Головна

Кожна зі стадії кругообігу виконує певну функцію

  1. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СТАДІЇ
  2. Види і стадії готовності промислової продукції
  3. Види і стадії правового регулювання
  4. Питання 1. Поняття, завдання та стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  5. Питання 14. Стадії вчинення злочину.
  6. Виділяють 3 стадії АШ.
  7. Виділяють 4 стадії.

На 1 стадії формуються умови виробництва.

На 2 стадії здійснюється виробництво товарів і послуг.

На 3 стадії відбувається реалізаціятоварів і послуг і отримання прибутку.

За один кругообіг, як правило, повертається не вся вартість вкладеного капіталу. У зв'язку з цим вводиться поняття обороту капіталу.

Оборот капіталу - це сукупність безперервно змінюють один одного кругооборотов, за які весь авансований капітал повертається підприємцю у грошовій формі.

Оборот різних елементів капіталу відбувається за різні часові проміжки. З цієї причини капітал ділиться на основний

і оборотний.

Оборотний капітал - це частина господарських коштів підприємства, вартість якого переноситься на готовий продукт за один виробничий цикл (кругообіг). Оборотний капітал - це

сировину, матеріали та витрати на робочу силу. Витрати на ці елементи капіталу окупаються за один виробничий цикл.

Основний капітал - це будівлі, споруди і т.п. вартість

основного капіталу переноситься на готовий продукт частинами, за кілька кругообігів капіталу (основний капітал тільки в певній частині споживається за один виробничий цикл).

Поняття основного і оборотного капіталу, наведені вище, відображають розуміння цих категорій у вітчизняній економіці. Вони використовуються і в зарубіжній економічній теорії та практиці, але їх трактування дещо відрізняється від нашої. Це пов'язано з особливостями бухгалтерської звітності, прийнятої в різних країнах.

Так, в книзі "Економіка фірми" датських авторів Ворст і Ревентлоу вказується: «Основний капітал - це активи, розраховані на використання їх підприємством протягом тривалого періоду часу. .. Оборотним капіталом називають ті активи, які при нормальній господарській діяльності змінюють свої форми у відносно короткий термін (менше ніж за 1 рік) ...

Основний капітал;

нематеріальні активи;

матеріальні активи;

фінансові активи;

оборотний капітал;

товарні запаси;

дебіторська заборгованість;

цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення;
грошові кошти"[22].

Процес перенесення вартості основного капіталу в міру його зносу протягом терміну його служби на готовий продукт називаєтьсяамортизацією.

Амортизація пов'язана з зносом основного капіталу. Розрізняють фізичний і моральний знос.

фізичний знос - Це процес, в результаті якого основний капітал стає фізично непридатним для його подальшого використання. Фізичний знос означає руйнування, поломку і т.п. явища. Він відбувається як в результаті продуктивного використання основного капіталу, так і під час його простою.

моральнийзнос - це процес знецінення основного капіталу через старіння. Моральний знос може відбуватися за двома такими основними причинами:

1. через створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці;

2. через випуск більш продуктивних засобів праці за тією ж ціною.

Вартість зносу основного капіталу, що відшкодовується частинами, накопичується вамортизаційному фонді. Амортизаційні відрахування призначені для ремонту або заміни зношених засобів праці.

Б умовах сучасного високотехнологічного виробництва надзвичайно важливо нейтралізувати фактор морального зносу. Б зв'язку з цим в економічно розвинених країнах застосовують політику так званої прискореної амортизації.

Перш ніж ввести поняття прискореної амортизації вкажемо, що норма амортизації - це відношення річної суми амортизації до вартості основного капіталу.

приклад: К осн.= 1 млн. Руб., А = 200 тис. Руб.

А '= --- '100 = 20%

Прискорена амортизація - це підвищення норм амортизації і прискорений перенесення вартості засобів праці на вироблені товари і послуги з метою якнайшвидшого відновлення виробничого апарату і нейтралізації фактора морального зносу.

Прискорена амортизація є одним з найважливіших засобів державного регулювання економіки. Детальніше про прискорену амортизацію слід читати в підручнику "Економіка" під ред. Булатова А. С .. М .: ВЕК, 1996. С.274-277

На закінчення розглянемо найважливіші показники використання основного та оборотного капіталу.

Узагальнюючим показником використання основного капіталу є фондовіддача (ФО):

П

ФО=---, де

К осн.

П- вартість продукції;

К осн. - Вартість основних виробничих фондів (основного капіталу).

Бажаною є зростаюча фондовіддача як для окремої підприємницької фірми, так і для національного господарства в цілому.

Використання оборотного капіталу відображає показник матеріаломісткості (ME):

К про.

МО = ---, де

П

К про. - Вартість оборотних виробничих фондів (оборотного капіталу).

Бажаною як для окремої підприємницької фірми, так і для національного господарства в цілому є знижується матеріаломісткість.

 
Глава 1. Мікроекономіка як частина економічної теорії | Принципи раціональної поведінки споживача. Споживчі переваги. Крива і карта байдужості. | Бюджетні обмеження. Зміна купівельної спроможності споживача. Умова споживчого рівноваги | Фірма як суб'єкт ринкового господарства. | Організаційно-правові форми підприємництва. | До такої думки схилялися багато учасників пройшла 2 липня прес-конференції, організованої ініціаторами кооперативного руху в Росії. | Унітарне підприємство, засноване на праві господарського відання | Економічний і бухгалтерський підхід до визначення витрат і прибутку. | Постійні і змінні витрати. Закон спадної граничної віддачі. | Середні і граничні витрати виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати