Головна

Достовірність впливів

  1. Віра, сумнів, знання достовірність в соціально-гуманітарних науках
  2. Генеральна сукупність та вибіркове дослідження. статистична достовірність
  3. Достовірність вибіркового коефіцієнта кореляції
  4. Достовірність доказів
  5. Достовірність ПРО, Уо
  6. Достовірність об'єктивність первинні дані

Основний показник сили впливу, отриманий у вибірковому дослідженні, характеризує, перш за все, ту ступінь впливу, яка реально, насправді, проявилася в групі досліджених об'єктів, і як первинний факт підлягає безпосередньому вивченню і включенню в загальну ланцюг спостережень, зіставлень і розкриття причин.

У той же час матеріали вибіркового комплексу, в якому визначено основний показник сили впливу, можуть бути використані також і для оцінки відповідного генерального параметра, т. Е. Ступеня впливу, властивої загальному комплексу генеральнихсукупностей, відповідних градаціях вибіркового комплексу.

Оцінка генерального параметра не може бути проведена шляхом простого прирівнювання його до того показника сили впливу, який виявлений у вибірковому комплексі. Прогноз генеральних параметрів сили впливів за вибірковими показниками завжди може бути зроблений з більшою або меншою похибкою, неминучою при аналізі будь-якого вибіркового комплексу.

Вийшло в комплексі різноманітність приватних середніх ніколи точно не відповідає різноманітності генеральних середніх внаслідок звичайних помилок репрезентативності при випадковому наборі об'єктів і даних в градації.

Ця неточність в крайніх випадках може привести до великої різноманітності вибіркових приватних середніх при дуже незначних відмінностях або навіть повної рівності відповідних генеральних середніх по градаціях комплексу. У подібних випадках вибірковий показник сили впливу дає перебільшену характеристику сили впливу в генеральному комплексі.

Можлива й інша крайня похибка, коли випадковості набору об'єктів і даних в градації вибіркового комплексу приведуть до дуже малої різноманітності вибіркових приватних середніх при великій різноманітності відповідних генеральних середніх. У подібних випадках вибірковий показник сили впливів дасть применшення прогноз генерального параметра сили впливу.

Похибки в оцінці генерального параметра з вибіркового показника властиві кожному вибіркового дослідження, в тому числі і будь-якого вибіркового дисперсионному аналізу. Тому, як і у всякому вибірковому дослідженні, при дисперсійному аналізі сили впливів визначаються показники, що допомагають з'ясувати можливу величину помилок прогнозу генеральних параметрів за вибірковими показниками.

Облік помилок репрезентативності в дисперсійному аналізі проводиться в формі критерію достовірності вибіркового показника і довірчих кордонів генерального параметра сили впливу. В основі врахування цих помилок репрезентативності лежать наступні закономірності.

Відмінність різноманітності вибіркових середніх від різноманітності відповідних генеральних середніх не може бути безмежним. Наприклад, за однакової кількості генеральних середніх різноманітність відповідних вибіркових середніх не може бути більше певної величини, яку можна встановити при проведенні аналізу вибіркових дисперсійних комплексів.

При повному рівність генеральних приватних середніх різноманітність вибіркових приватних середніх не може бути більше особливого показника - критерію Фішера при заданій ймовірності безпомилкових прогнозів.

Якщо різноманітність приватних середніх у вибірковому комплексі не досягає критерію Фішера, значить, це вибіркове різноманітність могло вийти в порядку випадкових відхилень від нульового різноманітності відповідних генеральних середніх. У таких випадках вибірковий показник сили впливів недостовірний, а прогноз генерального параметра невизначений, тому що не відкидає і не підтверджує впливу фактора в генеральному комплексі, при масовому застосуванні чинника. У цих випадках, при недостовірності показника сили впливу, емпіричний показник цілком прийнятний при характеристиці впливу тільки в межах вивченого комплексу і не може бути використаний для встановлення наявності або відсутності впливу в генеральному комплексі.

Якщо різноманітність приватних середніх у вибірковому комплексі дорівнює чи перевищує критерій Фішера, значить, це вибіркове різноманітність вже не могло вийти тільки внаслідок випадкових відхилень від різноманітності відповідних генеральних середніх. З цієї причини різноманітність приватних середніх перейшло допустимий поріг, який визначається критерієм Фішера, що і вказало на достовірність досліджуваного впливу.

При достовірному вплив емпіричний показник сили впливу застосуємо вже не тільки в межах вибіркового комплексу. У таких випадках за вибірковим показником можна зробити висновок з упевненістю про наявність досліджуваного впливу в генеральному комплексі (при масовому застосуванні чинника) і визначити можливу генеральну силу цього фактора у формі довірчих меж, причому нижня кордон не буде негативною.

Достовірність впливу може мати різну ступінь. Чим більше розмаїття дії градацій фактора, тим більше факторіальною різноманітність відрізняється від випадкового. Тому за міру достовірності впливу прийнятий результат зіставлення ступеня двох разнообразий - факторіального і випадкового.

Слід твердо засвоїти, що за базу оцінки величини факторіальних разнообразий (за фактором, по першому і другому факторів, по поєднанню їх градацій, по сумарній дії факторів) можна брати тільки внутригрупповое випадкове різноманітність. Тут під варіантами досвіду слід розуміти градації фактора.

Зіставлення емпіричного критерію з його стандартними значеннями може дати два принципово різних результату.

Емпіричний критерій не досягає свого стандартного значення, взятого відповідно до встановленого порогом ймовірності безпомилкових прогнозів.

У таких випадках при необхідної ймовірності неможливо зробити висновки як про рівність, так і про відмінність відповідних генеральних середніх, так як мале різноманітність вибіркових приватних середніх може вийти при будь-якому (великому чи малому, або нульовому) розмаїтті генеральних середніх по градаціях комплексу. А це означає, що в таких випадках не можна дати певної прогнозу про генерального вплив фактора: залишається нез'ясованим, можна або не можна очікувати із установленою ймовірністю, що при масовому застосуванні чинника виходять результати, подібні до тих, які отримані в вибірковому комплексі, звичайно, при вивчених градаціях фактора і за даних умов.

Слід остерігатися двох хибних думок про недостовірний показнику сили впливу. Не можна вважати, що отримання недостовірного показника сили впливу вказує на те, що «впливу взагалі немає», що вплив відсутній в генеральних сукупностях.

Отримання недостовірного показника ні підтверджує, ні заперечує генеральне вплив.

Не можна, також вважати, що при отриманні недостовірного показника сили впливу в проведеному дослідженні взагалі нічого не отримано і це дослідження проведено без будь-якої користі. Це - велика помилка. Та міра впливу, яка при цьому отримана, цілком відноситься до групи вивчених об'єктів і як експериментальний факт повинна бути врахована і в даному, і в інших, і в подальших роботах.

У деяких випадках вивчення сили впливу проводиться тільки для певної обмеженої групи об'єктів, з яких і складається дисперсійний комплекс. У таких випадках не ставиться завдання визначити силу генерального впливу, і емпіричний показник сили впливу набуває повне значення без визначення його достовірності.

У деяких дослідженнях саме недостовірність показника сили впливу, визначена за прямим відношенню дисперсій, дає відповідь на основне питання цього дослідження. Так буває в тих випадках, коли недостовірність за прямим відношенню дисперсій не спростовує подібності досліджуваних особин за їх особистими якостями або спадковим здібностям як представників однієї лінії.

Визначеність прогнозів набуває чинності достовірності, якщо при недостовірності за прямим відношенню дисперсій малий вплив (а значить, велику схожість градацій) виявляється достовірним по зворотному відношенню .

Емпіричний критерій дорівнює або перевищує своє стандартне значення з необхідною ймовірністю.

У таких випадках можливий певний прогноз: генеральні середні по градаціях комплексу неоднакові і їх різноманітність подібно до того, яке спостерігалося в вибірковому комплексі. Різноманітність приватних середніх у вибірковому комплексі тепер вже не може бути пояснено тільки випадковостями вибіркового дослідження.

Достовірний вплив означає, що вивчений фактор при його масовому застосуванні в певних градаціях і в даних умовах буде впливати на результативний ознака з ймовірністю, знайденої при оцінці достовірності його сили впливу.

Питання для самоконтролю

1 Дайте визначення многофакторному дисперсионному комплексу.

2 На скільки компонентів розчленовується загальна сума квадратів в двухфакторную і трехфакторной дисперсионном комплексах? Назвіть їх.

3 Назвіть етапи аналізу даних багатофакторного комплексу.

4 Напишіть послідовність проведення розрахунків в двухфакторную комплексі.

5 Які статистичні параметри визначаються за сумами квадратів при універсальному використанні дисперсій.

6 Дайте визначення і формалізацію показників сили впливу.

7 Що відображає показник сили впливу?

8 Інтерпретуйте показники сили впливів в однофакторном і двухфакторную дисперсионном комплексі.

9 За яких умов в двухфакторную дисперсионном комплексі показник впливу поєднань градацій приймає найбільше і найменше значення? Які при цьому значення показників приватних впливів першого і другого факторів?

10 Напишіть формули помилки основного показника сили впливу для однофакторного і двухфакторного дисперсійних комплексів.

11 Що характеризує відношення основного показника сили впливу до його помилку?

12 У чому переваги пропонованої помилки?

ТЕМА 16 Класифікація

16.1 Дискримінантний аналіз

16.2 Кластерний аналіз

Класифікацією називають поділ даної сукупності об'єктів або явищ на однорідні в певному сенсі групи.

Розрізняють класифікацію при наявності навчальних вибірок (дискримінантний аналіз) і класифікацію без навчання. До класифікації без навчання відносять методи автоматичної класифікації (кластерний аналіз).
Критерій лінійності кореляції | Сутність і метод дисперсійного аналізу | Статистичні впливу | факторіальною вплив | Випадкове вплив | Однофакторний дисперсійний комплекс | Багатофакторний дисперсійний комплекс | перетворення | Показники сили впливів | Помилка репрезентативності основного показника сили впливу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати