Головна

Предмет і об'єкти економіки праці

  1. Blob-об'єкти
  2. I. У галузі продуктивності праці
  3. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  4. I. Предмет Договору
  5. I. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ
  6. I. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ
  7. I. Предмет теорії ймовірностей і історична довідка.

У міру розвитку людського суспільства і усвідомлення нею ролі праці в його житті розвивається прагнення пізнати закономірності трудового процесу і пов'язаних з ним відносин, зробити працю більш продуктивною, полегшити його, упорядкувати, поліпшити умови праці і т.п. В результаті виникає система наук про працю - фізіологія праці, психологія праці, організація і нормування праці, технологія, економіка праці, трудове право та ін. Праця як доцільна діяльність людей, як функція суспільного виробництва для всіх цих наук виступає в якості об'єкта дослідження. Але кожна з них вивчає своє коло проблем, пов'язаних з трудовою діяльністю людини, має свій предмет дослідження.

Економіка праці вивчає відносини, що виникають між людьми з приводу з'єднання працівників із засобами виробництва або залучення людей до праці, поділу та кооперації праці в суспільстві, забезпечення ефективності процесу праці, розподілу результатів праці, відтворення робочої сили. Всі перераховані вище відносини називаються соціально-трудовими і становлять зміст поняття громадська організація праці. Тому можна сказати, що предметом економіки праці є громадська організація праці або соціально-трудові відносини з приводу зайнятості, ефективності праці та її оплати.

Поняття «економіка праці» використовується в двох значеннях: як частина економіки країни або регіону (системи господарювання) і як наука (наукова дисципліна). Як частина економіки країни (регіону) економіка праці являє собою динамічну суспільно організовану систему, в якій відбувається процес відтворення робочої сили - її виробництво (підготовка, навчання, підвищення кваліфікації працівників і т.д.), розподіл, обмін і споживання, а також забезпечуються умови і процес взаємодії працівника, засобів і предметів праці. Економіка праці як наука вивчає соціально-економічні відносини, що складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання робочої сили [13].

Вивчення проблем, що відносяться до предмету економіки праці, може здійснюватися на різних рівнях: рівні підприємства, корпорації, галузі; рівні регіону; рівні країни в цілому. Відповідно до цього сучасна концепція економіки праці передбачає виділення трьох її рівневих розділів - мікроекономіки, мезоекономіку і макроекономіки праці (рис. 1.9) [14].


Рис.1.9. Рівневі розділи економіки праці

(Об'єкти економіки праці)

Для кожного рівня економіки праці можна виділити свої ключові проблеми, що відображають найбільш суттєві сторони діяльності.

для макроекономіки праці - Це формування соціально-трудової політики на федеральному рівні, прогнозування трудових і соціальних показників розвитку економіки, створення системи взаємодії федеральних і територіальних органів з праці.

для мезоекономіку праці - формування соціально-трудової політики на територіальному рівні (суб'єкта федерації, регіону, міста, району), розвиток і регулювання територіальних ринків праці, створення систем взаємодії територіальних органів з праці з підприємствами.

До найважливіших проблем мікроекономіки праці можна віднести формування людини праці і персоналу підприємства, розвиток і використання трудового потенціалу працівників, підвищення ефективності і прибутковості праці, рівня його оплати на основі сучасної техніки і технології, застосування найбільш раціональних форм організації, нормування та оплати праці.

Загальною для всіх рівнів господарювання є необхідність формування соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства, поліпшення зайнятості і зниження безробіття, охорони і гуманізації праці, підвищення рівня заробітної плати.

В узагальненому вигляді можна сказати, що економіка праці - це наука, що вивчає соціально-трудові відносини з приводу зайнятості, ефективності праці та її оплати, закономірності розвитку громадської організації праці, механізми формування і ефективного використання трудового потенціалу суспільства, регіону, підприємства.

 
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ | Глава 5. Продуктивність праці та методи її вимірювання ... | Сутність праці та форми його прояву | Управління працею в суспільстві | відносин | Типи соціально-трудових відносин | Регулювання соціально-трудових відносин | соціальне партнерство | У становленні і розвитку соціального партнерства | Дослідження і публікації по соціально-трудовим проблемам. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати