На головну

Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці

  1. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  2. Аварійно-рятувальні роботиу зоні НС
  3. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
  4. Алгебра та початки аналізу
  5. Аналіз виробничого потенціалу підприємства
  6. Аналіз заходів управління ризиком в економіці
  7. Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу

Прийом 1.Урок німецької мови в 9 класі розпочинається з перевірки домашнього завдання. Потім учитель пропонує приготуватися до групової роботи. Діти зсувають по два столи і сідають групами обличчям одне до одного. Вчитель пропонує всім учням упродовж десяти хвилин виконати дві вправи 10 і 11.

У вправі 10 потрібно зробити переклад рідною мовою дев'яти німецьких висловів. Члени групи перекладають перший вислів, кожний у своєму зошиті. Коли всі впоралися з перекладом, один з учнів повідомляє свій варіант. Якщо він збігається з перекладом інших учнів, усі члени групи починають перекладати другий вислів. Наступним зачитує свій переклад сусід першого (за напрямком руху стрілки годинника). Якщо виявиться, що в інших учнів інакше перекладено ці вислови, починається обговорення з метою знайти найточніший і найвиразніший переклад. Так виконується вся вправа. Потім у кожній групі обирають одного учня, який оголошує усьому класові наслідки роботи.

Вправа 11 становить діалог. Учні розподіляють ролі й про себе читають вправу, потім двоє зачитують її у формі діалогу. Інші члени групи слухають і звертають увагу на помилки у вимові та недоліки виразності. Якщо залишається час, діалог читають інші пари. Після цього домовляються, хто виступить, якщо виникне потреба прочитати діалог перед класом.

Після того, як час на групову роботу вичерпано, починається фронтальна робота: різні групи оголошують свої варіанти перекладу (вправа 10), потім відбувається обговорення й визначення найкращого варіанта чи спільний пошук інших варіантів (3, с. 4 - 5).

Завдання:

1. Визначте, який вид групової роботи - однорідну чи диференційовану - застосував учитель на цьому уроці.


2. Якою була взаємодія між учителем та учнями під час групової
роботи - безпосередньою чи опосередкованою?

3. Розкрийте можливості узгодженої діяльності, ділового контакту
між учнями в період групової роботи.

4. Як поєднується фронтальна робота з груповою?

5. Яка ваша оцінка описаного прийому групової роботи на уроці?

Прийом 2.Під час вивчення нового матеріалу з теми «Дієприкметник» учням у парах було запропоновано самостійно ознайомитися з новим матеріалом, використовуючи підручник. При цьому один з учнів у групі виконував роль диктора (повільно й виразно читав правила за підручником), другий - роль художника (сприймаючи матеріал на слух, він малював схему, графічно відтворюючи правило). Спочатку схема відображає ключові поняття («Дієприкметник - форма дієслова»), потім граматичні ознаки - схема стає подібною до павутини, і, нарешті, наводяться приклади. Павутина набуває закінченої наочної графічної форми прочитаного «диктором» теоретичного матеріалу.

Таким чином, учні в наочній формі встановлюють зв'язки, залежності різних ознак дієслівної форми - дієприкметника, їхнє завдання - сформулювати відповідні правила й навести власні приклади. При цьому їм потрібно сформулювати власний погляд на висловлені в підручнику думки стосовно дієприкметника, аргументувати його.

В обговоренні, яке відбулося за груповою роботою, одні групи дотримувалися погляду автора підручника: дієприкметник - форма дієслова, використовуючи аргументи також із підручника. Прихильники інших поглядів поставили запитання: «Якщо дієприкметник - це форма дієслова, то чому ми не вивчаємо його разом із дієсловом?». У відповідь пролунало припущення: «Мабуть, тому, що дієприкметник має й ознаки прикметника». Нове запитання: «Якщо дієприкметник має ознаки прикметника, то чому його вважають дієслівною формою?». Відповідь: «Тому що дієслівні ознаки в ньому виявляються сильніше».

Дискусія тривала. Вона підтвердила, що навіть такий матеріал, як дієприкметник, може стати предметом самостійного дослідження, і на цьому матеріалі можна розвивати інтелектуальні вміння школярів.

Як домашнє завдання групам було запропоновано написати твір «Дієприкметник», вибравши за бажанням жанр казки, драми, наукового роздуму (За: 6, с. 47 - 48).

Завдання:

1. Поясніть, чому тему «Дієприкметник» учні вивчали із зацікавлен
ням і глибоко осмислили.

2. Визначте, які інтелектуальні вміння й навички самостійної роботи
формувалися в учнів на цьому уроці.

3. Відтворіть діяльність учителя на цьому уроці. Сформулюйте текст
його інструкцій на різних етапах організації групової роботи, репліки
та узагальнення. Визначте, яка інтонація виявиться доцільною.


Прийом 3.Під час перевірки домашнього завдання, групова робота може бути використана у такий спосіб.

Дітям пропонується «за вертушкою» або іншим чином перевірити правильність виконання домашніх вправ, розв'язання задач тощо. Важливо, щоб кожен учень аргументував своє рішення. Якщо в когось виявлено помилки, їх можна виправити, та лише після того, як учень зрозуміє, чому він її припустився. Помилка виправляється, а учень пише в зошиті пояснення, чому зроблено виправлення. Потім діти можуть скласти разом свої зошити (по 3 - 4), поставивши свої підписи під виконаним завданням. Це означає, що всі згодні з таким рішенням. Тепер буде справедливо, якщо вчитель, перевіряючи зошити (один із трьох) або проводячи усне фронтальне опитування, оцінить роботу всієї групи (6, с. 46-47).

Завдання:

1. Сформулюйте мету, яку ставив учитель, перевіряючи домашнє зав
дання, в ході групової роботи на уроці.

2. Поясніть з погляду психолого-педагогічної теорії значущість фак
ту активної участі самих учнів у перевірці домашньої роботи, делегу
вання їм частини функцій учителя.

3. З'ясуйте роль учителя в організації перевірки домашнього зав
дання за допомогою такого прийому. Які труднощі можуть у нього ви
никнути? Як можна їх подолати?

Прийом 4.Хід уроку з підключенням групової роботи. Тема «Область визначення, границя й неперервність функції».

Урок розпочався фронтальною перевіркою домашнього завдання. Потім учитель запропонував підготуватися до групової роботи. Кожна група відповідно до кількості членів отримує аркуші із завданнями. Завдання залежно від рівня підготовки членів групи різні за складністю і за кількістю для кожної групи.

Учні ознайомлюються з першим завданням. Той, хто вважає, що впорався з ним, подає знак іншим членам своєї групи. Після розв'язання першої задачі всіма членами групи один з учнів повідомляє свій результат. Якщо результат у всіх однаковий, члени групи переходять до розв'язання другої задачі. Якщо хтось отримав результат, відмінний від інших, він має пояснити товаришам, як розв'язував задачу, і по можливості сам відшукати помилку. За необхідності члени групи допомагають йому. Якщо отримано кілька різних відповідей, то всі члени групи ще раз аналізують свій хід розв'язання. Після цього проводиться загальний аналіз.

Учитель спостерігає за роботою всіх груп. Він мусить визначити: 1) чи знайшла група найраціональніший шлях розв'язання; 2) чи не залишилося невиправлених помилок; 3) яких типових помилок припустилися члени тієї чи іншої групи. На підставі цих спостережень учитель планує свою подальшу діяльність: які типові помилки слід обговорити з


усім класом, яким групам запропонувати ознайомити клас із ходом розв'язання задачі

Якщо якась група має труднощі, вчитель підключається до и роботи й керує обговоренням

Після групової роботи відбувається фронтальна Учитель просить представників двох груп, які, за його спостереженням, розв'язали задачу по-різному, записати на дошці хід свого рішення Клас ознайом-чюється з найцікавішими задачами, які розв'язували не всі групи

(Див Коллективная учебно познавательная дея тельность школьников / Под ред И Б Первина - М 1985 - С 56-57)

Завдання

1 На яких принципах побудовано групову роботу на цьому уроці?

2 Яка роль учителя під час групової роботи? Чи можна назвати
контакт з учнями постійним і безпосереднім?

3 Чи не була діяльність учнів на уроці знеособленою? Як учитель
може дізнатися про те, як учні працювали над отриманим завданням?

4 Розгляньте наведений прийом групової роботи з погляду створе
них можливостей для формування самооцінки кожного учня

Прийом 5.На уроці хімії вчителька запропонувала учням виконати практичну роботу, яка дає змогу довідатися про нові для них факти про взаємодію металів з водою, кислотами й солями Для цього вона поділила клас на три групи Одна група дослідним шляхом встановила взаємодію металів із водою, інша досліджувана взаємодію металів із кислотами, третя перевіряла, як метали взаємодіють із солями Практична робота тривала 15 хв, результатом її було отримання школярами фактів дослідним шляхом В останній частині уроку учні під керівництвом учителя колективними зусиллями сформулювали загальний висновок Учителька комплектувала групи із школярів, які мали різні навчальні можливості Активізації слабких учнів було досягнуто завданням повідомити результати, отримані групою у процесі практичної роботи, усьому класу Допомогу в роботі надавали їм більш підготовлені учні

(Див Шамова Т И Активизация учения школьников - М 1979 - С 79)

Завдання:

1 Який вид групової роботи (однорідну чи диференційовану) організувала вчителька?

Висловте свою думку з приводу того, що вчителька поділила клас для групової роботи лише на три команди Ті То слід зробити, щоб у відносно великій за чисельністю учнів групі відбувалася активна взаємодія?

Визначте міру допомоги слабким учням на цьому уроці
  138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   Наступна

Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу | Монологічного викладу матеріалу з метою активізації взаємодії з учнями на уроці | Схема аналізу забезпечення діалогізації монологу на уроці | ДІАЛОГ У ПРОЦЕСІ БЕСІДИ | ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня комунікативності | Обговорення основних теоретичних положень | Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу | З метою організації діалогу як способу вивчення нового матеріалу | ПІД ЧАС ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ | Діагностування готовності до заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати