На головну

Яким чином змінилися три основні просторові струк тури суспільно-політичного життя Росії в 1990-і рр.? Які факто ри зумовили ці зміни?

  1. A) Опис життя перших переселенців Миколою Михайловичем Пржевальським
  2. B. Основні ефекти
  3. I. Земська-СТАТИСТИЧНІ ДАНІ за Новоросію
  4. I. Основні завдання
  5. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка

На основі зіставлення результатів останніх виборів в фе деральному і місцеві органи влади дайте порівняльний аналіз з соціально-політичної та економічної ситуації в своїй республіці (області, краї) і будь-якого іншого регіону-суб'єкта Російської Федерації (за вибором студента).

У чому полягають головні особливості і відмінності політи ко-географічного положення від економіко-географічного поло ження? Покажіть це на прикладі Російської Федерації і 1-2 Зару бажаних країн.

Використовуючи довідкову і країнознавчу літературу, дайте порівняльну характеристику конституційної (або парламентської) монархії (на прикладі однієї з країн Західної Європи) і абсолютної (або близькою до неї) монархії в країнах Близького Сходу. Яке їхнє вплив на культурне і соціально-економічний розвиток цих

держав?

Виявити основи формування федеративного устрою в таких країнах, як США, ФРН, Індія і Нігерія. У яких з них у формуванні політико-територіального поділу велику роль грав національно-тер риториальному фактор?

6. Порівняйте характерні риси адміністративно-територіального
ділення США і ФРН (див. рис. 2.2 і 2.3). Чим пояснюються відмінності в
характері кордонів штатів США і федеральних земель ФРН?
Сфера інтересів географа це безпосередньо живий світ, не тільки збагачує його досвід, який дає йому інформацію, а й, насмілюся заявити, що надихає його. | ПРИМІТКИ | Сутність політичної географії | Характерні риси формування та розвитку політичної географії | Основні напрямки сучасних політико-географічних досліджень | ПРИМІТКИ | Територіально-політичні системи як основний об'єкт дослідження ПГ | Форми організації держави | Природне місце існування населення і функціонування держави | Поняття про державний кордон |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати