На головну

Використовуючи відповідні кількісні показники, рассчи Тайт індекс компактності території 3-4 країн, що мають різні форми державної території

  1. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  2. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  3. I. Прочитайте вголос і поясніть правила читання наступних слів.
  4. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  5. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  6. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  7. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.

Розрахуйте коефіцієнт приморського положення для 3-4 країн Європи, Африки та Азії і виявите вплив цього положення на їх соці ально-економічний розвиток.

Використовуючи наведені в цьому розділі класифікації государ жавних кордонів, складіть характеристику кордонів Російської Федера ції з усіма закордонними країнами.

Наведіть приклади 2-3 зарубіжних європейських країн, чиї державні кордони і території зазнали в XX столітті особливо великі зміни. Якими причинами ці зміни обумовлені?


\

Примітки

ПРИМІТКИ

1 Машбиц Я. Г.Географічна сутність політичної географії // Політі
чна географія і сучасність: тенденції становлення наукового направ
лення. П., 1989. - С. 25.

2 Машбиц Я. Г. Політична географія: сутність та географізації / Політі
чна географія: сучасний стан і шляхи розвитку. М., 1989. - С. 15.

3 Див.: Маєргойз І. М. Методика дрібномасштабних економіко-географи
чеських досліджень. М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1981. - С. 18-40; його ж -
Завдання вивчення економіко-географічного положення // Маєргойз І. М.
Територіальна структура господарства. Новосибірськ ^ 986. - С. 51-59.

4 Див.: Сорокін К. Особливості геополітичного положення Росії в суча
менном Світ // Геополітичні і геоекономічні проблеми Росії.
СПб., 1995. С. 10-18.

5 Див.: Потоцька Т. Н. Геополітичне становище Західного району Росії
(Брянська і Смоленська області]. Автореферат дис ... канд. Геогр. Наук. М.,
1997. - С. 8.

6 Благоволін С. Є., Кондрашова Е. М. Формування сукупної військової могутності
імперіалізму: геополітичні аспекти // Політична географія: суча
менное стан і шляхи розвитку. М., 1989. - С. 116.

7 Детальніше про це нижче.

8 Родоман Б. Б. Передмова // Географічні межі. М., 1982. - С. 4.

9 Раковський С. Н. Сучасна політична карта світу: структура і новітні
зрушення // Географія в школі. 1992. № 1. С. 8.

10 Максаковский В. П. Географічна картина світу. Ч. 1. Ярославль, 1995. -
С. 15-16.

11 Вакуленко М. Ю., Лагутенко Б. Т. Адміністративно-територіальний поділ
і економічне районування // Географія і регіональна політика:
Матеріали міжнародної конференції. У 2-х ч. Ч. 1. Смоленськ, 1997. -
С. 19-20.

12 Пустогаров В. Своєрідність російського федералізму // Міжнародна
життя. 1995. № 1. - С. 80-85.

13 Гладкий Ю. М. Порівняльний підхід до оцінки географічного положення
африканських країн // Економічна і соціальна географія: проблеми і
перспективи. Л., 1984. - С. 127-145.

14 Основні відомості про Організацію Об'єднаних Націй: Довідник: Пер. з
англ. М.: Междунар. відносини, 1991. - С. 90.

15 Там же.

16 Російська газета. 26 грудня 1997 р

17 Гегель Г. Енциклопедія філософських наук. Т. 1. Наука-логіка. М .: Думка,
1974. - С. 231.

18 Одна із значних узагальнюючих робіт фахівців в області лімоло-
гии - збірник статей "Географічні межі" / під ред. Б. Б. Родоман і
Б. М. Еккель. М.: Изд-во Моск. ун-ту. 1982. - 128 с.


| 4 - 2461


i- 3. \ 1. Класична геополітика: від Ф. Ратцель до X. Маккіндер
           
   
 
   
 
 
ПРИМІТКИ | Сутність політичної географії | Характерні риси формування та розвитку політичної географії | Основні напрямки сучасних політико-географічних досліджень | ПРИМІТКИ | Територіально-політичні системи як основний об'єкт дослідження ПГ | Форми організації держави | Природне місце існування населення і функціонування держави | Поняття про державний кордон | Державних територій і кордонів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати