Головна

Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій

  1. Lt;■ НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 183
  2. Quot;■ НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 195
  3. Quot;>- НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 217
  4. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  5. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 257
  6. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 265
  7. S. ВЄЗПСКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Вправа 1. Загальний розгляд ситуації Студентам пропонують дібрати педагогічну ситуацію, розглянути різні стратегії поведінки партнерів у взаємодії, використовуючи наведену схему

Під час виконання вправи доцільно а) визначити дії, висловлювання, міміку, пантоміміку учасників взаємодії, за якими можна діагностувати ту чи ту стратегію, б) спроектувати оптимальний або неопти мальний розвиток ситуації, в) обговорити міру відповідальності учите ля за розвиток ситуації в оптимальному напрямі

Вправа 2.Виявлення умов та обмежень, що зумовлюють вибір тієї чи іншої стратегії Виходячи із ситуації, яку студент вибрав для ана лізу в попередній вправі, визначити

а) за яких умов вибір конкретної стратегії в такій ситуації буде
ефективним,

б) до яких наслідків може призвести систематичне використання
вчителем однієї й тієї самої стратегії,

в) які особливості учасників ситуації не дають змоги вдаватися до
певної стратеги,

г) які індивідуальні особливості вчителя роблять використання пев
ної стратегії неефективним

Вправа 3.Виявлення впливу індивідуальних особливостей студен та на розв'язання конкретної ситуації

За результатами тестування студент розглядає свою найвірогіднішу поведінку в ситуації та можливі наслідки п регулярного некритичного використання Аналізуються також «втрачені можливості» внаслідок недооцінки та ігнорування інших стратегій


Вправа 4.Аналіз вибору вчителем стратегії взаємодії і прийому впливу на учня.

Ознайомтеся із ситуацією.

Молода вчителька літератури увійшла до VIII класу і у відповідь на своє вітання почула: «Маю честь», яке Сергій супроводжував характерним лицарським жестом та уклоном. Як реагувати?

А. Виставити за двері: «Піди прогуляйся і обдумай свою поведінку».

Б. Не звернути уваги й почати урок.

В. Сприйняти вітання: «О, поціновувач літератури!» Мені саме потрібна твоя допомога (роздати зошити, оформити дошку тощо).

Визначте стратегії дії вчителя, вкажіть, які з них демонструють збіг мети педагога і школяра. Назвіть прийоми, використані вчителем у запропонованих варіантах, схарактеризуйте можливі наслідки дії цих прийомів.

Вправа 5.Вибір варіанта етичного захисту педагога.

Студентам роздають картки із записаними на них ситуаціями і пропонують продемонструвати прийом етичного захисту, що коригує поведінку учня.

Приклади ситуацій:

1. Школяр підходить до педагога: «У нас урок в якому кабінеті?»
(немає звертання, прохання, вітання).

2. Старшокласник учителю у присутності товаришів: «Вчителем я ні
за що не буду. Що я, дурень?»

3. Учитель дає вказівку: «Відкрийте підручники на сторінці 36».
Учень з місця: «Яка сторінка?»

4. Учень молодому вчителеві: «Бачу, що навряд ви нас чогось навчи
те».

У вирішенні цих ситуацій важливо, щоб майбутні вчителі не вдавалися до моралізування, прямих випадів, а змогли гідно розв'язати проблему, стимулюючи розвиток учнів.

4. Рольова гра «Позиція»

Мета гри: розвиток здатності ідентифікувати себе з особистістю учасників спілкування, формування гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності.

Правила гри: група поділяється на три підгрупи, які беруть на себе ролі учасників ситуації (учитель, учень, клас). У кожній підгрупі спільно вибирають рішення щодо застосування певних прийомів, аналізу дій.

Гра складається з шести етапів.

Етап 1. Усвідомлення мотивів (робота в підгрупах). Усі три підгрупи (вчитель, учень, клас) переглядають фрагмент фільму «Педагогічні ситуації» - «Вийди з класу» (можна роздати картки з текстом) для


обговорення мотивів поведінки й обґрунтування своїх дій у заданій ситуації

Короткий зміст ситуації вчитель креслення перевіряє домашнє завдання учнів, звертаючи увагу на його наявність та акуратність виконання Один зі школярів повідомляє, що не виконав роботу (хоч і почав працювати, що видно із зошита) Вчитель нагадує йому, що це сталося не вперше, і, незважаючи на пояснення учня, який не був присутній на уроці через хворобу, пропонує йому залишити клас Хлопець зволікає Тоді педагог ставить умову клас буде затриманий на перерві стільки часу, скільки учень затримається на уроці Клас завмирає Учень виходить

Етап 2 Рефлексія (міжгрупова взаємодія) Кожна підгрупа в особі одного чи кількох учасників (для доповнень) розповідає ситуацію як виконавець своєї ролі, характеризуючи таким чином позицію вчителя (учня, класу)

Етап 3 Узгодження мети Спочатку в підгрупах обговорюються заявлені позиції, уточнюється їхнє розуміння, здійснюються корективи Результат - з'ясування мети (запис її на дошці) Потім іде спільний пошук виходу на взаємодію Результат - формулювання спільної мети

Етап 4 Вибір прийомів (робота в підгрупах) Обговорення варіантів розв'язання задачі в обраній стратегії співробітництва Доцільно обдумати прийоми стосовно трьох критичних моментів у запропонованих обставинах учень признається, що не виконав завдання, вчитель знає, що учень хворів, учень не виходить із класу

Результат - обґрунтування доцільного прийому з позиції вчителя, учня, класу (підгрупа готова оголосити своє рішення)

Етап 5 Програвання прийомів Демонстрування рішення кожною підгрупою Обґрунтування Запис прийому на дошці

Етап 6 Аналіз прийомів (дискусія між підгрупами) Проводиться з позиції співвіднесення мети, засобів і результату Пошук найсприятливішого варіанту, що забезпечує співробітництво

Результат виголошення того, як сприймаються запропоновані рішення кожною рольовою групою, як сприймається нова позиція вчителя З'ясування причин, що змінюють позицію педагога, гуманізують її

Як висновок визначення переваг стратегії співробітництва, спонукальних прийомів у взаємодії вчителя з учнями  108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   Наступна

Діагностування індивідуальних особливостей уваги та спостережливості студентів | Обговорення головних теоретичних положень | Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості | ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ-МАЙСТРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕСІДИ | Зі школярами, колегами | Обговорення основних теоретичних положень | Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди | Рольова гра: конкурс розв'язання педагогічної ситуації | СТРАТЕГІЇ І ПРИЙОМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ | ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування схильності до вибору стратегії взаємодії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати