На головну

Тема 13. Грошовий обіг і грошова політика

  1. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 1 сторінка
  2. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 1 сторінка
  3. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 10 сторінка
  4. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 11 сторінка
  5. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 12 сторінка
  6. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 2 сторінка
  7. I. ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА США В 20-ТІ РОКИ 2 сторінка

У ринковій економіці гроші відіграють винятково важливу роль. Ринок неможливий без грошей, грошового обігу.

Грошовий обіг - Це рух грошей, що відображає оборот товарів і послуг. Воно обслуговує реалізацію товарів, а також рушення фінансового ринку.

У світі існують різні системи грошового обігу, які, як правило, законодавчо закріплені в кожній державі. До найважливіших чотирьом компонентам грошової системи відносяться:

1) національна грошова одиниця (рубль, долар, франк, марка, ієна, крона і т.д.), в якій виражаються ціни товарів і послуг;

2) система кредитних і паперових грошей, розмінних монет, які є законними платіжними коштами в готівковому обороті;

3) система емісії грошей, тобто законодавчо закріплений порядок випуску грошей в обіг;

4) державні органи, які відають питаннями регулювання грошового обігу.

У сучасній кредитній системі виділяються три основних ланки: Центральний банк; комерційні банки; спеціалізовані кредитно-фінансові інститути.

Чільне місце в кредитно-грошовій системі займає Центральний банк, який називають «банком банків».

центральні банки виконують ряд важливих функцій, серед яких слід виділити:

- Емісію банкнот;

- Зберігання державних золотовалютних резервів;

- Зберігання резервного фонду інших кредитних установ;

- Грошово-кредитне регулювання економіки;

- Кредитування комерційних банків і здійснення касового обслуговування державних установ;

- Проведення розрахунків і перевідних операцій;

- Контроль за діяльністю кредитних установ.

комерційні банки являють собою головні «нервові» центри кредитно-грошової системи. Сучасний комерційний банк є кредитно-фінансовою установою універсального характеру. На ранніх етапах розвитку банківської справи комерційні банки обслуговували переважно торгівлю, кредитували транспортування, зберігання та інші операції, пов'язані з товарним обміном. В даний час комерційні банки здатні запропонувати своїм клієнтам до 200 видів різноманітних банківських послуг. Що конструюють операції комерційних банків поділяються на пасивні (прийом депозитів, т. Е. Залучення коштів клієнтів) і активні (видача кредитів, т. Е. Розміщення коштів). Прибуток банків формується як різниця між сумою відсотків, одержуваних ними за виданими кредитами, і сумою відсотків, сплачуваних ними по депозитах. Крім того, комерційні банки здійснюють грошові платежі і розрахунки, можуть займатися посередницькими операціями (за дорученням клієнта на комісійній основі), до яких відносяться, наприклад, зобов'язання по торговельних угодах або надання фінансових гарантій.

Банки також здійснюють довірчі операції (т. Е. Банки приймають на себе функції довіреного обличчя і виконують у цій якості операції з управління майном, цінними паперами клієнтів).

Особливе місце в сучасній ринковій економіці займають спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, Такі, як пенсійні фонди, страхові компанії, взаємні фонди, інвестиційні банки, іпотечні банки, позиково-ощадні асоціації і т. П. Акумулюючи величезні грошові ресурси, ці інститути активно беруть участь в процесах накопичення та ефективного розміщення капіталу.

В умовах часткового банківського резервування комерційні банки можуть створювати нові гроші, коли вони видають кредити. Однак, коли боржники (населення і фірми) повертають ці кредити, нові гроші «знищуються» і грошова маса знову скорочується.

Саме оцінити розміри розширення грошової маси шляхом створення банками нових грошей дозволяє мультиплікатор грошової пропозиції або банківський мультиплікатор (m). Він розраховується за формулами:

M = (1 / r) * 100або m = M / R

де r - обов'язкова резервна норма (%);

М - приріст депозитів;

R - приріст резервів.

Більш детально процес створення нових грошей банками можна простежити на такому прикладі. Припустимо, що банк має у своєму розпорядженні активами 100 млн р. Частина цих активів банк зобов'язаний зберігати як резерв, який може бути використаний частково на покриття поточних витрат банку, і який, головним чином, призначений для зниження ступеня ризику несплати за зобов'язаннями.

Якщо розмір резервної ставки становить 10%, банк може видати клієнтам позику в розмірі 90 млн р., А 10 млн р. залишаться в резервному фонді банку. При видачі позики банк переводить цю суму на поточний рахунок, яким в будь-який момент може скористатися клієнт, або виплачує її готівкою. Результатом цих дій банку стала поява нових грошей в розмірі 90 млн р. Власне кажучи, дії банку були дуже прості: з сейфів банку були вилучені 90 млн р. (Там вони не були грошима) і передані клієнтам - переклад на поточний рахунок, або видача готівкою, вже робить цю суму новими грошима. Єдиним обмеженням створення нових грошей банками є резервні вимоги, за виконанням яких стежить Центральної банк.

Але в той же час необхідно врахувати, що, коли термін позики закінчиться і 90 млн р. будуть повернуті банку клієнтами, на стільки ж зменшиться кількість грошей в обігу.

Гроші включаються до складу грошової маси тільки тоді, коли їх тримають за межами банківської системи. Однак процес створення нових грошей на цьому не закінчується. Цікаво простежити на конкретному прикладі, як початкова сума грошей на депозиті в банку призводить, в кінцевому рахунку, до мультиплікаційного ефекту створення набагато більшій суми нових грошей.

Припустимо, що клієнти банку, які отримали позику 90 млн р., Сплатили ці гроші різним фізичним і юридичним особам за надані товари і послуги, а останні помістили виручені гроші на депозит в інший банк. Збільшення депозитів в іншому банку дозволяє йому видати нові позики. При цьому необхідно направити в резерв 10% суми депозитів (тобто 9 млн р.). Отже, нові позики будуть надані на суму 81 млн р., А загальний приріст грошової маси (з урахуванням операцій двох банків) становить 171 млн р.

На наступному етапі особи, які отримали в якості платежів цей 81 млн р., Знову поміщають його на депозити в третій банк, який тепер може розширити обсяг виданих позик на 72,9 млн р. (З урахуванням того, що 8,1 млн р. Повинні бути залишені в резервному фонді банку). Це знову збільшує суму нових грошей, створених трьома банками, до 243,9 млн р.

Логіка міркувань веде нас до наступного висновку: процес створення нових грошей банками буде тривати, але до певної межі.

Цей процес характеризує мультиплікаційний ефект розширення банківських депозитів і може бути розрахований з урахуванням (в нашому випадку) резервних вимог.

Межа розширення банківських депозитів:

100 млн.р. + 90 млн.р. + 81 млн.р. + 72,9 млн.р. + ... = 100 млн.р.  (1 - 0,9) = 1 млрд.р.

Таким чином, при рівні резервних вимог 10%, початковий депозит 100 млн р. обернувся мультиплікаційним ефектом розширення банківських депозитів на 1 млрд.р.

Найважливішими інструментами кредитно-грошової політики Центрального банку є: операції на відкритому ринку; обліково-процентна дисконтна політика; зміна норми обов'язкових резервів для банківських установ.

Головним напрямком кредитно-грошової політики Центрального банку є операції на відкритому ринку. Суть цих операцій - покупка і продаж державних облігацій. Продаючи державні облігації інвестиційним дилерам-брокерам, які потім перепродують їх комерційним банкам, корпораціям і фінансовим установам, ЦБ прагне домогтися зниження банківських резервів, що веде до скорочення депозитів. Купуючи державні облігації, Центральний банк добивається зворотного ефекту.

Обліково-процентна (дисконтна) політика складається в регулюванні розмірів процентної ставки (дисконту), за якою комерційні банки можуть запозичити резерви у Центрального банку. Якщо Центральний банк піднімає ставку по кредитах, комерційні банки змушені скоротити обсяг запозичень, що в свою чергу веде до підвищення процентних ставок і скорочення кредитних операцій (і відповідно навпаки).

Центральний банк має можливість безпосередньо впливати на величину банківських резервів шляхом одноразової зміни норми обов'язкових резервів для всіх банківських установ. Цей інструмент дозволяє оперативно впливати на фінансову ситуацію в країні

Питання для підготовки до заняття

1. Що включає грошова система держави?

2. Що таке грошова маса, які агрегати грошової маси?

3. Дайте характеристику структури кредитної системи.

4. Чим відрізняється кредитна система від банківської?

5. Які основні функції Центрального банку та комерційних банків?

6. Дайте характеристику активних і пасивних операціях банку.

7. Назвіть основні форми кредиту.

8. Опишіть процес створення нових грошей банками (Грошовий мультиплікатор)

9. Перерахуйте і охарактеризуйте інструменти кредитно-грошової політики Центробанку.

тести

Виберіть правильну відповідь із запропонованих і прокоментуйте його

1. Щоб бути визнаним як гроші, товар повинен володіти такими властивостями:

а) загальне визнання;

б) подільність;

в) зручність для транспортування;

г) бути придатним для зберігання, без втрати при цьому своєї вартості;

д) захищеність від підробки;

е) все перераховане вище.

2. Реальну вартість банкноти сьогодні визначає:

а) вартість паперу, на якому вона надрукована;

б) ціна на золото;

в) витрати праці на виготовлення банкноти;

г) вартість товарів і послуг, які на неї можна купити

3. Прямий вплив на збільшення кількості грошей в обігу надає:

а) збільшення безготівкових розрахунків;

б) збільшення швидкості обігу грошей;

в) зниження кількості товарів, що випускаються;

г) зростання цін товарів, що випускаються.

4. Позитивний вплив на розширення використання грошей як засобу платежу надає:

а) збільшення емісії грошових знаків;

б) розвиток кредиту;

в) зниження інфляції;

г) розширення безготівкових розрахунків.
Тема 8. СНС. Основні макроекономічні показники | Потенційний ВНП вимірюється як | Що з перерахованого включається до складу ВНП; | Макроекономічна рівновага | Тема 10. Споживання, заощадження, інвестиції | Якщо гранична схильність до споживання становить 0,3, то мультиплікатор дорівнює | Тема 11. Економічне зростання і циклічність розвитку економіки | Типи економічного зростання. | Кількісний економічне зростання знаходить своє вираження в підвищенні | Визначте, чи завжди вірні твердження, що |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати