Головна

ґрунтової родючості

  1. Правове регулювання насінництва, зерноводства, захисту сільськогосподарських рослин, підвищення родючості землі
  2. Сучасний стан ґрунтового покриву
  3. Рівень родючості орних дерново-підзолистих грунтів

При землеробському використанні грунту її родючість знижується, оскільки для виробництва рослинницької продукції витрачаються органічна речовина і елементи мінерального живлення, погіршуються умови водно-повітряного режиму, фітосанітарний стан, мікробіологічна діяльність і т.д., тому виникає необхідність управління родючістю ґрунту в інтенсивному землеробстві. Воно засноване на нормативно-технологічній основі. Це означає визначення оптимальних параметрів показників родючості грунту в конкретних умовах виробництва і технологій відтворення оптимальних рівнів родючості [1].

Відтворення родючості грунту буває просте і розширене. Повернення ґрунтової родючості до вихідного початкового стану означає просте відтворення. Створення ґрунтової родючості вище вихідного рівня - це розширене відтворення родючості. Просте відтворення може бути застосовано для грунтів з оптимальним рівнем родючості. Розширене відтворення реалізується для грунтів з низьким природним рівнем родючості, нездатним забезпечити достатню ефективність факторів інтенсифікації землеробства. Розширене відтворення родючості дерново-підзолистих грунтів - обов'язкова умова розширеного відтворення продукції землеробства взагалі [9].

Управління родючістю грунту в сучасному землеробстві має здійснюватися на основі відповідних моделей. Модель родючості грунту являє собою поєднання експериментально встановлених показників родючості, що знаходяться в тісному кореляції з величиною врожаю. Модель родючості розробляється для конкретних ґрунтово-кліматичних і виробничих умов вирощування сільськогосподарських культур [23].

Відтворення родючості грунту в сучасному землеробстві здійснюють двома способами: речовим і технологічним. Перший передбачає застосування добрив, меліорантів, пестицидів і т.д., другий - сівозміни, проміжних культур, різних прийомів обробки грунту і способів посіву та ін. Ці шляхи спрямовані на досягнення єдиної мети, хоча механізм дії їх різний.

Речові фактори відтворення надають найсильніше і багатоаспектний вплив на родючість ґрунту. Технологічний вплив не в змозі компенсувати матеріальні втрати ґрунтової родючості; його ефект заснований на мобілізації матеріальних ресурсів грунту і короткостроковий. У підсумку це призводить до зниження постійних джерел ґрунтової родючості, хоча і забезпечує короткочасний успіх в підвищенні врожаїв сільськогосподарських культур [29].

Цінність добрив полягає в великому вмісті поживних речовин. При використанні органічних добрив поповнюється запас рухомих поживних елементів в грунті, що є важливою умовою поліпшення кругообігу макро- і мікроелементів в системі «грунт - рослина». З внесенням органічних добрив поліпшується мікробіологічна діяльність в грунті, так як при цьому в неї надходять мікроорганізми і органічна речовина, необхідне для активації її життєдіяльності. Збільшується утворення вуглекислоти різних органічних кислот, які взаємодіють з мінеральною частиною грунту [23].

Добрива покращують фізико-хімічні властивості грунту - збільшують запас поживних речовин, знижують кислотність, підвищують вміст поглинених підстав, поглинальну здатність, буферність, вологоємність, шпаруватість і водопроникність, збагачують грунт мікрофлорою, підсилюють її біологічну активність і виділення вуглекислоти, зменшують опір грунту при механічній обробці , створюють оптимальні умови для мінерального живлення рослин. Встановлено також позитивний вплив різних видів добрив на закріплення в малорухомих і недоступних рослинам формах радіоактивного стронцію, важких металів, на очищення ґрунту від хімічних препаратів і поліпшення її фітосанітарного стану. Таким чином, систематичне застосування добрив - одна з найважливіших умов відтворення грунтів, що забезпечує більш ефективне їх використання та отримання високих врожаїв та, що особливо важливо, стійкість їх за роками [24].

Виділяють також методи біологічного, хімічного і фізичного впливу на грунт для підвищення її родючості. Біологічний метод полягає в регулюванні процесів синтезу і розкладання органічної речовини в грунті, правильному підборі оброблюваних рослин і сортів, найкращому співвідношенні між ними і правильному чергуванні їх у сівозміні.

Хімічний метод передбачає застосування мінеральних добрив, вапнування і гіпсування грунту, збагачення при цьому ґрунту поживними речовинами, зміна реакції ґрунтового розчину, інтенсивність і характер мікробіологічних процесів і інші властивості, що визначають родючість грунту.

Фізичний метод направлений на зміну основних агрофізичних властивостей грунту: будова орного шару, його щільність, пористість і структурний стан. Основними способами впливу на грунт з метою їх зміни є: обробка грунту, прийоми регулювання водного, повітряного і теплового режимів, включаючи також і меліоративні заходи.

Кожен з цих трьох методів в тій чи іншій мірі впливає практично на всі властивості грунту і протікають в ній процеси. Але найбільш ефективні результати можна отримати лише тоді, коли вміло поєднуються всі три методи [7].

Природна основа теорії відтворення родючості грунту - закон повернення - частковий вияв загального закону збереження речовини і енергії.

Відтворення родючості грунту починають з визначення оптимальних параметрів моделі родючості. Моделі родючості строго диференційовані в залежності від природних умов господарства, спеціалізації землеробства, економічного рівня виробництва.

Експериментальне обгрунтування параметрів родючості конкретних землеробських регіонів дозволяє дати об'єктивну агрономічну оцінку грунту. Це означає, що кожна модель родючості грунту повинна забезпечувати ефективне використання добрив, спеціалізованих сівозмін, сучасних ресурсозберігаючих технологій обробки грунту, меліорацій, засобів захисту рослин.


 
Вступ | Роль добрив у сучасному землеробстві | схема досвіду | об'єкти дослідження | Агрохімічна характеристика дерново-підзолисті супесчаной грунту | Метеорологічні умови в рік проведення дослідження | На динаміку рухомих форм азоту | Вплив добрив на динаміку фосфору | Вплив добрив на динаміку обмінного калію | Вплив різних способів закладення добрив на врожайність оброблюваної культури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати