На головну

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  1. IV. ТЕМАТИКА, КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  2. VI. Дати коротку відповідь.
  3. Алфавіт і словник мови.
  4. Біологічний сенс основних релігійних понять. Короткий словник.
  5. Великий академічний словник (БАС)
  6. Великий психологічний словник.
  7. вебкам словник


1. Вітвер ??І. ??А. Історико-географічне введення в економічну
географію зарубіжного світу. - М .: Географгиз, 1963. - 266 с.

2. Вітковський О. В. Політична географія і геополітика. новий
рецидив американської геополітики // Вісник Москов. ун-ту. Сер. 5.
Географія. - 1981. - № 6. - С. 16-23.

3. Геополітичні і геоекономічні проблеми Росії (Матеріа
ли наукової конференції в РГТ, жовтень 1994). - СПб., 1995. - 230 с.

4. Гладкий Ю. М. Географія світового капіталістичного господарства:
питання політичної анатомії // Географія, політика і культура. - Л.,
1990. - С. 53-67.

5. Каледін Н. В. Політична географія: Витоки, проблеми, принци
пи наукової концепції. - СПб ,: Изд-во С.-Петербург, ун-ту, 1996. - 164 с.

6. Колосов В. А. Політична географія сьогодні. - М .: Знание,
1985. - 48 с.

7. Колосов В. А. Політична географія: Проблеми і методи. -
Л .: Наука, 1988. - 190 с.

8. Маєргойз І. М. Деякі питання політико-географічного
вивчення капіталістичних країн // Питання економічної та полі
тичної географії зарубіжних країн. - М., 1971. - С. 33-50.

9. Максаковский В. П. Географічна картина світу. Загальна харак
теристика світу. Вид. 2-е. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. вид-во, 1995. -
320 с.

10. Максаковский В. П. Історична географія світу: Навчальний по
посібник для вузів. - М .: Екопрос, 1997. - 584 с.

П. Мироненко Н. З Введення в географію світового господарства: Навчальний посібник. - М .: Університет ім. Е. Р. Дашкової, 1995. - 166 с.

12. Машбиц Я. Г. Політична географія: сутність та географізації // Політична географія: сучасний стан і шляхи розвитку. - М., 1989. - С. 13-22.

14. Раковський С. Н. Сучасна політична карта світу: структу
ра і новітні зрушення // Географія в школі. - 1992. - № 1. - С. 4-10.

15. Раковський С. Н. Політична карта світу в кінці XX століття // Гео
графія в школі. - 1997. - № 2. - С. 3-11.

16. Країни світу. Короткий політико-економічний довідник. -
М., 1996. - 566 с.

17. Шигера А. Г. Політична карта світу (1900-1965 рр.): Справоч
нік. - М .: Политиздат, 1966. - 207 с.

18. Економічна географія капіталістичних країн і
країн / За ред. В. В. Вольського та ін. 2-е изд. - М .: Изд-во Московск.
ун-ту, 1986. - 528 с.

19. Яг'я В. С. Про формування політичної карти світу // відом
ку ВГО. - 1978. - Т. 110. - Вип. 4. - С. 328-334.

20. Яг'я Б. С. Становлення і розвиток політичної географії в Зі
Радянському Союзі // Географія, політика і культура. - Л., 1990. - С. 9-20.


АВТОКРАТІЯ - форма правління з необмеженою безконтрольним повновладдям однієї особи (деспотії Стародавнього Сходу; імперії - Рим, Візантія; абсолютні монархії; фашизм і ін.).

АВТОРИТАРИЗМ - політичний режим, при якому політична влада знаходиться в руках однієї людини або групи осіб. Для А. характерно повна або часткова відсутність політичних свобод громадян, обмеження діяльності партій і організацій, придушення опозицій, розпуск або підпорядкування владі представницьких установ, відсутність поділу влади, застосування політичних репресій.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ - система територіальної організації держави, на основі якої утворюються і функціонують органи державної влади і управління. Передбачає поділ державної території на області, райони, дистрикти, провінції, департаменти і т. Д. У федеративних державах (федераціях) державні та інші політичні утворення (штати, землі та ін.) Є членами федерації, а не адміністративно-територіальними одиницями.

Акреції (прирощення території Держави) -збільшення державної території, яке може здійснюватися за рахунок природного або штучного утворення в її межах сухопутної території (наприклад, збільшення берегової частини території Нідерландів і Сінгапуру в результаті спорудження дамб і штучних насипів). В результаті здійснюється перенесення кордону територіальних вод.

АПАРТЕЇД (роздільне проживання) - крайня форма расової дискримінації, при якій цілі групи населення країни ставляться в положення залежно від расової приналежності, позбавляються або істотно обмежуються в політичних, громадянських і соціально-економічні права аж до ізоляції в спеціальних територіальних резерваціях.

ГЕНОЦИД - знищення або переслідування людей за ознакою певної спільності або походження, негласне визнання винності людей в приналежності до тієї чи іншої соціальної, культурної чи біологічної групі.

ГЕОГРАФІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНА (географія виборів) - один із напрямів політичної географії, що вивчає результати виборів в різні органи державної влади. основний методом


20 *КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 дологический принцип Г. Е. - співвіднесення підсумків виборів з соціальною структурою населення. Дослідження по Г. Е. можуть включати вивчення географії впливу політичних партій і блоків, а також інших політичних сил (профспілок, масових організацій і т. Д.) І засобів масової інформації.

ГЕОСТРАТЕГІЯ - узагальнююче позначення сукупності напрямків зовнішньополітичної діяльності держав на міжнародній арені.

ДЕРЖАВА - найважливіший елемент політичної системи, головними функціями якого є захист спільних інтересів населення, збереження стабільності (стійкості) соціальної системи, гармонізація і примирення інтересів різних груп населення, захист від зовнішніх нападів, виконання роботи з управління суспільством, придушення інтересів окремих людей і груп, виступаючих проти встановленого порядку і загальних інтересів; діяльність в якості суб'єкта міжнародного права. ДЕРЖАВА УНІТАРНЕ - форма державного устрою, при якій територія держави, на відміну від федерації, не має в своєму складі федеративних одиниць (штатів, земель і т. П.), А підрозділяється на адміністративно-територіальні одиниці (райони, області і т. Д .).

Держави федеративного (союзну державу, федерація) - форма державного устрою, при якій входять до складу держави федеральні одиниці - члени Г. Ф. (наприклад, землі, штати) - мають власні конституції, законодавчі, виконавчі, судові органи влади. Поряд з цим, утворюються єдині союзні - федеративні - органи державної влади, встановлюється єдине громадянство, грошова одиниця і т.д. Федераціями є США, Індія, ФРН і ін.

КОРДОНУ ДЕРЖАВНІ - лінії, які визначають межі державної території. Встановлюються за згодою між відповідними державами за допомогою делімітації та демаркації. делімітація кордонів-визначення положення і напрямки державного кордону за згодою між суміжними державами, зафіксоване в договорі і графічно зображене на доданих до договору картах. На підставі делімітації кордону проводиться її демаркація- Встановлення лінії державного кордону на місцевості шляхом спорудження прикордонних знаків.

Демократія- форма державно-політичного устрою суспільства, заснована на визнанні народу в якості джерела влади. При Д. офіційно визнаються влада більшості, рівноправність громадян, їх права і свободи, верховенство закону, виборність представницьких органів держави.

ІМПЕРІЯ - монархічна держава, глава якого, як правило, носить титул імператора.


ІМПЕРІЯ колоніальної - сукупність країни, що має колонії (метрополія), і її володінь (напр., Британська колоніальна імперія).

КОЛОН - країна або територія, що знаходиться під владою іноземної держави (метрополії), позбавлена ??політичної та економічної самостійності і керована на основі спеціального режиму.

КОНФЕДЕРАЦІЯ - форма державного устрою, при якій держави, що утворюють К., повністю зберігають свою незалежність, мають свої власні органи державної влади і управління. К. має загальні органи влади тільки для координації дій в певних цілях (військових, зовнішньополітичних та т. П.). Історично в формі К. була створена Швейцарія, вона і зараз так називається, але фактично це одну федеративну державу. Чистий К. нестійка і зазвичай виявляється проміжним ступенем об'єднання або розпаду держави.

МОНАРХІЯ - форма правління, при якій верховна державна влада формально (повністю або частково) зосереджена в руках одноосібного глави держави - монарха. Розрізняють необмежену (абсолютну) М. і обмежену (т. Н. Конституційну) М., при якій влада монарха обмежена парламентом (прикладами останніх є Великобританія, Норвегія, Данія, Швеція). У деяких країнах глава держави є одночасно релігійним главою; це абсолютні теократичні монархії (приклади - Ватикан, Саудівська Аравія).

НАЦІОНАЛІЗМ - ??ідеологія і політика, основа яких - ідеї національної винятковості і національної переваги, трактування нації як вищої форми спільності.

ОПІКА МІЖНАРОДНА - система управління територіями, що здійснюється від імені і під керівництвом ООН.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - органи держави, функції яких полягають у розстановці кадрів, складанні бюджету, прийняття програм (фінансування, визначення переваги в розвитку тих чи інших галузей), подоланні кризових ситуацій (від стихійних лих до загального страйку), тобто в конкретному виконанні законів. Виконавчі органи діляться на: а) центральні, під якими розуміються загальнодержавні органи (уряд, міністерства, комітети), та б) місцеві, які керують соціально-економічного та культурного життям на підвідомчій їм території.

Органи державної влади - органи держави, які беруть закони, в тому числі бюджет, і здійснюють контроль за діяльністю інших органів влади. При монархії вищим органом влади є сам монарх. При конституційної монархії його права обмежуються парламентом, який не тільки розробляє і пропонує монарху ті чи інші рішення, але ікороткийЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 може накладати вето (заборону) на його пропозиції. Тому в Великобританії говорять: "У нас король царює, але не править".

У республіці вищим органом державної влади є парламент, який виступає в ролі вищого законодавчого органу. Він може складатися з двох палат (наприклад, у Франції - це сенат, вища палата, і Національні збори). Членами парламенту є депутати, які обираються за певними правилами громадянами цієї держави. У парламенту кілька основних функцій: виступати з законодавчими ініціативами; обговорювати і приймати закони і бюджет, робити запити уряду і, в разі необхідності, відмовляти йому в довірі.

ПАРЛАМЕНТ - загальна назва вищих представницьких органів державної влади. Вперше був утворений в 13 ст., В Англії, як орган станового представництва. Детальніше див. "Органи державної влади".

ПАРТІЙНА СИСТЕМА - сукупність відносин між легально існуючими в країні політичними партіями. Ці відносини виражаються як в суперництві, так і в спільній боротьбі за владу або здійсненні влади.

ПАРТІЙНА СИСТЕМА АВТОРИТАРНА - така партійна система, в якій домінуючим фактором є держава; правляча партія (як правило, - широкий громадський рух) організовує масову підтримку керівним органам влади; партію створює сама держава з метою розширення бази управління.

ПАРТІЙНА СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧНА - сукупність відносин між легально існуючими партіями в умовах демократичного режиму, яка виступає у вигляді: а) багатопартійного угоди, б) двопартійна угоди (або двублокового угоди) і в) системи домінування, при якій одна з партій здійснює владу безперервно протягом тривалого часу.

ПАРТІЙНА СИСТЕМА тоталітарних - така партійна система, при якій існує тільки одна легальна партія; партія стоїть над державою і відіграє первинну і домінуючу (панівну) роль; апарат партії тісно пов'язаний з апаратом держави, виникає клас нових управлінців (номенклатура, партійно-господарський актив), партія і держава організовуються на принципах ієрархічної підпорядкованості вождю.

ПОЛІТИКО-географічне положення - положення об'єкта (країни, її частини, групи країн) по відношенню до інших держав і їх груп як політичним одиницям. ПГП держави в широкому сенсі - це комплекс політичних умов, пов'язаних з географічним положенням країни (регіону) і виражається в системі політичних відносин із довкіллям. Ця система дуже рухлива і відчуває на собі воздей-


ність процесів і явищ, що відбуваються як в навколишньому просторі, так і в самому досліджуваному об'єкті.

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ - одне з найважливіших напрямків досліджень в політичній географії, завданням якого є виявлення географічних відмінностей в соціально-класовій структурі населення, в економічних, історичних, політичних, національних, релігійних, демографічних та інших факторах, що впливають чи потенційно можуть вплинути на територіальну розстановку політичних сил і просторові форми їх діяльності (межі, членування території та ін.).

ПОЛІТИЧНА КАРТА - географічна карта земної кулі, материка або великого регіону, на якій відображено територіально-політичний поділ. Основні елементи змісту: кордони держав і залежних територій, столиці, великі міста, шляхи сполучення; іноді на П. К. відображаються межі автономних утворень у складі держав з федеративним устроєм, столиці і центри одиниць територіально-політичного і адміністративно-територіального поділу.

ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ - у вузькому сенсі - географічна карта земної кулі, на якій позначені всі країни світу. У широкому розумінні - звід відомостей про політичну географії світу. Сучасна П. к. М. Налічує понад 200 країн.

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ - сукупність методів і способів здійснення політичної влади. Ядром П.р. є діяльність державних органів і політичних партій. Виділяються три типи П. р. - Тоталітаризм, авторитаризм і правова політична система.

ПРАВОВА ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - тип політичного режиму, характерними рисами якого є: а) головне джерело влади - право, т. Е. Все - громадяни, спільноти, організації, сама держава - підкоряються лише закону. При цьому дозволено все, що не суперечить закону. Верховенство закону означає, що перед ним усі рівні; б) гарантованість прав і свобод людини; інтереси правової держави і складових його громадян не можуть суперечити один одному; всі громадяни беруть участь у формуванні самої держави; в) поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Правова держава може функціонувати тільки в демократичному суспільстві.

Протекторат - одна з форм колоніальної залежності, при якій протегованого держава зберігає лише деяку самостійність у внутрішніх справах, а його зовнішні зносини, оборону і т.п. здійснює на свій розсуд держава-метрополія.КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 РЕСПУБЛІКА - форма правління, при якій вища державна влада належить виборному представницькому органу; глава держави також обирається населенням або спеціальної виборчої колегією. Розрізняють два основних види республік - президентські і парламентські. відмінною рисою президентських республікє поєднання в руках виборного президента повноважень глави держави і глави уряду, в зв'язку з чим президент зосереджує в своїх руках велику владу (формує уряд, має право на достроковий розпуск парламенту і т. д.). Прикладами таких республік можуть служити США, Аргентина, Бразилія.

Парламентська республікагрунтується на формальному принципі верховенства парламенту, перед яким уряд несе колективну політичну відповідальність за свою діяльність. При цьому уряд залишається при владі до тих пір, поки воно має підтримкою парламентської більшості. У такій республіці прем'єр-міністр, який очолює уряд, є зазвичай лідером правлячої партії. Прикладами таких республік є Італія і ФРН. Існують різновиди республік (наприклад, парламентська республіка з президентською формою правління).

СЕНАТ - назва верхньої палати парламенту в ряді сучасних зарубіжних країн (в США, Італії та ін.).

СЕПАРАТИЗМ - прагнення до відокремлення, відособлення.

Сепаратний мир - мирний договір або перемир'я, укладені з противником однією з держав, що входять в коаліцію країн, які ведуть війну, без відома або згоди своїх союзників.

СУВЕРЕНІТЕТ - незалежність держави в зовнішніх і верховенство у внутрішніх справах. Повага С. - основний принцип сучасного міжнародного права і міжнародних відносин. Закріплений в Статуті ООН та інших міжнародних актах.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ (територіальне море) - морські води, що примикають до сухопутної території або внутрішніх вод держави, що входять до складу його території і знаходяться під його суверенітетом. Ширина територіальних вод в Росії -12 морських миль.

ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВНА - частина території земної кулі, що під суверенітетом певного держави. В межах Г. Т. держава є вищою по відношенню до всіх осіб і організаціям владою, яка забезпечується системою державних органів (законодавчих, виконавчих, включаючи апарат примусу, і судових). Таким чином, Г. Т. - це простір здійснення державної влади. Держава володіє, користується і розпоряджається своєю територією. У той же час Г. Т. - це природне середовище проживання населення держави,


що включає природні ресурси, цілком належать тій державі, в межах якого вони знаходяться.

ТЕРОРИЗМ МІЖНАРОДНИЙ - насильницькі акти, вчинені проти окремих громадян або об'єктів, в тому числі що знаходяться під захистом міжнародного права (вбивства глав іноземних держав і урядів, їх дипломатичних представників, вибухи приміщень посольств і місій і т. П.), Вибухи в громадських місцях, в аеропортах і вокзалах та ін.

Тоталітаризм - модель соціально-політичного устрою суспільства, що характеризується повним підпорядкуванням людини політичної влади, загальним контролем держави над суспільством, фактичною ліквідацією конституційних прав і свобод, репресіями щодо опозиції та інакомислення. Т. - одна з форм авторитарного держави (тоталітарна держава).

Трайбалізм (трібалізм) - прихильність до культурно-побутової, культової та суспільно-політичної племінної відокремленості. Виявляється в міжплемінний ворожнечі, головним чином в Африці. Основний носій Т. - родоплемінназнати.

ФАШИЗМ - відкрита терористична диктатура, спрямована на придушення всіх демократичних свобод і прогресивних громадських рухів. Для Ф. характерні неприйняття гуманізму, расизм, шовінізм, насильство, культ вождя, тотальна влада держави, загальний контроль над особистістю, людиноненависництво, мілітаризація, агресія.

ФОРМА ДЕРЖАВИ (державного устрою) - принцип організації державної влади (див. Форма правління) і території держави (унітарні держави і федерації).

Форма державного правління - принцип організації державної влади. Розрізняють: монархічну Ф. П. - монархії і республіканську Ф. П. - республіки.

ЦЕССИЯ - передача всіх суверенних прав над певною територією однією державою іншій за угодою між ними, яка може здійснюватися в різних формах: рівнозначного обміну територіями, добровільної поступки невеликої ділянки території, купівлі-продажу величезних за площею територій (наприклад, продаж Росією в 1867 р США Аляски; продаж Наполеоном в 1803 р США Західній Луїзіани), в формі дарунка.


ЗМІСТ
ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................ 3

Глава перша. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ

ЯК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ......................................... 6

1.1. Сутність політичної географії ............................................... ............ 6

1.2. Характерні риси формування та розвитку

політичної географії ................................................ ............................ 10

1.3. Основні напрямки сучасних політико-географічних
исследований................................................................................................. 17

питання і задания............................................................................................... 22

Примечания............................................................................................................ 23

глава друга. НАЙВАЖЛИВІШІ ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ .............................................. . 25

2.1. Територіально-політичні системи як основний об'єкт
дослідження політичної географії ............................................... . 25

2.2. Форми організації держави ............................................... .............. 28

2.3. Державна територія - природне середовище

проживання населення і функціонування держави .................. 37

2.4. Поняття про державний кордон .............................................. ........ 42

2.5. Основні способи змін державних територій

і границ........................................................................................................... 46

питання і задания............................................................................................... 48

Примечания............................................................................................................ 49

глава третя. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛИТИКА .............. 50

3.1. Класична геополітика: від Ф. Ратцель до X. Маккіндер .......... 50

3.2. Німецька геополітика. Концепція К. Хаусхофера ........................ 55

3.3. Деякі теорії американської геополітики ................................... 58

3.4. Концепції світових систем ( "концепції мондіалізму") ................. 60

3.5. Геополітична лінія в ідеології російського євразійства ............ 63

3.6. Сучасне розуміння геополітики

(Нова "Неконфронтаційний" геополітика) ...................................... 65

питання і задания............................................................................................... 69

Примечания............................................................................................................ 69

глава четверта. ПОЛІТИКО-географічні ІСТОРІЯ

ЛЮДСТВА (етапи формування політичної карти світу

до початку XX века)................................................................................................ 71


4.1. Старовинні етап (до V ст. Н. Е.) ...................................... ...................................... 72

4.1.1. Дворіччя і Древній Єгипет .............................................. ............. 72

4.1.2. Середземноморські цивілізації .............................................. 74

4.2. Середньовічний етап (приблизно V-XV ст., До епохи

Великих географічних відкриттів) .............................................. ............. 77

4.2.1. Арабський халіфат, Візантія і Османська імперія ........... 78

4.2.2. Китай і завоювання монголів .............................................. ........ 80

4.2.3. Класичне середньовіччя Європи ........................................ 81

4.2.4. Русь - Російська держава .............................................. .............. 83

4.2.5. Африка і Америка ............................................... ............................. 85

4.3. Великі географічні відкриття

і перетворення політичної карти світу ...................................... 87

4.3.1. Основний зміст і передумови

Великих географічних відкриттів ............................................ 87

4.3.2. Перший період Великих географічних відкриттів .............. 89

4.3.3. Другий період Великих географічних відкриттів ............... 92

4.3.4. Значення Великих географічних відкриттів

і їх наслідки ............................................... ............................... 93

4.4. Новий етап (середина XVII - початок XX ст.) ....................................... ...... 98

4.4.1. Зміни політико-географічного вигляду Європи ........ 99

4.4.2. Освіта США ................................................ ......................... 107

4.4.3. Глибокі перетворення політичної карти
Латинської Америки в XIX в ............................................. ............. 110

4.4.4. Формування Британської колоніальної імперії ........... 113

4.4.5. Зміни державної території і кордонів Росії

в першому періоді Нового часу ......................................... 115

4.5. Другий період Нового часу .............................................. ................. 117

4.5.1. Колоніальний розділ Африки ............................................... ... 117

4.5.2. Колоніальна експансія європейських держав

і США в інших регіонах світу ............................................ ...... 122

4.5.3. Зміни політичної карти Балканського півострова

і ослаблення Туреччини ............................................... .................... 125

питання і задания.............................................................................................. 128

Примечания........................................................................................................... 129

глава п'ята. НОВІТНІЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКО-географічної зовнішності СВІТУ (XX століття) ..................... 130

5.1. Найважливіші зміни політичної карти світу під час

і після першої світової війни ............................................. .................. 130

5.2. Політико-географічні перетворення на території
колишньої Російської імперії. Утворення Союзу РСР ................ 135

5.3. Світ між двома світовими війнами ............................................. ....... 140

5.3.1. Особливості політичного розвитку європейських країн ... 140

5.3.2. Країни Сходу в міжвоєнний період ...................................... 145

5.4. Найважливіші зміни політичної карти світу під час

і після Другої світової війни ............................................. .................. 146ЗМІСТ


ЗМІСТ
 5.4.1. Друга світова війна як видатний кордон

в історії людства ............................................... ................ 146

5.4.2. Договори та угоди між СРСР

і Німеччиною 1939 року і їх наслідки .............................. 147

5.4.3. Територіальне розширення СРСР в 1940 році .............. 149

5.4.4. Агресія Німеччини, Італії та Японії в Європі

та інших регіонах світу .............................................. ................. 151

5.4.5. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу.

Освіта антигітлерівської коаліції .......................... 153

5.4.6. Корінний перелом в ході другої світової війни;

її закінчення ................................................ ................................. 155

5.4.7. Підсумки і наслідки Другої світової війни;
повоєнний врегулювання ................................................ . 157

5.5. Розпад і крах колоніальної системи ......................................... 164

5.6. Політико-географічні аспекти "холодної війни" ...................... 168

5.6.1. Перше протистояння; 1947-1953 рр. .................................. 168

5.6.2. Відлига: 1953-1959 рр ............................................ .................... 170

5.6.3. Від Берлінської кризи

до в'єтнамській війні: 1960 -1969 рр ......................................... 170

5.6.4. Розрядка: 1969- 1979 рр ............................................ ................... 171

5.6.5. Остання сутичка: 1979 - 1985 рр ........................................... 172

5.7. Розпад Радянського Союзу.

Освіта Співдружності Незалежних Держав ..................... 173

5.8. Демократичні революції в країнах

Центральної та Східної Європи. Розпад СФРЮ ........................... 180

5.9. Об'єднання двох німецьких держав ........................................... 186

5.10. Деякі риси сучасного політико-географічного
вигляду мира................................................................................................ 188

питання і задания.............................................................................................. 194

Примечания........................................................................................................... 195

глава шоста. ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРОПИ ........................................ 196

6.1. Сучасна соціально-політична структура регіону ........... 196

6.2. НАТО, Росія і проблеми європейської безпеки ................... 200

6.3. Росія - Білорусь - Україна ............................................. ....................... 204

питання і задания.............................................................................................. 206

Примечания........................................................................................................... 206

глава сьома. ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ ............................................ 207

7.1. Сучасне політико-географічне членування регіону ........... 207

7.2. Південно-Західна Азія .............................................. ....................................... 208

7.2.1. Палестинська проблема ................................................ ............. 209

7.2.2. Курдська проблема ................................................ ...................... 211

7.2.3. Кіпрська проблема ................................................ ...................... 212


7.2.4. Проблеми держав Закавказзя ............................................ 213

7.2.5. Проблеми Афганістану ................................................ ............. 214

7.3. Південна Азия................................................................................................... 215

7.4. Південно-Східна Азія.................... :......................... .................................... 218

7.5. Східна Азія і азіатська частина

Російської Федерації................................................ ............................. 220

7.5.1. сучасний Китай

і російсько-китайські відносини ......................................... 220

7.5.2. Сучасна Монголія ................................................ .............. 225

7.5.3. Корейська проблема ................................................ .................... 226

7.5.4. сучасна Японія

і російсько-японські відносини ......................................... 227

7.5.5. Росія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні .......................... 230

7.6. Центральна Азія................................................ ....................................... 232

7.7. Актуальні питання розвитку Прикаспійського регіону ................ 236

питання і задания............................................................................................. 238

Примітки ..............: .................................. .................................................. ....... 239

глава восьма. ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ ...................................... 240

8.1. Сучасний політико-географічний вигляд регіону

і його членение............................................................................................. 240

8.2. Північна Африка................................................ ........................................ 243

8.3. Західна Африка ................................................ ........................................ 246

8.4. Центральна (Екваторіальна) Африка ............................................. . 247

8.5. Східна Африка ................................................ ....................................... 250

8.6. Південна Африка............................................................................................. 253

питання і задания............................................................................................. 256

Примечания........................................................................................................... 256

глава дев'ята. ПОЛІТИЧНА КАРТА АМЕРИКИ ................................... 257

9.1. Політико-географічне членування макрорегіону .......................... 257

9.2. Північна Америка................................................ ...................................... 258

9.3. Латинська Америка................................................ ..................................... 263

9.3.1. Загальний огляд регіону ............................................... ................... 263

9.3.2. Мексика і Центральна Америка ............................................. 266

9.3.3. Вест-Индия..................................................................................... 268

9.3.4. Південна Америка................................................ ............................. 270

питання і задания............................................................................................. 275

Примечания.......................................................................................................... 275

глава десята. ПОЛІТИЧНА КАРТА АВСТРАЛИИ

І ОКЕАНИИ........................................................................................................... 276

10.1. Австралія і Нова Зеландія .............................................. .................. 276

10.2. Океания........................................................................................................ 278

питання і задания............................................................................................. 282

Примечания........................................................................................................... 282ЗМІСТ глава одинадцята. АРКТИКА І АНТАРКТИКА

НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ .............................................. .................. 283

11.1. Політико-географічний вигляд Арктики ........................................... 283

11.2. Антарктика в сучасному світі .............................................. ............. 286

питання і задания............................................................................................ 291

Примечания.......................................................................................................... 291

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................... 292

Примечания.......................................................................................................... 297

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК................................................ ................ 298

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК .......................................... 299


Голубчик Марк Михайлович ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Навчальний посібник


Технічний редактор Є. А. Мініна

Комп'ютерна верстка Є. М. Касьяненко

ЛР № 071005 від 13.12.93

ISBN 5-88984-071-1

Якість друку відповідає якості наданого оригінал-макету.

Підписано до друку 25.11.98. Формат 60x90 '/16-Папір Офс. №1. Гарнітура Antigua. Офсетний друк. Ум. печ. л. 19,5. Тираж 1400 прим.

 Видавництво Смоленського гуманітарного університету.

214025, Смоленськ, вул. Багратіона, 63.

тел. 66-06-20

 Віддруковано з готового оригінал-макету в Смоленській обласній ордена «Знак Пошани» друкарні ім. Смирнова. 214000, г. Смоленск, пр-т ім. Ю. Гагаріна, 2 Тел .: 3-46-20, 3-01-60, 3-46-05

 ISBN 5-88984-071-1
Розділ дев'ятий ПОЛІТИЧНА | Політико-географічне членування макрорегіону | Латинська Америка | Проаналізуйте картосхеми, що відображають освіту і форми вання території США (1776 г. - середина XIX ст.). | ПРИМІТКИ | Австралія і Нова Зеландія | Океанія | Політико-географічний вигляд Арктики | Антарктика в сучасному світі | ПРИМІТКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати