На головну

Методичні матеріали до атестації робочих місць за умовами праці

  1.  C. Оцінка праці підлеглих.
  2.  GE 15 - ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЬ ОЛЕНИ Г. Уайт ПРИ Генеральна конференція І комітету з праці ДУХУ ПРОРОЦТВА
  3.  I. Методичні основи
  4.  I. Методичні рекомендації
  5.  I. неметалічних матеріалів
  6.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  7.  III. Методичні рекомендації

(Витяги з постанови Ради Міністрів

Республіки Білорусь від 22.02.2008 р № 253)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Положення встановлює порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкованості, і індивідуальними підприємцями.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться з метою комплексної оцінки умов праці на конкретному робочому місці для розробки і реалізації плану заходів щодо поліпшення умов праці, визначення права працівника на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і ( або) небезпечними умовами праці, скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.

Для організації та проведення атестації наймач видає наказ, відповідно до якого:

· Затверджується склад атестаційної комісії організації, визначаються її повноваження, призначаються голова атестаційної комісії та особа, відповідальна за ведення і зберігання документації з атестації;

· При необхідності створюються атестаційні комісії в структурних підрозділах;

· Встановлюються терміни і графік проведення робіт з атестації в організації (структурних підрозділах).

До складу атестаційної комісії рекомендується включати працівників служб охорони праці, кадрової, юридичної, організації праці та заробітної плати, промислово-санітарної лабораторії, керівників структурних підрозділів організації, медичних працівників, представників профспілки (профспілок).

Атестаційна комісія:

· Здійснює проведення атестації, а також організаційне, методичне керівництво і контроль за її ходом;

· Формує в організації необхідну для проведення атестації нормативну правову базу і організує її вивчення;

· Визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

· Встановлює відповідність найменування професій робітників і посад службовців загальнодержавному класифікатору Республіки Білорусь «Робітничі професії і посади службовців» та характеру фактично виконуваних робіт характеристикам робіт, вказаним у відповідних випусках Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЕТКС) і Єдиного кваліфікаційного довідника посад службовців (ЕКСД). При наявності наявних невідповідностей готує пропозиції про внесення змін до штатного розпису, трудові книжки працівників та інші документи в порядку, встановленому законодавством;

· Визначає виконавців для вимірювання і дослідження рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища у складі своїх акредитованих випробувальних лабораторій або залучає на договірній основі інші акредитовані випробувальні лабораторії, а також оцінки умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу з числа власних фахівців або залучає на договірній основі організації, які відповідно до законодавства право на здійснення діяльності, пов'язаної з проведенням атестації;

· Проводить перед початком вимірювань рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища обстеження робочих місць з метою перевірки на відповідність виробничого обладнання та технологічних процесів вимогам охорони праці і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків;

· Організовує проведення фотографії робочого часу і оформлення карти фотографії робочого часу, складання карти атестації робочого місця за умовами праці за затвердженими формами;

· Ознайомлення працівників з результатами атестації.

Оцінка фактичного стану умов праці на робочому місці при атестації проводиться в порядку, визначеному Міністерством праці та соціального захисту на підставі гігієнічної класифікації умов праці, що затверджується Міністерством охорони здоров'я. За результатами атестації встановлюється клас (ступінь) шкідливості або небезпечності умов праці на робочому місці.

В ході проведення атестації підлягають оцінці всі присутні на робочому місці шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища, тяжкість і напруженість трудового процесу.

Вимірювання та дослідження рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища для атестації проводяться випробувальними лабораторіями, акредитованими відповідно до вимог системи акредитації Республіки Білорусь.

Вимірювання рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища проводяться в присутності представника атестаційної комісії при веденні виробничих процесів відповідно до технологічної документації при справних, ефективно діючих засобах захисту та характерних виробничих умовах.

Результати вимірювань і досліджень рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і результати кількісних вимірів і розрахунків показників тяжкості трудового процесу для атестації оформляються протоколами за формами, що затверджується Міністерством праці та соціального захисту.

Відомості про результати оцінки умов праці заносяться в карту і засвідчуються підписами членів атестаційної комісії та її голови. Допускається складання одного карти на групу аналогічних за характером виконуваних робіт і умов праці робочих місць.

До мапі додаються:

· Карта фотографії робочого часу, протоколи вимірів і досліджень рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища для атестації;

· Протоколи кількісних вимірів і розрахунків показників тяжкості трудового процесу.

За підсумками атестації (за формами, що затверджується Міністерством праці та соціального захисту) складаються:

· Перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;

· Перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

· Перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що відповідають вимогам списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу;

· Перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

· План заходів щодо поліпшення умов праці.

Переліки робочих місць, узгоджені з профспілкою, затверджуються наказом наймача, в якому вказуються робочі місця, на яких результатами атестації не підтверджені (із зазначенням конкретних причин) умови праці, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, додаткова відпустка за роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.

Атестація вважається завершеною з дня видання наказу наймача про затвердження її результатів.

Працівники, на робочих місцях яких проводилась атестація, повинні бути ознайомлені з підсумковими документами за результатами атестації (карта, наказ) під розпис.

У трудові книжки працівників, професії і посади яких включені до переліку робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків, вносяться відомості про атестацію в порядку, встановленому законодавством.

Наймач представляє в обласні і Мінську міську державні експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів і управління (відділи) з питань праці, зайнятості та соціального захисту районних, міських виконавчих і розпорядчих органів за місцем знаходження організації по одному примірнику копій переліку робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків, і наказу. В обласні та Мінську міську державні експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів наймач представляє також план заходів щодо поліпшення умов праці.

Накази, переліки робочих місць, інші документи по атестації, необхідні для підтвердження працівнику права на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, зберігаються наймачем протягом терміну, встановленого для зберігання документів про стаж роботи.

При ліквідації організації документи по атестації передаються на зберігання в архів у встановленому законодавством порядку.

Позачергова атестація (переатестація) проводиться:

· У разі зміни законодавства, що вимагає її проведення;

· При зміні умов праці в зв'язку з заміною або модернізацією виробничого обладнання, заміною сировини і матеріалів, зміною технологічного процесу і засобів колективного захисту;

· На вимогу органів державної експертизи умов праці;

· З ініціативи наймача (при поліпшенні умов праці), профспілки.

Атестація проводиться один раз в п'ять років. При цьому початок і тривалість проведення атестації визначаються з урахуванням того, що вона повинна бути завершена до закінчення дії результатів попередньої атестації. Наймач несе відповідальність за недотримання вимог цього Положення відповідно до законодавства.

Консультативну та методичну допомогу наймачам з проведення атестації здійснюють органи державної експертизи умов праці Республіки Білорусь.

Пенсія за віком за роботу з особливими умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, скорочена тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, оплата праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці за результатами атестації надаються працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці протягом повного робочого дня.

Під повним робочим днем ??розуміється виконання роботи з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці не менше 80 відсотків від тривалості щоденної роботи (зміни), встановленої законодавством.

До складу робочого часу включаються також періоди, передбачені частиною восьмою статті 133 Трудового кодексу Республіки Білорусь.

Оцінка умов праці при атестації проводиться для встановлення класів (ступенів) шкідливості і (або) небезпеки умов праці на робочому місці і надання компенсацій за її результатами на підставі Державних санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів 13-2-2007 «Гігієнічна класифікація умов праці», затверджених постановою Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь від 20 грудня 2007 р № 176 (далі - Гігієнічна класифікація умов праці).

Оцінка умов праці при атестації - це проведення оцінок факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника в процесі праці.

 
 ЗАВДАННЯ № 17 |  ЗАВДАННЯ № 18 |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Довідкові дані для розрахунку захисного заземлення |  За Санітарним правилам і нормам 2.2.4 / 2.1.8.10-32-2002 |  За СНБ 2.02.02-01 «Евакуація людей з будівель і споруд |  Параметри грозової діяльності |  Строп і чалочних пристроїв |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати