На головну

Увага: примітки, помічені в тексті дужками, відповідають номеру файлу на диску в папці «Нормативні документи та форми документів»

  1. C) дискети.
  2. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  3. II Форми спілкування, до вампіризму не відносяться
  4. II. Процесуальний документ як акт безпосередньої форми реалізації норм права.
  5. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.
  6. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.
  7. II. Чи відповідають ці твердження змісту тексту.

коректор - Барська О. Б.

Комп'ютерна верстка - Барська О. Б.

© Н. В. Пошерстнік, 2006

© М. С. Мейксін, 2006

© «ВД Герда», 2006


ЗМІСТ *

Передмова. 7

Глава 1. Бухгалтерський облік, його роль і завдання .. 10

1.1. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку. 10

1.2. Визначення та основні завдання бухгалтерського обліку. 13

1.3. Організація бухгалтерського обліку та вимоги, що пред'являються
до його відання .. 14

1.4. Види обліку. Облікові вимірники. 16

1.5. Етапи облікового процесу. 18

1.6. Права і обов'язки головних бухгалтерів. 19

Глава 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 22

2.1. Предмет бухгалтерського обліку. 22

2.2. Кругообіг фінансових ресурсів. 27

2.3. Метод бухгалтерського обліку. 28

Глава 3. Документування господарських операцій .. 31

3.1. Значення документації у бухгалтерському обліку. 31

3.2. Класифікація бухгалтерських документів. 32

3.3. Уніфіковані форми первинної облікової документації. 33

3.4. Поняття документообігу. 35

3.5. Право підпису первинних документів. 37

3.6. Правила перевірки первинних документів і виправлення
помилок в них. 38

3.7. Порядок зберігання бухгалтерських документів. 40

Глава 4. Рахунки бухгалтерського обліку. 42

4.1. Будова рахунку. 42

4.2. Активні і пасивні рахунки. 42

4.3. Синтетичні і аналітичні рахунки. 44

4.4. Метод подвійного запису. 45

4.5. Оборотні відомості. 48

4.6. Основи класифікації рахунків. 50

Класифікація рахунків за економічним змістом .. 52

Класифікація рахунків за призначенням та структурою. 54

4.7. План рахунків бухгалтерського обліку. 59

Глава 5. Техніка і форми бухгалтерського обліку. 66

5.1. Облікові регістри .. 66

5.2. Форми бухгалтерського обліку. 69

Форма обліку «журнал-головна». 70

Спрощена форма бухгалтерського обліку. 71

Меморіально-ордерна форма обліку. 74

Журнально-ордерна форма обліку. 76

Автоматизована форма обліку. 78

Глава 6. Оцінка майна та зобов'язань. Калькуляція. 81

6.1. Оцінка майна та зобов'язань. 81

6.2. Види калькуляцій. Поняття собівартості. 82

6.3. Угруповання витрат на виробництво. 84

Глава 7. Інвентаризація. 87

7.1. Цілі, порядок і терміни проведення інвентаризації. 87

7.2. Загальні правила проведення інвентаризації. 88

7.3. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 90

7.4. Облік результатів інвентаризації. 92

Глава 8. Баланс і звітність. 96

8.1. Бухгалтерський баланс. 96

Будова балансу. 96

Класифікація бухгалтерських балансів. 98

8.2. Бухгалтерська звітність. 99

Поняття бухгалтерської звітності. 99

Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності. 100

Види звітності. 101

Склад звітності. 102

Глава 9. Облікова політика. 105

Глава 10. Формування статутного капіталу. 113

10.1. Поняття статутного капіталу. 113

10.2. Статутний капітал ТОВ .. 115

10.3. Статутний капітал АТ .. 118

Глава 11. Облік операцій по розрахунковому рахунку і спеціальних рахунках
в банках. 121

11.1. Розрахункові відносини підприємств. 121

11.2. Порядок відкриття та оформлення розрахункового рахунку. 122

11.3. Безготівкова форма розрахунків. 125

Порядок оформлення розрахункових документів. 125

Черговість списання грошових коштів з рахунку. 127

Розрахунки платіжними дорученнями. 128

Розрахунки за акредитивами .. 129

Розрахунки чеками. 132

Розрахунки по інкасо. 133

Платіжна вимога. 134

Інкасове доручення. 136

11.4. Готівкові розрахунки .. 137

Оголошення на внесок готівкою. 137

Чек на отримання готівки в банку. 138

11.5. Облік операцій за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок». 139

Глава 12. Облік касових операцій .. 143

12.1. Організація роботи каси .. 143

12.2. Ліміт готівкових коштів. 144

12.3. Документування касових операцій. 145

Порядок дій при оформленні касових документів
в бухгалтерії. 145

Порядок дій при оформленні касових документів
касиром .. 146

Прийом готівки в касу. 146

Видача готівки з каси .. 147

Видача грошей за видатковими касовими ордерами .. 147

Видача грошей за іншими документами .. 148

Ведення касової книги. 149

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів. 150

12.4. Відповідальність за недотримання порядку ведення касових операцій. 151

12.5. Рахунок 50 «Каса». 151

12.6. Ревізія каси .. 154

Глава 13. Облік основних засобів. 156

13.1. Завдання обліку основних засобів. 156

13.2. Поняття і класифікація основних засобів. 156

13.3. Система документообігу обліку основних засобів. 158

13.4. Оцінка основних засобів. 160

Первісна оцінка основних засобів. 160

Подальша оцінка основних засобів. 165

13.5. Амортизація основних засобів. 169

13.6. Ремонт основних засобів. 174

13.7. Вибуття основних засобів. 178

Глава 14. Облік нематеріальних активів. 182

14.1. Поняття, види і характеристика нематеріальних активів. 182

14.2. Оцінка нематеріальних активів. 191

14.3. Амортизація нематеріальних активів. 195

14.4. Вибуття нематеріальних активів. 198

Глава 15. Облік матеріалів. 201

15.1. Поняття і класифікація матеріалів. 202

15.2. Оцінка матеріалів. 204

Фактична собівартість матеріалів. 204

Транспортно-заготівельні витрати .. 205

Способи оцінки матеріалів при відпуску у виробництво
та іншому вибутті. 207

15.3. Облік операцій по руху матеріалів. 210

Надходження матеріалів. 211

Відпуск матеріалів на виробництво та інші цілі. 220

Інше вибуття матеріалів. 222

15.4. Облік матеріалів в бухгалтерській службі. 225

Аналітичний облік матеріалів. 225

Синтетичний облік матеріалів. 227

Глава 16. Облік праці та її оплати .. 231

16.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати .. 231

16.2. Прийом на роботу. 231

16.3. Документи з обліку праці та її оплати .. 233

16.4. Робочий час. 235

16.5. Організація оплати праці. 239

16.6. Форми і системи оплати праці. 242

16.7. Доплати і надбавки. 252

16.8. Розрахунок середнього заробітку. 255

16.9. Утримання і відрахування з заробітної плати .. 259

16.10. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. 262

Глава 17. Облік витрат на виробництво. 267

17.1. Основні завдання обліку виробничих витрат. 267

17.2. Класифікація витрат. 268

17.3. Методи обліку виробничих витрат. 270

17.4. Угруповання витрат на виробництво. 275

17.5. Рахунки обліку витрат. 278

17.6. Зведений облік витрат на виробництво. 290

17.7. Облік і оцінка незавершеного виробництва. 294

Глава 18. Облік готової продукції .. 298

18.1. Завдання обліку готової продукції. 298

18.2. Облік готової продукції на складі. 299

Надходження готової продукції на склад. 299

Документальне оформлення відвантаження. 301

18.3. Оцінка готової продукції. 303

18.4. Облік готової продукції в бухгалтерії. 305

Облік надходження готової продукції. 305

Облік відвантаження готової продукції. 309

Облік витрат на продаж. 314

Глава 19. Інвестиційна діяльність підприємства. 317

19.1. Поняття інвестицій. 317

19.2. Інвестиції в формі капітальних вкладень. 318

Основні завдання обліку довгострокових інвестицій. 319

Джерела фінансування довгострокових інвестицій. 319

Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи». 324

19.3. Фінансові інвестиції. 325

Облік фінансових вкладень. 326

Рахунок 58 «Фінансові вкладення». 339

Глава 20. Оподаткування підприємств .. 343

20.1. Сутність і класифікація податків. 343

20.2. Елементи оподаткування. 345

20.3. Облік розрахунків по податках .. 347

Податок на додану вартість. 347

Акцизи .. 351

Податок на прибуток. 356

Єдиний соціальний податок. 372

Податок на майно підприємств. 380

Транспортний податок. 382

Глава 21. Облік фінансових результатів. 385

21.1. Доходи і витрати організації. 385

21.2. Формування фінансового результату. 386

Рахунок 90 «Продажі». 388

Рахунок 91 «Інші доходи і витрати». 389

Рахунок 99 «Прибутки та збитки». 392

Оподаткування прибутку. 393

21.3. Облік використання прибутку. 398


ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік - це система обліку ресурсів і результатів фінансової та господарської діяльності підприємства, що проводиться за прийнятими правилами з використанням встановлених форм документів. Предметом бухгалтерського обліку є факти господарського життя, а метою - виявлення результатів господарської діяльності та забезпечення схоронності цінностей.

Історія бухгалтерського обліку багатогранна. За період історії в міру економічного розвитку людства і в залежності від особливостей діяльності ділових людей бухгалтерський облік трансформувався, приймаючи різні форми, і для того, щоб розуміти що відбуваються в області обліку процеси, треба мати уявлення про внесок провідних країн і окремих історичних особистостей в розвиток бухгалтерського обліку.

Поява обліку відносять до періоду близько 3600 до н.е. Підтвердження цьому знайшли археологи, які розшифрували шумерское лист на глиняних табличках, що отримало назву «клинопис». Найбільш ранні записи «клинописом» належать храмовим чиновникам Межиріччя, які повинні були вважати, скільки зерна, олії та м'яса вироблено в господарстві, скільки видано працівникам на прожиток, скільки залишилося в розпорядженні храму.

Розвиток рахівництва було викликано потребами життя і відбувалося паралельно розвитку економічних відносин.

Матеріальними передумовами становлення обліку з'явився розпад родового ладу, поява сім'ї та приватної власності. Для збереження і раціонального використання індивідуального господарства власник прагнув до систематичного перерахування майна.

Подальший розвиток облік отримав при виникненні обміну. З товарного світу стихійно виділився продукт праці, постійно користується великим попитом. Товаром, який висловив вартість всіх інших товарів і на який всі вони обмінювалися, стали гроші. Гроші при обміні дозволили порівняти товари і виконали роль загального еквівалента. Вони використовувалися для узагальнення відомостей про майно. З появою грошей весь товарний світ розділився на два полюси: товар і гроші. І з цього моменту в обліку стало застосовуватися два вимірювача - натуральний і грошовий.

У середині XV в. було винайдено книгодрукування, і однією з перших друкованих книг і першим теоретичним дослідженням в області бухгалтерського обліку вважається трактат XI «Про рахунки і записи». Цей трактат є частиною праці францисканського ченця, вченого, математика Луки Пачолі (близько 1445 - близько 1517) «Сума знань з арифметики, геометрії, відносинам і пропорційності» (1487 г.), виданий у Венеції в 1494 р

У цьому трактаті був описаний спосіб подвійного запису для ведення обліку торговельних операцій та застосування бухгалтерського балансу. Пачолі у своїй роботі сформулював мети обліку, головними з яких він вважав: отримання інформації про стан справ і визначення фінансового результату здійснюваних операцій.

Трактат «Про рахунки і записи» італійця Пачолі містив все, що знали про бухгалтерський облік в цей період, і ці знання стали поширюватися по іншим країнам і сприяли подальшому розвитку теоретичної думки.

Таким чином, перші щаблі розвитку бухгалтерський облік пройшов в Італії. Саме з цих часів закріпилися багато термінів бухгалтерського обліку, які мають італійське (латинське) походження і переводяться як: дебет - «він повинен»; кредит - «позика, борг»; сальдо - «розрахунок, залишок»; жиро - «оборот, звернення»; калькуляція - «рахунок, підрахунок»; делькредо - «на віру» і ін.

З розвитком бухгалтерського обліку пов'язані імена: італійського рахівника Ніколо д'Анастасіо (створена ним система забезпечувала жорсткий контроль за рухом коштів); італійського теоретика і юриста Франческо Вілла (визначив мету обліку в контролі за рухом господарських цінностей з початку періоду і реєстрації всіх доходів і витрат); Джузеппе Чербоні (творець вчення по логічного запису фактів господарської діяльності, котра визначила класифікацію рахунків); Фабіо Беста (визначив облік як науку про економічний контроль, що приводить в рух цінності окремого підприємства); швейцарського вченого І. Ф. Шера (який вважав, що бухгалтерія - це історіографія господарського життя, викладена законом систематизації рахунків і розподілом їх на активні і пасивні, а також порядком запису на них); французьких вчених Е. Леоте і А. Гільбо (висунули доктрину трьох функцій рахунку: бухгалтерської, соціальної і економічної); англійських вчених Джона Стюарта Міля і Герберта Спенсера (висунули концепцію, згідно з якою в основі бухгалтерського обліку лежать не голі процедури, а якісь процеси: механічні або органічні).

Істотний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку внесла американська школа рахівництва, одними з представників різних напрямків якої стали І. Фішер і Д. Скотт.

Ірвінг Фішер (1867-1947) - економіст, творець сучасної теорії грошового обігу, статистик, який сформулював основні положення теорії індексів, справив великий вплив на теорію бухгалтерського обліку.

На початку ХХ ст. як в Європі, так і в Америці панувало переконання в тому, що баланс - це центральна категорія, яка пояснює всі деталі бухгалтерії і розглядається як основа всієї фінансової звітності. Фішер відводить центральне місце в бухгалтерській звітності не балансу, а звіту про прибутки і збитки. Він змінює уявлення про капіталі, стверджуючи, що капітал - це запас добробуту, існуючий в конкретний момент часу. Нарощування і підтримання виробничої потужності капіталу має стати метою підприємств та економічної політики держави. Але досягти цього можна лише тоді, коли грошова одиниця буде стабільною. Тому всі об'єкти бухгалтерського обліку повинні бути виражені в грошових одиницях однакової купівельної сили, що передбачає постійну переоцінку цінностей, представлених в обліку, за допомогою індексів. А інфляція - це хвороба, яка зникає при застосуванні індексів.

Д. Скотт (1887-1954) - соціолог, статистик, відомий бухгалтер. Скотт вважав, що баланс відображає весь функціонуючий капітал і тому є причиною звіту про прибутки і збитки, який відображає наслідок використання капіталу. Таким чином, баланс розглядається як основна категорія, яка характеризує господарську діяльність і фінансовий стан фірми. Він приходить до висновку, що купівельна сила будь-якої грошової одиниці весь час коливається і ніякими індексами це положення не можна виправити. А інфляція - це природний супутник економічного життя, а не випадкова хвороба.

Скотт розробив орієнтують положення, які повинні забезпечити зв'язок практичного обліку з економічної та правової середовищем, в якій доводиться працювати бухгалтеру. Головними з цих положень є: істинність - бухгалтерська звітність повинна бути представлена ??з достатньою точністю і містити переконливу картину фінансового становища фірми; неупередженість - Бухгалтерська звітність повинна бути складена нейтрально по відношенню до інтересів тих чи інших учасників господарського процесу; адаптація - Все правила, процедури і прийоми бухгалтерського обліку повинні час від часу переглядатися, пристосовуючись до мінливих умов соціально-економічного середовища; послідовність - Методологія обліку повинна змінюватися під впливом об'єктивних причин, а не сьогохвилинних бажань керівництва.

На початку 30-х рр. ХХ ст. ці принципи залишилися майже непоміченими, але очевидність складання фінансової звітності за єдиними і всім відомими правилами була остаточно усвідомлена після біржового краху 1929 і послідував за ним світової економічної кризи. У 70-х рр. ці положення отримали визнання, що призвело до розробки стандартів бухгалтерського (фінансового) обліку, відомих у нас під назвою GAAP (Generally Accepted Accounting Principles - загальноприйняті облікові принципи). Цієї моделі обліку дотримуються США, Великобританія, Австралія, Нідерланди, Індія, ПАР і деякі інші англо-говорять країни, проте вона не є загальновизнаною у всіх країнах.

В даний час найбільш поширені дві системи міжнародних норм в області бухгалтерського обліку і складання звітності - GAAP і IAS (International Accou-
nting Standards - міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ), основні положення яких з урахуванням національної специфіки використовуються в усіх країнах з розвиненою ринковою економікою. Основна мета міжнародних стандартів полягає у виробленні єдиного змісту основних принципів і понять бухгалтерського обліку, в досягненні однакового змісту термінології бухгалтерського обліку, єдиному підході до побудови форм і тлумаченню показників фінансової звітності.

Перехід на застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку почався в Росії ще в 1992 р Система бухгалтерського обліку, що існувала в СРСР в умовах планованої економіки, була обумовлена ??суспільним характером власності та потребами державного управління економікою. Головним споживачем інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, виступала держава в особі галузевих міністерств і відомств та плануючих, статистичних та фінансових органів. Діяла система державного фінансового контролю вирішувала завдання виявлення відхилень від приписаних моделей господарської поведінки організацій.

У зв'язку зі зміною системи суспільних відносин і цивільно-правового середовища професійними організаціями була прийнята Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії, в якій визначено основи побудови системи бухгалтерського обліку в умовах нового економічного середовища, що складається в країні.

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Уряду РФ від 06.03.1998 № 283, проводиться активна робота щодо гармонізації російських правил бухгалтерського обліку з міжнародно-визнаної бухгалтерської практикою.

Головне завдання реформи полягає в створенні прийнятних умов послідовного, корисного, раціонального і успішного виконання системою бухгалтерського обліку властивих їй функцій у конкретному економічному середовищі.

Російська система обліку близька до європейської моделі, для якої характерні: орієнтованість бухгалтерської звітності на задоволення інформаційних потреб податкових та інших органів державної влади; обов'язковість проходження затвердженим принципам відображення операцій; обов'язковість застосування Плану рахунків, затвердженого державою та ін.

У Росії обраний один з найбільш раціональних способів застосування МСФЗ - їх адаптація. Вона передбачає поступове вдосконалення російських правил обліку і звітності, спрямоване на формування фінансової інформації високої якості відповідно до вимог міжнародних стандартів. Даний спосіб впровадження МСФЗ відповідає підходу більшості європейських країн, отже, наближає економічну інтеграцію, гармонізацію систем обліку і звітності. При цьому особливо важливо, щоб в результаті адаптації була досягнута порівнянність даних фінансової звітності російських і іноземних компаній.

В процесі реформування буде забезпечена несуперечність російської системи бухгалтерського обліку загальновизнаним у світі підходам до її відання; сформована модель співіснування і взаємодії системи оподаткування та системи бухгалтерського обліку; введені процедури коригування бухгалтерської звітності в зв'язку з інфляцією; переглянуті допустимі способи оцінки майна та зобов'язань; створені механізми забезпечення відкритості (публічності) бухгалтерської звітності.

Ключовим елементом реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів є розробка нових і уточнення раніше затверджених положень (стандартів) з бухгалтерського обліку, впровадження їх в практику.

Н. В. Пошерстнік, М. С. Мейксін | Визначення та основні завдання бухгалтерського обліку | Організація бухгалтерського обліку та вимоги, що пред'являються до його відання | Види обліку. облікові вимірники | Етапи облікового процесу | Права і обов'язки головних бухгалтерів | Предмет бухгалтерського обліку | Кругообіг фінансових ресурсів | Метод бухгалтерського обліку | Значення документації у бухгалтерському обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати