрахунок режимів різання на операції. |  Визначення норм часу на операції. |  Вибір схеми закріплення заготовки, розрахунок зусилля затиску |  Вибір конструкції і розрахунок затискного механізму |  Вибір конструкції і розрахунок приводу затискного механізму |  Вибір конструкції напрямних елементів |  Розрахунок пристосування на точність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати