Головна

ЛІТЕРАТУРА

  1. Додаткова література
  2. Додаткова література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.

2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, МІ. Горбаток; За ред. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.

3. Ермолович Л. Л., Сивчик Л. Г., Толкач Г. В., Щитникова И. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л. Л. Ермолович. - Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001.

4. Загородній А., Вознюк Г. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. - 2-е вид., виправ. та доп. - Львів: Бак, 2000.- 168 с.

5. Загородній А. Г., Вознюк Л. Г., Смовженко Т. С. Фінансовий словник-4-те вид., випр. та доп.- К,: Т-во "Знання", КОО, Л, Вид-во Львів. банк. інституту НБУ.-2002, - 566с.

6. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 №283/97-ВР (з подальшими змінами і доповненнями).

7. ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 № 2343-ХІІ (з подальшими змінами і доповненнями).

8. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: навч. посібник.-К.: МАУП, 2000

9. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2000

10. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - 3-тє вид., перероб. - Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000.

11. Череп А. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 160 с.

12. Чебан Т. М. та ін. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Є. Труша. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 214 с.

13. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів ВНЗ.-К.: Каравелла, 2004.- 568 с.

14. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н. А. Сафронова. -М.: Юристь, 1998.

15. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1998.

16. .
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326

Аналіз фінансової стійкості підприємства | Показники оцінки фінансової стійкості підприємства | Аналіз ділової активності підприємства | Розрахунок тривалості обороту активів | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства | Інформаційна база для аналізу фінансових результатів діяльності | Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів | Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів | Оцінка рентабельності діяльності підприємства | Порядок розрахунку відносних показників ефективності діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати