На головну

Робота над карткою передового педагогічного досвіду вчителя-майстра

  1. А. Робота з електронною поштоюGmail.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  3. Виконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
  4. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  5. Вікна книг. Робота з аркушами книг
  6. ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ - ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
  7. Загальна організація виробничого процесу на відкритих гірничих роботах

Ознайомтеся з карткою передового педагогічного досвіду вчителя. За поданим зразком складіть під час педагогічної практики картку передового досвіду для картотеки на кафедрі педагогічної майстерності.

Наводимо зразок картки педагогічного досвіду роботи вчителя-ме-тодиста з м. Полтави Л. М. Вовк.


Картка

передового педагогічного досвіду

вчителя НОК № 32 м Полтави

Вовк Люції Михайлівни

1 Адреса досвіду м Полтава, Київський район, середня школа № 32

2 Автор досвіду Люція Михайлівна Вовк, учитель української мови та
літератури Має вищу педагогічну освіту, працює в 5 - 11 х класах Стаж робо
ти за фахом - 28 років Учитель-методист член методичної ради школи, керів
ник методичного об'єднання вчителів української мови та літератури школи,
член методичної ради районного відділу народної освіти

Л М Вовк - творчий, ініціативний педагог, учитель за покликанням Голов ний принцип її педагогічної діяльності чуйне, доброзичливе і водночас вимогливе ставлення до учнів, довір'я до них

3 Тема досвіду роботи Активізація пізнавальної діяльності учнів на уро
ках української літератури

4 Короткий зміст передового досвіду Сутність досвіду Л Вовк - це добре
володіння усіма формами та методами ведення сучасного уроку української
літератури Розроблена нею система активізації діяльності учнів на уроках пе
редбачає стимулювання пізнавальних інтересів учнів (зв'язок із життям, добір
цікавого матеріалу, літературні ігри), емоційне стимулювання пізнавальної актив
ності (забезпечення безпосереднього сприймання літературних творів, створення
емоційного фону, активізацію відтворювальної уяви), вольове стимулювання
пізнавальної активності (проблемні запитання, проблемні завдання, самостійні
роботи творчого характеру), прийоми активізації інтелектуальної сфери (при
йоми аналізу й синтезу, порівняння, систематизація та узагальнення)

Активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури сприяють 1) проведення вчителем-майстром Л Вовк нестандартних уроків (урок лекція, урок у бібліотеці, урок у музеї, урок прес-конференція, урок-подорож, урок-залік), 2) використання вчителем форм і методів розвитку творчої самостійності учнів (проблемні ситуації, диспути, семінари, реферати, повідомлення), 3) система творчих робіт учнів, виконуючи які вони демонструють уміння глибоко розкрити тему, логічно та образно викласти думки, зробити потрібні висновки та узагальнення, 4) лаконічність і точність запитань, переважно проблем ного характеру, які потребують свідомих і тривалих розумових зусиль, 5) емоційна чуйність учительки, яка позитивно впливає на настрій у спілкуванні з учнями, 6) навчання учнів на високому рівні труднощів, що підтримує необхідний тонус на уроці

5 Рівень творчої новизни Досвід має значну кількість елементів пошуко
вої, творчої діяльності

6 Рівень наукової обґрунтованості Передовий педагогічний досвід пере
буває на стадії емпіричного обґрунтування

7 Тривалість функціонування Понад двадцять років

8 Характер матеріалів про передовий досвід Л Вовк Наслідки досвіду
відображені у планах і конспектах уроків, на стенді, у творчих роботах учнів,
альбомах Досвід роботи висвітлено у брошурі «Високий обов'язок учителя»
(Потрава, 1985)


9 Результативність і пропаганда досвіду Передовий педагогічний досвід Л Вовк неодноразово обговорювався на методичному об'єднанні вчителів української мови та літератури у школі, міському методичному кабінеті Досвід пропагується на факультеті української філологи у Полтавському педінституті

Підпис автора картки

Підпис викладача

«__ » _________ 1997 р

Отже, це заняття спрямоване на засвоєння студентами знань про діяльність учителів-новаторів, їхню майстерність, творчий пошук, воно сприяє глибокому усвідомленню передових технологій організації уроку як взаємодії

зо. конкурс

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:  153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   Наступна

Різні прийоми завершення уроку | На подальшу діяльність | ТВОРЧЕ САМОПОЧУТТЯ ВЧИТЕЛЯ НА УРОЦІ | Самоналаштовування на творче публічне спілкування | Обговорення головних теоретичних положень | Виконання вправ на розвиток умінь | Саморегуляція в умовах публічної творчості вчителя на уроці | ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ - ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ | Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності | Обговорення головних теоретичних положень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати