Головна

Аналіз використання технологічного обладнання

  1. SWOT - аналіз.
  2. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  3. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
  4. Аналіз активів та пасивів підприємства
  5. Аналіз беззбитковості проекту
  6. Аналіз беззбитковості проекту
  7. Аналіз визначень системи

Показники, що характеризують використання технологічного обладнання. Порядок обчислення й аналізу їх. Розрахунок впливу факторів на зміну випуску продукції.

Аналіз роботи обладнання базується на системі показників, що характеризують використання його чисельності, часу роботи і потужності.

Розрізняють обладнання наявне і встановлене (здане в експлуатацію), фактично використовуване у виробництві, те, що перебуває в ремонті і в модернізації, та резервне. Найбільшого ефекту досягають, якщо за величиною перші три групи приблизно однакові.

Для характеристики ступеня залучення обладнання у виробництво розраховують такі показники:

- коефіцієнт використання наявного обладнання:

- коефіцієнт використання парку встановленого обладнання:

Різниця між кількістю наявного та встановленого обладнання, помножена на плановий середньорічний виробіток продукції на одиницю обладнання, - це потенційний резерв зростання виробництва продукції за рахунок збільшення кількості діючого обладнання.

Для характеристики ступеня екстенсивного завантаження обладнання вивчають баланс часу його роботи. До нього входять:

- календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання (кількість календарних днів у звітному періоді множать на 24 і на кількість одиниць встановленого обладнання);

- режимний фонд часу - (кількість одиниць встановленого обладнання множать на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності);

- плановий фонд - час роботи обладнання за планом. Відрізняється від режимного часу на перебування обладнання в плановому ремонті і в модернізації;

- фактичний фонд відпрацьованого часу за даними обліку.

Порівняння фактичного і планового календарних фондів часу дає змогу встановити ступінь виконання плану введення обладнання в експлуатацію за кількістю і термінами; календарного і режимного - можливістю кращого використання обладнання за рахунок підвищення коефіцієнта змінності, а режимного і планового - резерви часу за рахунок скорочення його витрат на ремонт.

Для характеристики використання часу роботи обладнання застосовують такі показники:

коефіцієнт використання календарного фонду часу:

коефіцієнт використання режимного фонду часу:

коефіцієнт використання планового фонду часу:

частка простоїв у календарному фонді:

де , , , - відповідно фактичний, плановий, режимний і календарний фонди робочого часу обладнання;

ПР - простої обладнання.

Під інтенсивним завантаженням обладнання розуміють випуск продукції за одиницю часу в середньому на одну машину (1 машино-годину). Показником інтенсивності роботи обладнання є коефіцієнт інтенсивності його завантаження:

де , - відповідно фактичний і плановий середньогодинний виробіток.

Узагальнюючий показник, що комплексно характеризує використання обладнання, - коефіцієнт інтегрального навантаження як добуток коефіцієнтів екстенсивного й інтенсивного завантаження обладнання:

У процесі аналізу вивчають динаміку цих показників, виконання плану і причини їх зміни.

За групами однорідного обладнання розраховують зміну обсягу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивності й інтенсивності використання:

де - кількість і-го обладнання;

Ді - кількість днів, відпрацьованих одиницею обладнання;

Кзм - коефіцієнт змінності роботи обладнання;

Ті - середня тривалість зміни;

ГВі - виробіток продукції за одну машино-годину на і-му обладнанні.

Розрахунок впливу цих факторів роблять за методом ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць.

   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   Наступна

Внутрішній та зовнішній аналіз | Попередній (перспективний) і ретроспективний аналіз | Зміст та завдання внутрішнього і зовнішнього, перспективного і ретроспективного аналізу | Інформаційне забезпечення економічного аналізу | Основні види звітності підприємства | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання трудових ресурсів | Методика аналізу ефективності використання трудових ресурсів | Аналіз продуктивності праці | Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами | Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати