На головну

Мета навчання математики в середній школі

  1. II. Гра в системі трансляції діяльності та навчання
  2. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  3. А) Технічні засоби навчання
  4. Адаптованість і дезадаптированности дитини до школи.
  5. Американські інтереси в Середній Азії, на Кавказі, в Індії
  6. Аналіз середньої заробітної плати
  7. Античні пам'ятки Східного Причорномор'я і Середньої Азії

Введение........................................................................................ 3
1. Розрахунок похибки базування

1.1. Методика розрахунку похибки базування ................................. 3
1.2. Приклад розрахунку похибки базування ................................... 4
2. Розрахунок плоских розмірних ланцюгів

2.1. Методи розрахунку розмірних ланцюгів .............................................. . 7
2.2. Рішення прямої задачі

2.2.1. Метод повної взаємозамінності ........................................ 7
2.2.2. Метод неповної взаємозамінності .................................... 9
2.2.3. Метод групової взаємозамінності ................................... 10
2.2.4. Метод пригонки ................................................ ............... 10
2.2.5. Метод регулювання при використанні нерухомого

компенсатора ................................................. ......................... 11
2.3. Рішення оберненої задачі ............................................... .......... 12
2.4. Приклади розрахунків ................................................ .................. 13
2.4.1. Метод повної взаємозамінності ....................................... 13
2.4.2. Метод неповної взаємозамінності .................................... 14
2.4.3. Метод групової взаємозамінності ................................... 15
2.4.4. Метод пригонки ................................................ ............... 16
2.4.5. Метод регулювання з застосуванням нерухомого

компенсатора ................................................. ......................... 17
3. Контрольні завдання

3.1. Визначення похибки базування ...................................... 19
3.2. Розрахунок розмірних ланцюгів ............................................... ............ 26
Бібліографічний список ................................................ .............. 50
Додатки ................................................. ................................ 51

Зміст

Передмова. 4

Розділ I. Загальні питання теорії і методики навчання математики. 6

§1. Предмет теорії і методики навчання математики. 6

§2. Математичні поняття, пропозиції і докази. 16

§3. Методи навчання математики та їх класифікація. 20

§4. Форми організації навчання математики. 28

§5. Основні засоби навчання математики. 41

§6. Педагогічний експеримент, його роль в дослідженні і основні завдання 45

Розділ II. Питання приватної методики навчання математики. 48

§1. Пропедевтичний курс геометрії в 5-6 класах. 48

§2. Види текстових завдань. Методи вирішення текстових завдань. 58

§3. Методика навчання геометричних побудов. 66

§4. Методика вивчення тригонометричних функцій у курсі алгебри і початків аналізу 75

§5. Методика вивчення багатогранників в шкільному курсі стереометрії. 79

Розділ III. Педагогічні технології навчання математики. 87

§1. Поняття педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій 87

§2. Диференціація навчання математики. 90

§3. Особистісно-орієнтоване навчання математики. 92

§4. Розвивальне навчання математики. 96

§5. Інформаційні технології в навчанні математики. 99

Розділ IV. Навчання рішенню завдань. 103

§1. Математична задача і її основні компоненти .. 103

§2. Рішення нестандартних завдань в курсі математики 5-6 класів. 108

§3. Різні способи вирішення завдань в курсі алгебри 7-9 класів. 116

§4. Використання властивостей функції при вирішенні задач по курсу. 121

алгебри і початків аналізу. 121

§5. Формування дослідницьких умінь при вирішенні геометричних задач 127

Додаткова література. 137

Передмова


Навчальний посібник «Методика навчання математики: питання теорії і практики» підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання математики» для студентів математичних факультетів, які навчаються в умовах як моно-, так і багаторівневої підготовки фахівців в галузі освіти. Навчальна дисципліна «Теорія і методика навчання математики» є основним системоутворюючим компонентом у вищому педаго-математичній освіті студентів, тому виконує функції фундаменталізації їх науково-методичної підготовки. Він відноситься до циклу педагогічних дисциплін і вивчається студентами, котрі вже здобули певну математичну, філософську, психологічну, общедидактическими підготовку. Ці знання студентів систематично використовуються в курсі теорії і методики навчання математики, конкретизуються і знаходять вихід у практику навчання математики.

Програма курсу «Теорія і методика навчання математики» ділить його на частини «Загальні проблеми методики викладання математики», «Приватні методики навчання математики», «Сучасні технології освіти при навчанні математики». Загальна методика являє собою конкретизацію дидактики з урахуванням специфіки математики як навчального предмета. Приватна (спеціальна) методика по суті являє собою застосування загальної методики до вивчення конкретних тем шкільного курсу математики. Сучасні технології освіти при навчанні математики розкривають інноваційний характер курсу, що характеризує проникнення і функціонування в математичній освіті нових педагогічних і методичних ідей.

Цей навчальний посібник містить виклад питань загальної, приватної методики, сучасних технологій навчання математики і питання навчання рішенню завдань. У ньому представлена ??трактування курсу загальної методики, особливість якої виражається в конкретизації дидактики з максимально повним урахуванням специфіки предмета математики, в систематизації визначень основних понять, що використовуються за курсом теорії і методики навчання математики. Таке ілюстрування загальних методичних ідей і положень конкретними прикладами, їх реалізація в навчанні математики сприяють правомірному переходу від загальної і приватної методики навчання математики до питань вирішення завдань зі шкільного курсу математики. Питання навчання рішенню завдань по курсу шкільної математики представляють в посібнику окремий розділ, що характеризує високий рівень креативності даного курсу, що обумовлено як специфічність ма математичних задач впливати на формування у студентів творчих умінь і навичок при їх вирішенні, так і досить високим ступенем прищеплення їм необхідної математичної та методичної культури.

Навчальний посібник містить виклад питань загальної, приватної методики та сучасних технологій навчання математики у відповідності до державного стандарту базової педагогічної освіти, має розділи «Загальні питання теорії і методики навчання математики», «Питання приватної методики навчання математики», «Сучасні технології навчання математики» і «Навчання рішенню завдань».

Робота авторів-укладачів А. І. Петрової, Е. П. Жиркова, Н. В. Аргунової, С. М. Макарової, В. П. Єфремова над змістом посібника розподіляється рівномірно по всіх чотирьох розділах.

- H h h -

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ


§1. Предмет теорії і методики навчання математики

Теорія і методика навчання математики належить до циклу педагоги-чеських дисциплін, які досліджують закономірності навчання математики у відповідності з цілями навчання, поставленими суспільством на визначений-ном рівні його розвитку.

В сучасних умовах певний обсяг математичних знань, володіння характерними для математики методами і деяке знайомство зі специфічним мовою математики стали обов'язковим елементом загальної культури. Ці важливі чинники визначають цілі шкільної математичної освіти. А цілі навчання математики відображають общедидактические мети і разом з тим враховують специфіку даного навчального предмета.

Навчання математики може стати ефективним засобом формування особистості лише в разі, якщо в основу навчання будуть покладені певні положення, що випливають з основних закономірностей дидактики, підтверджені досвідом викладання. Володіння такими прин- ципами, спеціально орієнтованими на особливості математики як навчального предмета, необхідно майбутньому вчителю для того, щоб грамотно організувати свою роботу.

Визначення основного змісту шкільного курсу математики, знання основних нормативних документів, що визначають обсяг підлягають засвоєнню учнями кожного класу знань, придбаних умінь і навичок є важливою складовою розробки методики навчання математики в середній школі.

«Методика» - слово грецького походження ( «метод» - шлях). Мето-дика математики (дидактика або педагогіка математики) вперше виникла в працях швейцарського педагога Г. Песталоціі (1746-1827), опублікувавши-шого в 1803 році роботу «Наочне вчення про число». Таким чином, методика математики стає науковою дисципліною з початку ХIХ століття. Вона є прикордонним розділом педагогіки на стику філософії, математики, логіки, психології, біології, кібернетики і мистецтва. Покликана дати відповіді на три основні питання:

1. Навіщо навчати математики?

2. Що вивчати з математики?

3. Як навчати математики?

Методика навчання математики має на меті - Дослідження основних компонентів системи навчання математики в школі - цілей, змісту, методів, форм і засобів - і зв'язків між ними.

Основні завдання методики навчання математики:

- Визначити конкретні цілі вивчення математики та зміст навчального предмета середньої школи;

- Розробити найбільш раціональні методи і організаційні форми навчання, спрямовані на досягнення поставлених цілей;

- Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендації щодо їх застосування в практиці роботи вчителя.

Складові частини методики навчання математики:

- Загальна методика (питання загальних теоретичних основ);

- Приватна методика (питання вивчення окремих розділів).

Загальна методика- конкретизація дидактики з урахуванням специфіки математики як навчального предмета. Загальна методика виробляє на психолого-педагогічної основі загальні методичні ідеї, положення, рекомендації.

приватна методика - Застосування загальної методики до вивчення конкретних тем шкільного курсу математики.

Актуальні проблеми методики навчання математики:

- Стандартизація освіти;

- Диференціація змісту освіти;

- Постійне оновлення змісту шкільної математичної освіти;

- Порушення міжпредметних зв'язків;

- Контроль і оцінка знань учнів під час навчання математики;

- Кадрове забезпечення навчального процесу;

- Регіональні особливості математичної освіти та ін.

Мета навчання математики в середній школі

математична освіта - Процес і результат оволодіння учнями системою математичних знань, пізнавальних умінь і навичок, формування на цій основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвитку її творчих здібностей.

Основні цілі шкільної математичної освіти:

- Оволодіння всіма учнями елементами розумової і діяльності, які найбільш яскраво проявляються в математичній гілки людської культури і які необхідні кожному для повноцінного розвитку в сучасному суспільстві;

- Створення умов для зародження інтересу до математики і розвитку математичних здібностей школярів.

Мета навчання математики:

- Загальноосвітні;

- Виховні;

- Розвиваючі.

Загальноосвітні цілі:

- Оволодіння учнями певною системою математичних знань, умінь і навичок (ЗУН);

- Оволодіння математичними методами пізнання реальної дійсності.

Виховні цілі:

- Виховання стійкого інтересу до вивчення математики;

- Виховання активності, самостійності, відповідальності;

- Виховання моральності, культури спілкування;

- Виховання естетичної культури, графічної культури школярів і т.д.

Розвиваючі цілі:

- Формування світогляду учнів;

- Розвиток логічного мислення;

- Розвиток алгоритмічного мислення;

- Розвиток просторової уяви і т.д.
Методика введення математичних понять | Методика вивчення теорем і їх доказів | Наукові методи в математиці і її викладанні | Урок як основна форма організації навчання математики | Система підготовки вчителя до уроків. аналіз уроку | Перевірка і оцінка знань учнів на уроках математики | Позакласна робота з математики 1 сторінка | Позакласна робота з математики 2 сторінка | Позакласна робота з математики 3 сторінка | Позакласна робота з математики 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати