На головну

Вплив температури на швидкість реакції

  1. А. Вплив суспільного середовища на письменника.
  2. Аналіз впливу факторів на використання фонду оплати праці
  3. Б. Вплив письменника на суспільство.
  4. Види та характер впливу небезпек
  5. Види та характер впливу небезпек
  6. Визначення впливу співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати на зниження собівартості продукції
  7. ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ

Підвищення температури реагуючих речовин внаслідок збільшення швидкості молекул приводить до зростання загальної енергії системи і відповідно до збільшення відносного вмісту активних молекул, що рівнозначно зростанню швидкості хімічної реакції. Вплив температури і енергії активації на швидкість хімічних реакцій можна виразити за допомогою залежності константи швидкості реакції k від температури Т і ∆Еакт:

, (6.4)

де А - множник Арреніуса, пропорційний числу зіткнень молекул.

Якщо концентрації реагуючих речовин дорівнюють 1 моль/л, то рівняння Арреніуса (6.4) дає змогу виразити залежність швидкості реакцій від температури:

(6.5)

Оскільки в рівнянні (6.5) температура входить у показник степені, то швидкість хімічних реакцій дуже залежить від зміни температури.

Експериментально встановлено, що залежність швидкості хімічної реакції від температури можна виразити у вигляді емпіричного правила Вант-Гоффа: підвищення температури на кожні 10 градусів збільшує швидкість реакції приблизно в 2-4 рази.

У математичній формі правило Вант-Гоффа записується так:

(6.6)

де ∆to- збільшення температури; v1 - швидкість реакції до підвищення температури; v2- швидкість реакції після підвищення температури (при температурі t2); γ- температурний коефіцієнт швидкості реакції (γ == 2-4).

Рівняння (6.6) є приблизним, тому що швидкість реакції крім температури залежить також від енергії активації ∆Еакт, яка, в свою чергу, залежить від температури.  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Водневий зв'язок | Міжмолекулярна взаємодія | Тверді тіла. Типи кристалічних граток | Основні термодинамічні поняття | Термохімія. | Теплота нейтралізації. | Напрям перебігу хімічних процесів. | Розділ хімії, який вивчає перебіг хімічних процесів за певний час, має назву хімічної кінетики. | Для гомогенних процесів, що відбуваються без зміни об'єму, швидкість хімічної реакції визначають як зміну концентрацій реагуючих речовин або продуктів реакції за одиницю часу. | Закон діючих мас |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати