На головну

Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва

  1. I. Закон и изотонический коэффициент Вант-Гоффа
  2. I. Кто есть кто, или система ценностей
  3. I. Понятие, предмет, система исполнительного производства
  4. I. Становление основ советского законодательства
  5. I. Становление основ советского законодательства
  6. II. Возврат причины и следствия на их законные места
  7. II. Гражданское законодательство периода гражданской войны и интервенции

Періодичний закон формулюється так: Властивості елементів, а також форми і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер атомів елементів.

Графічним зображенням цього закону є періодична система, що поділена на періоди і групи.

Перший період вміщує 2 елементи (1s2); другий і третій - по 8 (ns2np6); четвертий і п'ятий - по 18 (ns2np6(n-1)d10); шостий - 32 (ns2np6(n-1)d104f14); сьомий - 23 елементів (не закінчений). Усі хімічні елементи поділяють на s-, p-, d-, f- сімейства за ознакою заповнення підрівнів.

Номер групи, в якій знаходиться елемент, збігається із кількістю валентних електронів на зовнішньому енергетичному рівні його атома. Слід добре знати, що кількість валентних електронів не завжди збігається з номером групи. Так, у елементів тріади заліза число валентних електронів менше за номер групи, в якій вони знаходяться. Є ще й інші винятки.

На основі теорії будови атомів було встановлено причину періодичної зміни властивостей елементів у системі, а саме: властивості елементів змінюються періодично завдяки тому, що розвиток атомних структур у горизонтальних рядах елементів за умови плавного зростання порядкових номерів супроводжується періодичним повторенням подібних електронних формул, що приводить до утворення двох типів подібних елементів:

- електронних аналогів, розміщених вертикально, - груп елементів, у яких електронні формули валентних електронів однакові, наприклад:

ІА IIА IIIВ - VIIВ - VIIА VIIIА

ns1 ns2 ns2(n-1)d1 ns2(n-1)d5 - ns2np5 ns2np6;

- електронних сімейств елементів, в яких заповнюється (від початку до кінця кожного горизонтального періоду) електронами один і той самий підрівень, наприклад:

s-метали: ns1 - ns2;p-елементи: ns2 np1---ns2np6 ;

d-метали: ns2(n-1)d1 ---ns2(n-1)d10;

f-елементи: ns2(n-2)f1 --- ns2(n-2)f14.

Отже, електронні аналоги є аналогами хімічними, оскільки вони мають однакову структуру валентних енергетичних рівнів і є подібними за хімічними та фізико-хімічними властивостями.

Оскільки електронна конфігурація хімічних елементів періодично змінюється зі зростанням їхніх порядкових номерів (Z), більшість фізико-хімічних характеристик атомів елементів змінюється також періодично-закономірно у періодах і групах системи елементів. Серед таких фізико-хімічних характеристик елементів, які мають вирішальний вплив на їхні властивості, а отже, і на властивості сполук, похідних від них, слід виділити: порядкові номери елементів Z, радіуси їхніх атомів та йонів r, потенціали (або енергія) йонізації I1, енергію спорідненості до електрона Eсп, електронегативність æ, ступені окиснення елементів z. Тому перелічені характеристики змінюються в періодах і групах системи елементів цілком передбачувано та закономірно-періодично і їх загалом можна назвати критеріями періодичності. Причому очевидними є взаємопов'язаність і взаємозумовленість цих критеріїв. Тобто закономірно-послідовна зміна одних із них зумовлює відповідну періодичну зміну інших, що можна подати такою послідовною схемою: періодична зміна значень Z -> зміна електронних конфігурацій елементів -> зміна радіусів атомів та йонів -> зміна енергетичних характеристик: I1, Eсп , æ-> зміна ступенів окиснення елементів z -> періодична зміна хімічних і фізико-хімічних властивостей як самих елементів, так і простих речовин та складних сполук, які вони утворюють.

   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Основні закони хімічної взаємодії | Задачі для самоконтролю | Основні класи неорганічних сполук | Гідрати оксидів | Амфотерні гідроксиди | Кислоти | Задачі для самоконтролю | Загальні уявлення про будову атома, природа електрона і характеристики його стану в атомі | Квантові числа | Розподіл електронів в атомі, електронні й електронно-графічні формули елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати