На головну

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  1. Вказівки до розв'язання задачі
  2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  3. Загальні ВКАЗІВКИ до РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕкТАХ
  4. Загальні методичні вказівки
  5. Загальні методичні вказівки
  6. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  7. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Основна:

1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /За ред. Є. П. Желібо. - Львів: Новий світ, 2001.

2. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /За ред. М. Назарука. - Львів: За вільну Україну, 1997.

3. В. В. Бєгун, І. М. Науменко "Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техно-генної та природної безпеки)"- Київ, 2003.

4. Захарченко М. В., Орлов М. В., Голубєв А. К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996.

5. Миценко І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.- Кі-ровоград, 1998.

6. Домарецький В. А., Златєв Т. П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.

7. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. - К.: Здоров'я, 1991.

8. Хоружая Т. А. Методы оценки экологической опасности. - М.: ЭВМ-Контур, 1998.

9. Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье - М.: Физкультура и спорт, 1990.

10. Гирин В. Н., Порохницкий В. Г. Что мы знаем о СПИДе. - К.: Здоровье, 1989.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1403 «Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 790 «Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні».

14. Указ Президента України № 643/2001 «Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз».

15. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та прак-тичному використанні генетично модифікованих організмів».

16. Постанова КМ України «Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

17. Постанова ВР України «Про проект Закону України про захист населення від інфекційних хвороб».

18. Законодавство України про охорону здоров'я.

19. Законодавство України про охорону праці.

20. Концепція національної безпеки України.

Додаткова:

1. Пономарев В, Т. Энциклопедия безопасности Д.; «Сталкер»,1997.

2. Белов С. В. Техносфера: аспекты безопасности и экологичности. - М., 1999.

3. Царфис П. Г. Действие природных факторов на человека. - М.: Наука, 1982.

4. Хижняк М.І., Нагорна А. М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995.

5. Васильев В. Н. Здоровье и стрессы. - М.: Знание, 1991.

6. Мизун Ю. Г., Хаснулин В. И. Наше здоровье и магнитные бури. - М., 1991.

7. Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1980.

8. Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. - Л., Энергоатомиздат, 1991.

9. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества /Под ред. Л. А. Ильина, В. А. Филова. - М.: Химия, 1990.

10. Кочін І. В., Черняков Г. О., Бурлай В. З. Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист. Навч. посібник. - Запоріжжя, 2002.

11. Радиация. Дозы, эффекты, риск .- Москва, Мир, 1990.

12. Петрик О.І. Основи здорового способу життя. - Л., 1993.

13. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. /Научное издание; Издание третье, перераб. и доп. - К.: "Основа", 1998.

14. Смирнов А. Вредные привычки //Основы безопасности жизни. - 1997, № 1.

15. Вагнер Р.І. Не кури. - К.: Здоров'я, 1987.

16. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения /Сост. В. И. Петрова, Т. И. Ревяко. - Мн.: Литература,1995.

17. Тарасишин Л. О., Широбоков В. П. Про СНІД. - К., 1996.

18. Касевич Н. М., Шаповал К.І. Безпека роботи медичних працівників. - К.:Здоров'я, 2002.

19. Професійні хвороби: навч. посiбник / ред. В. П. Маленький.-Вінниця: Нова книга, 2005.

20. Міжнародний кодекс медичної етики. (Прийнятий 5-ою Генеральною Всесвітньою Медичною асоціацію, (Лондон, Великобританія, жовтень 1949р.), доповнений 22-ою Все-світньою Медичною Асамблеєю, (Сідней, Австралія, серпень 1968р.) і 35-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю, (Венеція, жовтень 1983р.).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни

«ХІМІЯ»

для студентів I курсу будівельних і

гірничих спеціальностей

Модуль I

Кривий Рiг

Укладачі: Мовчан В. В., канд. хім. наук, доцент

Мовчан О. Г., канд. хім. наук, доцент

Вiдповiдальний за випуск: Часова Е. В., канд. хім. наук, доцент

Рецензент: Удовенко О. П., канд. техн. наук, доцент

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Хімія» містять основні теоретичні відомості, а також приклади, питання для самоконтролю та задачі для самостійного розв'язування з усіх розділів загальної хімії за програмою нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Матеріал вказівок побудований таким чином, щоб користувач міг самостійно зрозуміти закономірності хімічних процесів, виробити у себе хімічне мислення, уміння самостійно розв'язувати типові задачі з хімії.

Для студентів 1 курсу будівельних і гірничих спеціальностей.

РОЗГЛЯНУТО   на засіданні кафедри хімії СХВАЛЕНО на вченій раді металургійного факультету  
Протокол №   від «___» _______200_ р.   Протокол №   від «____» ________200_ р.  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Предмет хімії і основні хімічні поняття | Основні закони хімічної взаємодії | Задачі для самоконтролю | Основні класи неорганічних сполук | Гідрати оксидів | Амфотерні гідроксиди | Кислоти | Задачі для самоконтролю | Загальні уявлення про будову атома, природа електрона і характеристики його стану в атомі | Квантові числа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати