На головну

Поняття і сутність розвиваючого середовища

  1. D. Модальність суджень, або судження, соотносящие поняття з наявним буттям
  2. I. НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ ФАБРИКИ
  3. I. Соціально-психологічна сутність нестатутних взаємовідносин
  4. I. Сутність спорту і його понятійний апарат
  5. I.2.1) Поняття права.
  6. II. Позови 1. Поняття і види позовів
  7. II. ПОНЯТТЯ

У вітчизняній педагогіці і психології термін "середовище" з'явився в 20-і роки, коли досить часто вживалися поняття "педагогіка середовища" (С. Т. Шацький), "суспільне середовище дитини" (П. П. Блонський), "навколишнє середовище" (А. С. Макаренко). В цілому ряді досліджень послідовно і докладно доводилося, що об'єктом впливу педагога повинен бути не дитина, не його риси (якості) і навіть не його поведінку, а умови, в яких він існує: зовнішні умови-середовище, оточення, міжособистісні відносини, діяльність. А також внутрішні умови - емоційний стан дитини, його ставлення до самого себе, життєвий досвід, установки.

У найширшому контексті розвиваюча освітнє середовище являє собою будь-який соціокультурний простір, в рамках якого стихійно або з різним ступенем організованості здійснюється процес розвитку особистості. З позицій психологічного контексту розвиваюче середовище - належним чином упорядкований освітній простір, в якому здійснюється розвивальне навчання (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьєв, Д . Б. Ельконін та ін).

Щоб освітній простір виступало як розвиваюча освітнє середовище, в ході взаємодії входять до його складу воно має набути певних властивостей:

- Гнучкість, що позначає здатність освітніх структур до швидкого перестроювання відповідно до потреб особистості, навколишнього середовища, суспільства;

- Безперервність, що виражається через взаємодію і наступність у діяльності входять до неї елементів;

- Варіативність, яка передбачає зміну розвиваючого середовища відповідно до потреб в освітніх послугах населення;

- Інтегрованість, що забезпечує вирішення виховних завдань за допомогою посилення взаємодії входять до неї структур;

- Відкритість, яка передбачає широку участь усіх суб'єктів освіти в управлінні, демократизацію форм навчання, виховання і взаємодії;

- Установку на спільне діяльну спілкування всіх суб'єктів освітнього процесу, що здійснюється на основі педагогічної підтримки як особливої, прихованої від очей вихованців позиції педагога.

У центрі розвиваючого середовища варто освітня установа, що працює в режимі розвитку і має на меті процес становлення особистості дитини, розкриття його індивідуальних можливостей, формування пізнавальної активності. Це забезпечується за рахунок вирішення наступних завдань:

- Створити необхідні передумови для розвитку внутрішньої активності дитини;

- Надати кожній дитині можливість самоствердитися в найбільш значущих для нього сферах життєдіяльності, в максимальному ступені розкривають його індивідуальні якості та здібності;

- Ввести стиль взаємин, що забезпечують любов і повагу до особистості кожної дитини;

- Активно шукати шляхи, способи і засоби максимально повного розкриття особистості кожної дитини, прояву і розвитку його індивідуальності;

- Орієнтуватися на активні методи впливу на особистість.

Активне дослідження ролі розвиваючої освітнього середовища в цілісному педагогічному процесі ведеться в останні роки в працях вітчизняних вчених (А. І. Арнольдов, Е. В. Бондаревська, С. І. Григор'єв, І. А. Колесникова, Ю. С. Мануйлов, А . В. Мудрак, Л. І. Новикова, В. О. Сухомлинський, В. Д. Семенов, Ю. С. Мануйлов, В. В. Сєріков, І. В. Слободчиков, В. М. Полонський та ін.) .

У дослідженнях В. В. Давидова, В. П. Лебедєвої, В. А. Орлова, В. І. Панова розглядається поняття про освітньому середовищі, суттєвими показниками якої виступають такі характеристики:

- Кожному віку відповідають певні психологічні новоутворення;

- Навчання організовано на основі провідної діяльності;

- Продумані, структуровані і реалізуються взаємозв'язку з іншими видами діяльності.

У дошкільній педагогіці під терміном «розвиваюче середовище» розуміється "комплекс матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують організацію життя дітей і дорослих" (С. А. Смирнов). Мета створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі - забезпечити життєво важливі потреби особистості, що формується: вітальні, соціальні, духовні. Багатогранність розвиваючого середовища дошкільного навчального закладу, складність і різноманіття протікають в ній процесів зумовлюють виділення всередині неї предметної та просторової складових.

 
соціальні чинники | мікросоціум | Характеристика педагогічної діяльності | Види і стилі взаємодії педагога і дитини | Основні функції педагогічної діяльності | Професійні вміння та особистісні якості педагога | Гуманізація дошкільної освіти | Дітей дошкільного віку | Технологія розвиваючих ігор Б. П. Нікітіна. | технологія ТРВЗ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати