Головна

Нормативно-правові засади виховної роботи

  1. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  2. Tематичні напрямки роботи конференції
  3. Базові засади організовування управління в сучасних умовах
  4. Будова і принцип роботи технічних терезів
  5. Будова і принцип роботи штангенциркуля і мікрометра
  6. В.3.3.2. Аварійно-рятувальні роботи у зоні НС
  7. Варіанти вихідних даних до розрахунково-графічної роботи

В основу організації виховної роботи та морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ (сил) покладена програмно-цільова методологія, яка лежала в основі Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України.

Така методологія включає:

1. Визначення в межах узагальненого алгоритму сукупності завдань, які покладаються на органи виховної роботи.

2. Введення, де це потрібно і можливо певних стандартів (формалізованих документів) в плануванні і організації виховної роботи, які наповнюються конкретними формами і методами на основі досвіду та знань фахівців виховної роботи.

3. Доступність для виконавців та ініціювання їх творчого підходу щодо вирішення завдань планування та організації виховної роботи і морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України.

У відповідності з програмно-цільовою методологією організації виховної роботи має бути створена сукупність документів, що мають директивний, плановий характер та включають перелік взаємопов'язаних цілеспрямованих завдань і містять відомості про потреби Збройних Сил у органах виховної роботи, їх завдання, обсяг і порядок її реалізації, структуру організаційно-виконавчої системи, а також про термін отримання результатів і їх характеристик.

Оскільки процес створення, реформування і розвитку виховної роботи та морально-психологічного забезпечення військ (сил) є складовою частиною процесу будівництва, реформування та розвитку Збройних Сил України в цілому, то можна визначити наступні етапи цього процесу.

І етап - від створення органів виховної роботи (соціально-психологічної служби) до затвердження у січні 1997 року Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України.

На цьому етапі створена нормативно-правова база виховної роботи:

- Закон України "Про Збройні Сили України" (від 6.12.1991 року);

- Воєнна доктрина України (затверджена Постановою Верховної Ради України від 19.10.1993 року), яка одним із основних принципів реформування та розвитку Збройних Сил України визначає проведення морально-психологічної підготовки особового складу, а також військово-патріотичного виховання допризовної та призовної молоді, особового складу на національно-історичних традиціях;

- Тимчасове положення про органи виховної і соціально-психологічної роботи в Збройних Силах України (введено наказом Міністра оборони України № 49 від 25.09.1994 р.)

ІІ етап - 1997-2000 роки (Прийняття Державної програми реформування та розвитку морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України на період до 2005 року).

На цьому етапі продовжувалось формування нормативно-правової бази виховної роботи та морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ (сил).

Затверджена Указом Президента України від 4.09.1998 року № 981 Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших формуваннях України.

Введено в дію Концепцію морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України (наказ Міністра оборони України № 142 від 5.05.1999 р.)

Активізовано роботу щодо створення єдиної системи морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ (сил).

Розроблено та введено в дію Положення про органи виховної роботи Збройних Сил України (наказ Міністра оборони України № 226 від 18.07.2000 р.)

З метою виховання офіцерського складу Збройних Сил України відповідно до вимог Конституції і Законів України на основі моральних традицій українського війська, розроблено кодекс честі офіцера Збройних Сил України.

В цих документах:

1. Обґрунтовуються роль і завдання органів виховної роботи на основі Концепції виховної роботи.

2. Визначається аналіз зарубіжного досвіду організації виховного впливу та морально-психологічного забезпечення з метою виявлення та оцінки закономірностей, протиріч і тенденцій, які можуть бути використані з урахуванням особливостей розвитку Збройних Сил України та їх бойового застосування.

3. Обґрунтовується роль, завдання і перспективи розвитку органів виховної роботи, на основі аналізу тих функцій, що виконують органи виховної роботи на попередніх етапах з метою виділення функцій в новій стадії і формулюються більш детально їх завдання.

4. Аналізується існуючий стан органів виховної роботи з метою виявлення позитивних і негативних тенденцій та визначення напрямків їх подальшого функціонування.

ІІІ етап - започатковано затвердженням Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України і Програми реформування і розвитку морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України на період до 2005 року.

В цих документах визначені загальні напрямки, шляхи та пріоритети цього процесу.

Це перш за все:

- удосконалення єдиної нормативно-правової бази морально-психологічного забезпечення в масштабах держави, Збройних Сил, інших військових формувань України;

- підвищення рівня морально-психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності;

- оптимізація структури та чисельності органів виховної роботи, їх поступова трансформація у органи морально-психологічного забезпечення;

- розробка системи морально-психологічного забезпечення сучасних технологій застосування військ (сил);

- використання нових форм та способів морально-психологічного забезпечення;

- створення матеріально-технічної бази морально-психологічного забезпечення.

   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА. | Випуск І | РОЗДІЛ 1. Методологічні основи виховної роботи у Збройних Силах України. | Теоретико-наукові та системно-практичні засади виховної роботи | Сутність та зміст виховної роботи | Саме важливе у виховній роботі - це зміст. | У Збройних Силах України | Система та структура виховної роботи у Збройних Силах України . | ПРАКТИЦІ ЗМІЦНЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ | ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ СОЛДАТАМИ НА НАВЧАЛЬНОМУ ЗБОРІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати