На головну

Фінанси державних і муніципальних підприємств як об'єкт фінансово-правового регулювання

  1. Blob-об'єкти
  2. I.I.I. Необхідність вивчення психології і педагогіки: в пошуках cмисла. Об'єкт і предмет психології.
  3. II етап. Установка властивостей об'єктів
  4. II. об'єкти дослідження
  5. II. За способом встановлення правил поведінки (наявність (відсутність) у суб'єкта можливості вибору поведінки; за методом правового регулювання)
  6. II. Розмір, умови і строки внесення плати за користування водним об'єктом
  7. III. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ТУРИСТІВ, туристських ПАМ'ЯТОК І ОБ'ЄКТІВ

Фінанси підприємств (комерційних організацій) - одна з ланок єдиної фінансової системи.

Найважливіша особливість і значення фінансів підприємств полягають в їх безпосередньому зв'язку з матеріальним виробництвом і інший виробничо-господарською діяльністю. Інші особливості виражаються в тому, що ця ланка фінансової системи:

а) організовується і функціонує на комерційній основі самоокупності та самофінансування;

б) відноситься к децентралізованим фінансів (на відміну від державного бюджету, державного кредиту та ін.).

фінанси підприємств - це система економічних (грошових) відносин, що виникають при утворенні, розподілі та використанні підприємствами грошових фондів у зв'язку із здійсненням ними виробничо-господарської і соціальної діяльності1. У матеріальному вираженні вони представляють собою сукупність грошових фондів, тобто фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні конкретних підприємств.

1 Подібні поняття наводяться в економічній літературі. Див., Наприклад: Фінанси підприємств / За ред. Н. В. Колчин. М., 1998. С. 7; Фінанси / Под ред. Л. А- Дробозиной. М., 1999. С. 77. Інший підхід і більш розгорнуте визначення поняття фінансів підприємств пропонує Д. С. Моляков. див .: Моля-Ковда. С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. М., 2000. С. 7.

ri

266 Глава 11. Правовий режим фінансів держ. і муніципальних підприємств

До них відносяться фонди накопичення, фонди споживання, резервні фонди та ін. На підприємствах, що здійснюють реалізацію продукції на експорт і які отримують валютну виручку, формується валютний фонд.

Всі ці грошові фонди створюються в плановому порядку за рахунок різних джерел: насамперед за рахунок власних ресурсів, що утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності (прибуток, амортизаційні відрахування та ін.). Можуть бути використані кредити банку, кошти, що виділяються вищестоящою організацією, асигнування з державного бюджету та ін. Також планомірно вони використовуються підприємствами відповідно до їх планами і програмами економічного і соціального розвитку, договорами.

В процесі утворення і використання фінансових ресурсів здійснюється контроль за виробничо-господарською діяльністю підприємств, за правильністю витрачання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі виробництва і реалізації продукції, за отриманням і використанням накопичень, виконанням фінансових зобов'язань перед державою.

Фінанси підприємств не тільки відображають у грошовій формі виробничо-господарську діяльність, а й покликані активно впливати на підвищення її ефективності.

Фінанси підприємств входять в систему фінансів відповідних галузей економіки, до якої відносяться, крім того, грошові фонди, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні міністерств та інших галузевих органів державного управління. Це централізовані в масштабах галузі цільові та резервні грошові фонди. Вони утворюються в результаті концентрації частини накопичень і перерозподілу фінансових ресурсів підвідомчих організацій, отримання коштів з державного бюджету та банківських кредитів.

Відповідно галузям економіки розрізняють фінанси промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і т.д. При загальних основних рисах вони мають і особливості, зумовлені специфікою відповідної галузі. Наприклад, в фінансах сільського господарства важлива роль належить страховим і резервним фондам коштів, так як дана галузь в більшій мірі, ніж інші, залежить від природних і стихійних факторів. Є особливості в джерелах фінансових ресурсів та ін.

Фінанси підприємств і галузей економіки відіграють важливу роль не тільки в забезпеченні виробничо-господарської діяльності, а й соціальному житті кожного відповідного

§ 1. Фінанси державних і муніципальних підприємств ... 267

трудового колективу, а також в соціально-економічному розвитку країни в цілому.

Крім цього фінансові ресурси, створювані підприємствами, мають вирішальне значення у формуванні доходів бюджетної системи, за допомогою податкових та інших платежів.

Тому фінанси підприємств є основою фінансової системи в цілому1. Однак на сучасному етапі в зв'язку з труд-ностімя економічних перетворень фінанси підприємств не виконують значною мірою свого призначення.

Розглядаючи поняття фінансів підприємств, необхідно врахувати, що воно охоплює підприємства (комерційні організації)2, Засновані на різних формах власності. Основною метою всіх їх є отримання прибутку.

В результаті приватизації (процес якої триває), обумовленої переходом до ринкових економічних відносин, більша частина підприємств втратила державну форму власності. Однак значне число державних (і муніципальних) підприємств продовжує діяти в такій формі. До того ж не всі об'єкти підлягають приватизації в силу їх особливої ??соціально-економічної ролі для держави. Разом з тим в умовах становлення ринкових відносин державний сектор має важливе значення в забезпеченні стійкості економіки і соціальної стабільності3.

Державні і муніципальні підприємства особливо виділяються і в аспекті фінансово-правових відносин. Це обумовлено тим, що вони, на відміну від інших підприємств, входять в сферу дії функцій державного управління, які поширюються і на їх фінансову діяльність. Тому коло фінансових відносин державно-владного характеру за участю державних і муніципальних підприємств є ширшим, ніж за участю інших підприємств. Останні ж вступають у фінансові правовідносини в основному з приводу обов'язкових платежів (податків та ін.) В бюджетну систему, в окремих випадках - в зв'язку з наданням їм фінансової підтримки за рахунок державних коштів. Такі правовідносини властиві і державним (муніципальним) підприємствам, проте крім них вони вступають і в інші фінансові відносини державно-владного характеру.

1 Див., Наприклад: Фінанси / Под ред. С. І. Лушина. М., 2000. С. 18.

Про поняття комерційної організації див. Ст. 50 ГК РФ. 3 див .: Моляков Д. С. Указ. соч. С. 19.

268 Глава 11. Правовий режим фінансів держ. і муніципальних підприємств

Майно таких підприємств знаходиться відповідно в державній або муніципальній власності. Державні і муніципальні підприємства діють у формі унітарних1. Це означає, що майно їх є неподільним, що не розподіляється за вкладами і паях. Причому в формі унітарних можуть бути утворені тільки державні та муніципальні підприємства.

Серед них законодавство виділяє підприємства, засновані на праві: 1) господарського відання та 2) оперативного управління, іменовані казенними підприємствами (ст. 113-115 ЦК України).

унітарні державні и муніципальні підприємства, засновані на праві господарського відання, створюються за рішенням уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, який стверджує і їх статут. Дане підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями, але не відповідає за зобов'язаннями власника (держави і муніципальних утворень).

створення казенних підприємств було передбачено ще до прийняття ЦК РФ Указом Президента РФ від 25 травня 1994 «Про раптову реформу державних підприємств»2, Які стосуються ліквідованих збиткових федеральних підприємств. Установа таких підприємств обумовлено різними державними завданнями. Це можуть бути промислові, сільськогосподарські та інші підприємства. Наприклад, Указом Президента РФ від 25 вересня 1995 «Про перетворення державних підприємств установ, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі» наказано перетворити названі підприємства в федеральні казенні підприємства3. Указом Президента РФ від 18 липня 1998 р наказано заснувати федеральне державне унітарне підприємство «Росстройпром» на праві оперативного управління4.

У законодавстві згадуються казенні підприємства федерального рівня, однак заборони на створення таких підприємств інших рівнів не міститься.

Казенне підприємство створюється за рішенням Уряду РФ, яке стверджує і його статут. Такі підприємства працюють

1 Державна власність в даній області може бути представлена ??і в формі акціонерних підприємств з контрольним пакетом акцій у розпорядженні органів державної влади або місцевого самоврядування.

2 СЗРФ. 1995. №5. Ст. 393.

3 СЗРФ. 1995. №40. Ст. 3800.

4 Відомості Верховної. 1998. № 29. У розділі ст. 3541; 2000. № 21. У розділі ст. 2240; № 50. У розділі ст. 4897.

§ 1. Фінанси державних і муніципальних підприємств ... 269

в більш жорсткому правовому режимі, що відноситься і до фінансової діяльності. Зокрема, вони можуть отримувати кредити тільки при наявності гарантій Уряду РФ, не має права відчужувати закріплене за ними нерухоме майно. В статутах казенних підприємств закріплюються, крім видів обов'язкової діяльності, для яких вони створені, також і види їх самостійної діяльності, порядок розподілу прибутку, обов'язок використовувати федеральні кошти цо цільовим призначенням. За зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності його майна держава несе субсидіарну відповідальність (п. 5 ст. 115 ЦК України).

Відносно державних унітарних підприємств вжито заходів щодо посилення контролю за їх діяльністю, включаючи фінансову. Зокрема, щодо федеральних підприємств, заснованих на праві господарського відання, наказано обов'язкове проведення щорічних аудиторських перевірок, включивши цю вимогу до статуту підприємства1.

У зв'язку з функціонуванням фінансів державних і муніципальних підприємств виникають економічні (грошові) відносини, в яких беруть участь підприємства, об'єднання, їх вищестоящі органи управління, органи створюються підприємствами на добровільних засадах міжгалузевих державних об'єднань, фінансові та податкові державні органи.

Вони різні за своїм змістом, підставами, кола суб'єктів, в зв'язку з чим регулюються різними галузями права. Значну частину їх регулює фінансове право.

Відповідні фінансово-правові норми містяться в ряд фінансово-правових інститутів, зокрема, інститутах податкової де вого права, державних і муніципальних витрат і ін.

Разом з тим певну сукупність уявляю1 норми, що закріплюють організацію фінансів державних і муніципальних підприємств, об'єднань і галузей економіки в цілому. До них відносяться фінансово-правові норми, що визначають види грошових фондів підприємств, об'єднань, галузевих органів державного управління, джерела їх утворення, порядок планування і цільове призначення, права і обов'язки підприємств, об'єднань, органів державного управління з планування, утворення та використання грошових фондів, розподілу накопичень. Сукупність таких норм характеризує правовий режим фінансів

Відомості Верховної. 2000. № 6. У розділі ст. 763, 777.

J

270 Глава 11. Правовий режим фінансів держ. і муніципальних підприємств

державних і муніципальних підприємств як особливий підрозділ фінансового права.

При здійсненні прав і обов'язків, передбачених даними фінансово-правовими нормами, державні та муніципальні підприємства вступають у правовідносини з вищестоящими органами державного управління, фінансовими і податковими органами, органами державних міжгалузевих об'єднань. Виникають також правовідносини між тими і іншими названими державними органами. Підставою виникнення цих відносин зазвичай є фінансовий план підприємства, а також індивідуальні фінансово-правові акти галузевого органу державного управління. При цьому права та обов'язки підприємства в області фінансів пов'язані з здійснюваної ним виробничо-господарською діяльністю, а органу державного управління - з організацією і керівництвом цієї діяльністю.

Для активної фінансової діяльності та ефективного використання фінансів важливим є чітке правове регулювання і закріплення компетенції в цій галузі як низових, так і керівних ланок галузі економіки, що на теперішньому етапі не досягло ще посадового рівня.

§ 2. Поняття, принципи і правові основи фінансової діяльності державних і муніципальних підприємств

Державним і муніципальним підприємствам для реалізації своїх виробничих і соціальних завдань необхідно використовувати знаходяться в їх розпорядженні фінансові ресурси. У зв'язку з цим вони здійснюють фінансову діяльність, основний зміст і цілеспрямованість якої визначаються згаданими завданнями.

Фінансова діяльність підприємств є виконання ними відповідно до наданих повноважень функцій за освітою, розподілу та використання грошових фондів, у зв'язку із здійсненням своїх виробничих і соціальних завдань.

Фінансову діяльність здійснюють також органи державного управління галузями економіки. Вона являє собою виконання названими органами відповідно до наданих повноважень функцій за освітою, розподілу та використання грошових фондів в зв'язку із здійсненням завдань по керівництву галуззю економіки.

§ 2. Поняття, принципи і правові основи фінансової діяльності ... 271

Аналогічні функції виконавчих органів місцевого самоврядування, що відають певними галузями місцевого господарства.

Функції державних і муніципальних підприємств в області фінансової діяльності виражаються в наступних групах юридичних прав і обов'язків державних і муніципальних підприємств:

а) з планування своїх фінансових ресурсів (власних, виділених з державного або місцевого бюджету, отриманого банківського кредиту та ін.) на основі затверджуваних компетентним органом показників, лімітів, планових завдань, а також показників ефективності використання федерального майна федеральними державними унітарними підприємствами договорів1;

б) з розподілу і використання фінансових ресурсів на цілі виробництва та реалізації продукції, розширення виробництва, матеріальне заохочення працівників, соціально-культурні цілі і по створенню відповідних грошових фондів;

в) щодо виконання фінансових зобов'язань перед державою, вищестоящими органами і банками та ін .;

г) за розподілом фінансових ресурсів між своїми виробничими одиницями і структурними підрозділами;

д) по здійсненню фінансового контролю на підприємстві. При здійсненні державними і муніципальними

підприємствами цих прав і обов'язків виникають правовідносини з відповідними галузевими державними та муніципальними органами, які здійснюють свої повноваження у цій сфері. До них відносяться повноваження:

а) з планування фінансових ресурсів відповідних галузей економіки, утвердження для підвідомчих підприємств основних показників, необхідних для фінансових розрахунків лімітів, економічних нормативів, державних замовлень, показників ефективності діяльності унітарних підприємств;

б) з розподілу і використання знаходяться в їх розпорядженні фінансових1 ресурсів на проведення централізованих заходів з розвитку галузі та утримання центрального апарату;

'Див. Постанову Уряду РФ від 10 квітня 2002 «Про заходи щодо по-вищенію ефективності використання федерального майна, закріпленого в господарському віданні федеральних державних унітарних підприємств» // Відомості Верховної. 2002. 15. У розділі ст. 1440.

272 Глава 11. Правовий режим фінансів держ. і муніципальних підприємств

§ 2. Поняття, принципи і правові основи фінансової діяльності ... 273

в) з розподілу і перерозподілу грошових коштів і накопичень підвідомчих підприємств;

г) за розподілом бюджетних і кредитних ресурсів, виділених в їх розпорядження, між підвідомчими підприємствами; »

д) щодо створення і використання централізованих грошових фондів на матеріальне заохочення, соціально-культурні заходи, розвиток виробництва, науки і техніки в галузі;

е) щодо здійснення фінансового контролю за підвідомчими підприємствами, об'єднаннями, організаціями та в системі центрального апарату.

Федеральні казенні підприємства знаходяться в безпосередніх відносинах з Урядом РФ, яке стверджує і їх статути.

З метою забезпечення ефективного управління державним сектором економіки Міністерство майнових відносин РФ веде реєстр показників економічної ефективності діяльності федеральних державних унітарних підприємств на основі галузевих баз даних федеральних органів виконавчої влади1.

Фінансової діяльності державних і муніципальних підприємств властиві певні принципи, що знайшло відображення в законодавстві. Серед них можна назвати наступні.

1. Принцип самостійності підприємств в області фінансів, що поєднується з державним регулюванням і управлінням в встановлених правовими нормами межах.

2. Принцип планування и прогнозування підприємствами процесів формування та використання фінансових ресурсів, що знаходяться в їх розпорядженні.

3. Принцип самоокупності и самофінансування виробничої діяльності підприємства. Відповідно до цього принципу витрати на виробництво і реалізацію продукції, на розвиток виробництва в першу чергу здійснюються за рахунок власних коштів, одержуваних в результаті виробничо-господарської діяльності.

Принцип самоокупності та самофінансування передбачає необхідність створення на підприємствах фінансових резервів (резервних фондів).

1 Див. Постанову Уряду РФ від 11 січня 2000 «Про реєстр показників економічної ефективності діяльності федеральних державних унітарних підприємств і відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у федеральній власності» // Відомості Верховної. 2000. № 3. У розділі ст. 274.

В необхідних випадках підприємства користуються банківським кредитом, погашення якого також проводиться за рахунок власних фінансових ресурсів підприємств. При цьому казенні федеральні підприємства мають право користуватися банківським кредитом тільки з дозволу Уряду РФ.

Однак з метою вирішення державних (і муніципальних) завдань державним і муніципальним підприємствам надається фінансова підтримка з грошових фондів срответству-чих органів, у віданні яких вони знаходяться.

4. Принцип відповідальності підприємств та їх посадових осіб за результати фінансової діяльності підприємств. Така відповідальність може бути передбачена нормами фінансового, адміністративного, кримінального, цивільного права. У Цивільному кодексі України (п. 5 ст. 113) передбачено, що унітарне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. У той же час субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності його майна несе Російська Федерація (п. 5 ст. 115 ЦК України). На підставі НК РФ до державних і муніципальних підприємств застосовуються податкові санкції і т.д.

5. Принцип розмежування фінансових ресурсів підприємства і держави (або муніципального освіти). Відповідно до ЦК РФ (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215) майно державних (муніципальних) підприємств, до яких належать і їх грошові кошти, закріплене за підприємствами, не входить до складу державної або муніципальної скарбниці.

6. Принцип розмежування коштів, призначених для основної (поточної) діяльності і капітальних вкладень. Даний принцип спрямований на забезпечення цільового використання коштів. У зв'язку з цим існують роздільні рахунки в банках для основної діяльності та рахунок капітальних вкладень. Оборотні кошти призначені тільки для основної діяльності і не можуть бути використані для капітальних вкладень. Складаються окремі бухгалтерські баланси по основній діяльності і по капітальних вкладеннях.

7. Принцип контролю за використанням державними і муніципальними підприємствами фінансових ресурсів. Контроль здійснюється компетентними державними органами, у відповідних випадках - органами місцевого самоврядування. Крім цього здійснюється внутрішній (внутрішньогосподарський) фінансовий контроль, який проводиться силами кожного підприємства безпосередньо.

274 Глава 11.Правовий режим фінансів держ. і муніципальних підприємств

8. Принцип участі трудового колективу в плануванні виробництва і соціального розвитку та відповідного використання фінансових ресурсів. Так, Трудовим кодексом РФ (ст. 2)1, Виходячи із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і відповідно до Конституції РФ до числа основних принципів правового регулювання трудових відносин віднесено забезпечення права працівників на участь в управлінні організацією в передбачених законом формах.

У російському законодавстві немає соціального акту, який врегулював би в цілому питання правового режиму фінансів державних і муніципальних підприємств і фінансової діяльності цих підприємств. Детальне врегулювання на законодавчому рівні, в кодифікований формі отримали лише відносини підприємств, що виникають у зв'язку з платежами, що входять в систему податків і зборів.

Що стосується правового порядку формування та використання фінансових ресурсів державних і муніципальних підприємств, взаємовідносин цих підприємств в даній сфері з органами державної влади та місцевого самоврядування, прав і обов'язків того чи іншого боку і т.д., то ці питання регламентуються великим числом нормативних актів різних рівнів і масштабів. Основна роль належить Конституції РФ, що визнала основи організації фінансової системи країни.

У області діють в певній частині закони РФ, акти Президента РФ, Уряду РФ, в тому числі положення про галузеві органах виконавчої влади2, А також акти самих галузевих державних органів.

Істотне значення мають статути федеральних державних унітарних підприємств, які затверджуються відповідними галузевими органами, і статути казенних підприємств, які затверджуються Урядом РФ3.

Контрольні питання

1 СЗ РФ72002. №1. Ст. 3.

2 Див., Наприклад: Положення про Міністерство сільського господарства РФ. Затверджено постановою Уряду РФ від 29 листопада 2000 // Відомості Верховної. 2000. № 49. У розділі ст. 4824.

3 Див., Наприклад: Статут федерального державного унітарного підприємства «Росспиртпром». Затверджено розпорядженням Уряду РФ від 17 жовтня 2000 // Відомості Верховної. 2000. № 43. У розділі ст. 4281; Статут федерального унітарного підприємства «Дирекція з будівельно-відновлювальних робіт в Чеченській республіці», заснованого на праві оперативного управління (федеральне казенне підприємство). Затверджено розпорядженням Уряду РФ від 18 червня 2001 // Відомості Верховної. 2001. № 27. У розділі ст. 2788.

На регіональному та місцевому рівнях щодо державних (регіональних) і муніципальних підприємств, крім правових актів федерального рівня, діють акти органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування (як загального, так і галузевого масштабу), відповідні компетенції названих органів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ .." * ;,-

1. Дайте визначення фінансів підприємств (комерційних організацій). Назвіть їх особливості як ланки фінансової системи РФ.

2. Яка роль фінансів підприємств?

3. Які фінансові правовідносини виникають у зв'язку з функціонуванням фінансів підприємств? Які підприємства (за організаційно-правовими формами і формами власності) беруть участь в цих правовідносинах?

4. Вкажіть особливості фінансових правовідносин, в яких беруть участь державні та муніципальні підприємства.

5. Дайте визначення фінансової діяльності підприємства.

6. Назвіть основні права і обов'язки державних і муніципальних підприємств, що відповідають їхнім функціям в області фінансової діяльності.

7. Які повноваження органів державного управління і місцевого самоврядування в області фінансової діяльності підприємств?

8. Які особливості правового становища державних унітарних підприємств в порівнянні з федеральними казенними підприємствами?

9. Назвіть правові засади фінансової діяльності державних і муніципальних підприємств.

10. На якій основі здійснюється планування фінансів підприємств?

11. На які цілі використовуються фінансові ресурси підприємств?

12. З якими органами державної влади вступають у фінансові правовідносини державні підприємства?

13. Що означає самоокупність і самофінансування приминить-кові до підприємств?

14. На основі яких правових актів здійснюють фінансову діяльність державні та муніципальні підприємства?

§ 1. Джерела фінансових ресурсів

Г л а в а 12. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ і муніципальних ПІДПРИЄМСТВ
Поняття і види фінансово-правових норм | Поняття і роль фінансової діяльності держави і муніципальних утворень | Правові форми фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування | діяльності | Поняття і значення фінансового контролю | Поняття, правова форма і роль державного і місцевого (муніципального) бюджету | І муніципальних утворень | Особливості бюджетних прав (компетенції) муніципальних утворень | Pound; i &, ? {про их р.р. Ф. | Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати