Головна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  1.  I. Методичні основи
  2.  I. Методичні рекомендації
  3.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  4.  II. Вказівки до виконання контрольних робіт
  5.  III. Методичні рекомендації
  6.  Глава 2. МЕТОДИЧНІ НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ТЕПЛОЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧЕСКОГО КОМПЛЕКСУ. 1 сторінка
  7.  Глава 2. МЕТОДИЧНІ НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ТЕПЛОЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧЕСКОГО КОМПЛЕКСУ. 2 сторінка

Електронний документ - інформація, зафіксована на матеріальному носії у вигляді набору символів, звукозапису або зображення і призначена для передачі в часі і просторі з використанням засобів обчислювальної техніки та електрозв'язку з метою зберігання та громадського використання.

Електронний цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.

Електронна таблиця - Програма, обробна таблиці, що складаються з рядків і граф, на перетині яких розташовуються клітки. У клітинах міститься числова інформація, формули або текст. Значення в числовий клітці таблиці або записано, або розраховане по формулі. У формулі можуть бути присутніми звернення до інших клітин.


Використана література та джерела

Нормативні акти та судова практика

1. Конвенція про захист прав людини і основних свобод (ETS N 5) (Рим, 4 листопада 1950 роки)

2. Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації затв. Указом Президента РФ від 9 вересня 2000 року - РГ, 2000, № 187.

3. Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 г.)

4. Федеральний закон від 27 липня 2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації».

Література і джерела

1. Копилов В. А., ЕльЧубукова С. Г., Елькін В. Д. Основи правової інформатики (юридичні та математичні питання інформатики): Навчальний посібник. Вид. Друге, виправлене і доповнене / За ред. проф. М. М. Рассолова, професора В. Д. Елькіна. - М .: Юридична фірма "КОНТРАКТ", ИНФРА-му, 2008.

2. Інформатика: Базовий курс: Підручник для вузів / Під ред. С. В. Симоновича. - СПб., 2010 року.

3. Введення в правову інформатику. Довідкові правові системи КонсультантПлюс. Навчальний посібник / За ред. Д. Б. Новикова, В. Л. Каминіна. - М .: ЗАТ "Консультант Плюс", 2011 року.

4. URL: http://www.consultant.ru/

5. URL: http://www.garant.ru/


[1] СПС «Консультант Плюс»

[2] Полякова Т. А. Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Росії: Автореф. дис. ... Докт. юрид. наук. М., 2008.

[3] Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації (затверджена Президентом РФ 09.09.2000 N Пр-1895) // Парламентська газета. 2000. 30 вересня. N 187.

201-2007

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з квантової оптики

з дисципліни «Загальна фізика»

для студентів усіх спеціальностей

очної форми навчання

 
 


Воронеж 2007


Укладачі: канд. фіз.-мат. наук А. Г. Москаленко, канд. фіз.-мат. наук Н. В. матовий, канд. фіз.-мат. наук Є. П. Тетяниного, канд. фіз.-мат. наук А. А. Долгачев, канд. техн. наук М. Н. Гаршина, канд. фіз.-мат. наук В. С. Залізний, канд. фіз.-мат. наук Б. Г. Суходолов, канд. фіз.-мат. наук О. А. Шестаков

УДК 53

Методичні вказівки до лабораторних робіт з квантової оптики з дисципліни «Загальна фізика» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / ГОУВПО «Воронезький державний технічний університет»; упоряд. А. Г. Москаленко, Н. В. матовий, Е. П. Тетяниного, А. А. Долгачев, М. Н. Гаршина, В. С. Залізний, Б. Г. Суходолов, О. А. Шестаков. Воронеж, 2007. 40 с.

Методичні вказівки містять короткий теоретичний матеріал і опис лабораторних робіт з квантової оптики, виконуваних в навчальних лабораторіях ВГТУ. Призначені для студентів технічного профілю другого курсу всіх спеціальностей денної форми навчання.

Табл. 10. Іл. 18. Бібліогр .: 5 назв.

Рецензент д-р. фіз.-мат. наук, проф. А. В. Бугаков.

Відповідальний за випуск зав. кафедрою,

професор В. С. Залізний

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Воронезького державного технічного університету

© ГОУВПО «Воронезький державний

технічний університет », 2007

 УВАГА! Включати еталонну лампочку тільки в крайньому лівому положенні реостата! |  УВАГА! З огляду на використаних в роботі малих значень електроопору нитки при вимірах необхідно враховувати електроопір підвідних проводів! |  фотоефект |  Потенціометр R - в крайньому лівому положенні! Тумблер «Світло» вимкнений! |  атом водню |  бІБЛІОГРФІЧЕСКІЙ СПИСОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати