Головна

Аналіз ділової активності підприємства

  1. SWOT - аналіз.
  2. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  3. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
  4. Аналіз активів та пасивів підприємства
  5. Аналіз беззбитковості проекту
  6. Аналіз беззбитковості проекту
  7. Аналіз визначень системи

Засоби господарюючих суб'єктів знаходяться у постійному русі, переходячи із однієї стадії в іншу. Чим швидше відбувається кругообіг, тим більше продукції підприємство може виготовити та реалізувати при сталому їх розмірі. Сповільнення оборотності потребує додаткового вкладення засобів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції та суми прибутку без додаткового залучення фінансових ресурсів.

Крім того, збільшення швидкості обороту відображає підвищення економічного потенціалу підприємства, оскільки дозволяє вивільняти частину оборотних засобів для власних потреб (зокрема для розвитку виробництва).

Оцінити наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси (засоби) дозволяє аналіз ділової активності, оскільки саме цей показник зумовлює платоспроможність, фінансову стійкість та стабільність діяльності господарюючого суб'єкта.

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства. Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними показниками господарської діяльності тощо.

Однак, головним критерієм ефективності роботи підприємства є його прибутковість, тому, здійснюючи господарську діяльність підприємство повинно намагатися не лише прискорювати рух засобів, але й отримувати максимальну віддачу.

Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності. Так як розмір річного обороту залежить від швидкості оборотності засобів, тому з розмірами обороту та, відповідно, із оборотністю пов'язана величина умовно-постійних витрат: чим швидший оборот, тим менше на кожен оборот припадає сума цих витрат.

Аналіз ділової активності проводиться у кілька етапів, що здійснюються у певній послідовності.

1. Загальна оцінка ділової активності як за якісними критеріями, так і за допомогою кількісних показників.

До якісних показників включають: розмір ринку збуту продукції, наявність продукції, що експортується, репутація підприємства тощо.

Кількісними абсолютними показниками ділової активності є обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), прибуток, розмір активів, що тісно пов'язані між собою.

В процесі дослідження проводиться співставлення темпів зміни розміру прибутку, обсягу реалізації та активів. Оптимальним вважається наступне співвідношення, що у світовій практиці отримало назву "золоте правило економіки":

де ТП - темп зростання (зменшення прибутку, ТР темп зростання (зменшення) обсягу реалізації, ТА - темп зростання (зменшення) вартості активів (валюти балансу).

Дане співвідношення означає наступний причинно-наслідковий зв'язок:

- якщо темпи зростання обсягу продаж (доходу) і прибуток більше темпів зростання активів, то ефективність використання активів збільшується;

- якщо темпи зростання прибутку є більшими за темпи зростання обсягу продажу, це може бути результатом зниження собівартості;

- якщо темпи зростання прибутку більше темпів зростання активів, а темпи зростання обсягу продаж - менші, то підвищення ефективності використання активів відбувалося тільки за рахунок зростання цін на продукцію (роботи, послуги);

- якщо темпи зростання прибутку і обсягу продаж більші темпів зростання активів, то відбувається підвищення ефективності діяльності підприємства.

2. Розрахунок та оцінка показників ефективності господарської діяльності, що будуть розглянуті у наступній темі.

3. Комплексна оцінка ділової активності.

Показники ділової активності дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів підприємством і виражаються в оцінці оборотності активів підприємства.

Оборотність активів може оцінюватися:

- швидкістю обороту - кількістю оборотів, що робляться за період, який аналізується, активи підприємства або їх складові;

- періодом обороту - середнім строком, за який повертаються грошові кошти, що вкладені у господарську діяльність підприємства.

На швидкість обороту впливають наступні фактори:

- обсяги діяльності підприємства;

- галузь економічної діяльності;

- тривалість виробничого циклу;

- кількість та різноманітність видів ресурсів, які споживаються;

- географія постачальників;

- система розрахунків зо продукцію (роботи, послуги);

- платоспроможність клієнтів;

- якість банківського обслуговування;

- темпи зростання виробництва та реалізації продукції;

- облікова політика підприємства;

- кваліфікація менеджерів;

- інфляція тощо.

Основні показники ділової активності узагальнені в табл. 4.11.

Показники ділової активності (оборотності)

Показник Розрахунок Норма Характеристика
Коефіцієнт оборотності активів Ф2Р035*/ (Ф1Р280Г3+Ф1Р280Г4)х0,5 Зростання Відношення обсягу реалізації до середньої суми активів за період. Показує, скільки разів за період обертається капітал, що вкладений в активи підприємства
Коефіцієнт оборотності оборотних активів Ф2Р035*/ (Ф1Р260Г3+Ф1Р260Г4)х0,5 - Відношення обсягу чистого доходу від реалізації до середньої вартості оборотних активів. Характеризується швидкість обороту оборотних активів підприємства за період або суму доходу, яка отримується з кожної гривні активів
Коефіцієнт оборотності запасів Ф2Р035*/((Ф1∑(Р100-Р140Г3)+ Ф1∑(Р100-Р140 Г4))х0,5 Середньо-галузеве Відношення обсягу реалізації до суми матеріальних запасів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Ф2Р035*/ (Ф1Р380Г3+Ф1Р380Г4)х0,5 - Відношення обсягу реалізації до середнього за період обсягу власного капіталу. Відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу
Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (дебіторської заборгованості) Ф2Р035*/ ((Ф1∑(Р150-Р210Г3)+ Ф1∑(Р150-Р210 Г4))х0,5 Порівняння з серед-ньою по галузі Відношення обсягу реалізації до середньої дебіторської заборгованості за період. Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості за період
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Ф2Р035*/ (Ф1Р620Г3+Ф1Р620Г4)х0,5 Середньо-галузеве Відношення обсягу реалізації до середньої кредиторської заборгованості
Коефіцієнт завантаженості активів (Ф1Р280Г3+Ф1Р280Г4)х0,5 / Ф2Р035 - Вартість майна, що припадає на 1 грн. продажу. Зменшення коефіцієнту свідчить про підвищення ефективності використання активів підприємства
Коефіцієнт завантаженості активів в оборотів (Ф1Р260Г3+Ф1Р260Г4)х0,5 / Ф2Р035 - Вартість оборотних активів на 1 грн. продажу
Коефіцієнт завантаженості власного капіталу (Ф1Р380Г3+Ф1Р380Г4)х0,5 / Ф2Р035 - Сума власних джерел фінансування підприємства на 1 грн. продажу
*Ф2 Р035 - форма № 2 "Звіт про фінансові результати", Г3 - графа 3

Загальна оборотність активів (коефіцієнт оборотності активів) - є узагальнюючим показником оборотності і характеризує швидкість обороту всього майна підприємства за балансом. Коефіцієнт оборотності активів прямо пропорційний обсягу продаж та зворотно пропорційний сумі активів, що використовуються. Вимірює загальну оборотність, чи інтенсивність використання активів.

Підтримання ділової активності підприємства передбачає прискорення оборотності оборотних активів. Цей показник характеризує швидкість обороту (кількість оборотів за період) всіх оборотних активів підприємства (як грошових, так і матеріальних) і дозволяє проаналізувати можливість вивільнення їх з господарської діяльності та визначити напрями більш ефективного використання.

Збільшення швидкості оборотності оборотних засобів можливе як за рахунок удосконалення технології, автоматизації виробництва, так і за рахунок часу обертання: налагодження постачання та збуту, прискорення розрахунків та документообігу.

Для визначення суми відносного вивільнення чи додаткового залучення в обороті підприємства ОЗ необхідно різницю між фактичною і базовою швидкостями їх обертання (у днях) помножити на фактичний одноденний оборот з реалізації

ВВ=(Шоф - Шоб) РПф/Д.

Узагальнюючим показником ефективності використання активів підприємства є тривалість обороту активів, що представляє собою кількість днів, яка необхідна для їх перетворення в грошову форму і є величиною коефіцієнту оборотності, помноженого на 360 (кількість днів року). Період обороту активів залежить від періоду обороту його складових частин: періоду обороту дебіторської заборгованості, запасів тощо. Періоду обороту дебіторської заборгованості. Запасів, кредиторської заборгованості використовуються в подальшому для розрахунку тривалості фінансового циклу підприємства.

Приклад розрахунку тривалості обороту активів наведений в табл. 4.12.  310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   Наступна

Аналіз витрат на 1 грн. продукції | Аналіз структури витрат на виробництво | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства | Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу | Аналіз активів та пасивів підприємства | Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Групування активів підприємства | Групування зобов'язань підприємства | Показники оцінки ліквідності підприємства | Аналіз фінансової стійкості підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати