На головну

Мета і завдання викладання дисципліни

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  3.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4.  FW 15 10 Завдання.
  5.  I Природничонаукові дисципліни
  6.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  7.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Охорона праці - це система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби. У створенні таких умов праці важливе значення має підготовка в галузі охорони праці майбутніх фахівців і керівників.

Мета вивчення курсу «Охорона праці» - підготовка майбутніх фахівців і керівників, що володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками з дослідження умов праці і розробці організаційно-технічних заходів, технічних засобів, що забезпечують здорові і безпечні умови праці, технологічних процесів, проектно-конструкторської документації з урахуванням вимог охорони праці.

У дисципліні «Охорона праці» викладаються основні питання, пов'язані зі створенням здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. При цьому особлива увага приділяється: теоретичним і експериментальним дослідженням явищ, що ведуть до травматизму і захворювань; всебічного аналізу причин виробничого травматизму і професійних захворювань, пожеж і вибухів; вивченню виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що застосовуються на виробництві та перевозяться матеріалів і виробів; порівняльної оцінки з точки зору охорони праці технологічних процесів; теоретичним основам і практичного застосування технічних засобів захисту.

В результаті вивчення дисципліни необхідно:

знати основні законодавчі акти, нормативні правові і технічні нормативні правові акти з охорони праці; організацію роботи та систему управління охороною праці; принципи і методи створення безпечних умов праці; основні принципи проектування безпечних технологічних процесів, обладнання та технологічної оснастки; методи і способи дослідження умов праці; методи і засоби нормалізації санітарно-гігієнічних умов; аналіз причин виробничого травматизму і профзахворювань, порядок розслідування та обліку неприватних випадків; принципи забезпечення вибухопожежобезпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів;

вміти застосовувати на практиці отримані теоретичні знання та практичні навички щодо вирішення питань охорони праці в конкретній виробничій обстановці;

мати уявлення прогнозуванням стану охорони праці на об'єктах, перспективи вдосконалення умов праці.

2 Зв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану

При вивченні дисципліни «Охорона праці» необхідні знання, отримані при вивченні загальнонаукових та загальноосвітніх дисциплін: вищої математики, фізики, хімії, теоретичної механіки та ін .; соціально-гуманітарних дисциплін: філософії, соціології, основ права і прав людини, основ психології та педагогіки, а також спеціальних дисциплін. Матеріал, що викладає ув'язується зі специфікою майбутньої роботи майбутніх фахівців.

Питання техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної профілактики, що стосуються конкретних технологічних процесів, видів робіт, будівель і споруд, виробничого обладнання, крім того, вивчаються в курсах відповідних спеціальних дисциплін.

3 Зміст дисципліни

Правові, організаційні та економічні питання охорони праці

Охорона праці: поняття, зміст та завдання дисципліни. Науково-методичні засади курсу «Охорона праці». Завдання в галузі охорони праці та проблеми, що стоять на об'єктах на залізничного транспорту. Роль і завдання держави в поліпшенні умов праці. Концепція державного управління охороною праці в Республіці Білорусь. Законодавство Республіки Білорусь і охорона праці.

Технічний прогрес в галузі та його вплив на умови праці працівників основних професій. Питання безпеки праці в ПТЕ, правилах та інструкціях.

Система управління охороною праці. Нагляд і контроль з охорони праці. Державний нагляд. Відомчий і громадський контроль. Положення про проведення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці на Білоруській залізниці. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю. Охорона праці жінок і підлітків.

Організація роботи з охорони праці. Нормативне забезпечення охорони праці. Система нормативних правових актів і технічних нормативних правових актів з охорони праці. Система стандартів безпеки праці та їх роль. Правила та інструкції з охорони праці. Порядок розроблення, погодження та затвердження інструкцій з охорони праці.

Планування і фінансування заходів з охорони праці.

література: [1, 3, 4, 7, 16-18, 22, 26-28, 29, 31-38, 42, 50, 80, 86-94].

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  Виробнича санітарія і гігієна праці в галузі |  І Методичні вказівки до ЇЇ ВИКОНАННЯ |  Приклади розв'язання задач |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  ЗАВДАННЯ № 5 |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати