Головна

Стратегія вирішення завдань

  1. Excel для вирішення прикладних завдань
  2. III. Винесення рішення по справі про податкове правопорушення.
  3. III. Завдання з рішеннями
  4. IV. Міністерські (урядові) рішення і декларації.
  5. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  6. Алгоритм методу гілок і меж для вирішення одновимірних задач цілочисельного програмування
  7. Алгоритм прийняття управлінського рішення

Поняття "стратегія" застосовується в ситуаціях, коли загальну проблему потрібно вирішити за допомогою декількох різних алгоритмів в залежності від контексту.

Вибір рішення може грунтуватися на виборі користувача. Наприклад, програми для роботи з графікою дозволяють зберігати зображення в різних графічних форматах, кожен з яких має унікальний код. Однак процес вибору кожного з форматів однаковий.

Рішення завдання на ПВЕМ являє собою процес отримання результатної інформації на основі обробки вихідних даних за допомогою програми, складеної з команд систем управління окремих пристроїв обчислювальної машини.

На рис. 5.1. етапи вирішення завдань представлені у вигляді схеми технологічного процесу розробки програмних засобів.


Мал. 5.1. Схема технологічного процесу розробки програмних засобів завдання.

Перший етап. Постановка задачі. На цьому етапі:

- Розкривається організаційно-економічна сутність задачі, тобто формується мета її вирішення;

- Визначається взаємозв'язок з іншими завданнями;

- Вказується періодичність її рішення;

- Розглядаються склад і форма подання вхідний, проміжної і результативної інформації;

- Характеризуються форми і методи контролю за достовірністю інформації на ключових етапах виконання завдання;

- Спеціфіруются форми взаємодії користувача з ЕОМ в результаті виконання завдання.

Особливу увагу в процесі постановки завдання приділяється детальному опису вхідний, вихідний (результатной) і проміжної інформації. При цьому характеризуються:

- Форма подання окремих реквізитів (цифрова, символьний і т.д.). Для цифрової інформації вказується цілочисельний або дробовий характер реквізиту;

- Кількість знаків (розрядів), що виділяються для запису реквізитів, виходячи з їх максимальної значности;

- Вид реквізиту в процесі виконання завдання (первинний, розрахунковий, нормативний, довідковий і т.д.)

- Джерело (документ) виникнення реквізиту.

Важливою особливістю економічних завдань є використання в процесі їх вирішення масивів умовно-постійної інформації.

Для розрахункових реквізитів дається відповідне опис розрахунків і особливо виділяються ті реквізити, які використовуються при подальших рішеннях завдання, тому що ця інформація повинна зберегтися в пам'яті ЕОМ.

Завершується постановка завдання описом контрольного приклад, який демонструє порядок вирішення завдання традиційним способом.

Важливість і відповідальність цього етапу характеризується необхідністю здійснення коректної і повної постановки задачі, а також однозначністю її розуміння, як розробником програми, так і користувачем цієї програми, в якості якого зазвичай виступає постановник завдання.

на другому етапі виконується формалізоване опис завдання, тобто встановлюються і формуються засобами мови математики логіко-математичні залежності між вихідними і результативної даними.

У процесі підготовки економіко-математичного опису (моделі) завдання використовуються різні розділи математики, особливо прикладної. Прірешеніі завдань використовуються моделі:

- Аналітичні (обчислювальні);

- Матричні (балансові);

- Графічні (мережеві).

Для задач, що допускають можливість економіко-математичного опису, необхідно вибрати чисельний метод рішення.

При виборі чисельного методу розв'язання задачі перевага віддається методу, який найбільш повно задовольняє вимогам:

- Забезпечує необхідну точність одержуваних результатів;

- Дозволяє використовувати вже стандартні готові програми для вирішення задачі або її окремих фрагментів;

- Орієнтований на мінімальний обсяг вихідної інформації;

- Забезпечує найбільш швидке отримання шуканих результатів рішення.

третій етап - Алгоритмізація її рішення, тобто складання алгоритму (алгоритм - точне розпорядження, що визначає обчислювальний процес, що веде від варійованих початкових даних до шуканого результату). Властивості алгоритму:

· Детермінованість;

· Масовість;

· Результативність;

· Дискретність.

Способи опису алгоритмів:

- Словесний,

- Формульно-словесний,

- Графічний (метод блок-схеми),

- Засобами спеціальної мови операторних схем,

- Псевдокод,

- За допомогою мови програмування.

При створенні нового алгоритму надається так званий, "базовий" алгоритм, що є мінімально необхідним логічним набором для проведення елементарних дій з даними. "Базовий" алгоритм складається з чотирьох елементів:

1) початок алгоритму,

2) введення даних,

3) елемент розрахунку,

4) кінець алгоритму.

При цьому, за замовчуванням, третій елемент - елемент розрахунку необхідний для того, щоб явно вказати передачу введених даних в елементі введення на кінцевий елемент алгоритму. Тим самим "базовий" алгоритм дозволяє здійснювати передачу даних, отримуючи їх із зовні, без будь-якої додаткової математичної обробки.

Завершальним етапом технологічного процесу розробки програмних засобів, що передує початку безпосередньо машинної реалізації алгоритму рішення задач, є складання програм. Запис алгоритму рішення задач на мові програмування є програма.

Тестування та налагодження складають заключний етап розробки програми вирішення завдань. тестування являє собою сукупність дій, призначених для демонстрації правильності роботи програми в заданих діапазонах змін зовнішніх умов і режимів експлуатації програми.

Процесу тестування супроводжує поняття налагодження, що має на увазі сукупність дій, спрямованих на усунення помилок в програмах, що починаються з моменту виявлення фактів помилковою роботи програм і завершуються усуненням причини їх виникнення. Програма вважається налагодженої, якщо вона безпомилково виконується на досить представницькому наборі тестових даних, що забезпечують перевірку всіх її гілок.

Після завершення процесу тестування і налагодження програмні засоби разом із супровідною документацією передаються користувачеві для експлуатації. етап експлуатації ділиться на експериментальну (дослідну) та промислову експлуатацію.

В процесі впровадження та експлуатації програмних засобів можуть виявлятися різного роду помилки, які не виявлені розробником при тестуванні і налагодження програмних засобів.
арифметичні операції | Логічні елементи комп'ютера | При наборі змінних (0, 1, 1) буде брехня, а при наборі (1, 0, 1) - істина. | організація машини | Принцип двійкового кодування. Згідно з цим принципом, вся інформація, яка надходить в ЕОМ, кодується за допомогою двійкових сигналів. | Структурна схема базової моделі МП фірми Intel представлена ??на малюнку 4.15. | ОЗУ призначена для зберігання змінної інформації, працює в режимах запису, читання і зберігання. | Ці два різновиди пам'яті розрізняються швидкодією і питомоющільністю (ємністю зберігається). | Накопичувачі на магнітних дисках. | Накопичувачі на оптичних дисках |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати