Головна

Загальні вимоги до екологічної оцінки проекту

  1. a. одиничні і загальні імена
  2. I Вимоги до майданчиків для складування вантажу
  3. I. Загальні положення
  4. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  5. II. Загальні вимоги до відпустки лікарських засобів
  6. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  7. II. Вимоги, пропоновані до ОСОБОВОГО СКЛАДУ.

Розглянемо, як в рамках надання зарубіжними кредитними організаціями позик або кредитів проводиться ЕО фінансованого проекту, оскільки ці вимоги діють і на території Росії.

Типовий цикл вибору, підготовки, розробки, здійснення і подальшої оцінки проекту за рахунок надання інвестиційних позик банками протікає в такій послідовності.

1. Відбір проекту для фінансування.

2. Підготовка проекту.

3. Докладне опрацювання проекту.

4. Оціночна висновок щодо проекту.

5. Переговори про надання кредиту.

6. Видача дозволу на надання кредиту.

7. Здійснення проекту.

8. Контроль за проведенням робіт.

9. Завершення проекту.

Вимоги банків до кредитування проектів в частині охорони навколишнього середовища полягають у тому, щоб прийняті до розгляду проекти були екологічно прийнятними і забезпечували стійкий стан навколишнього природного середовища, будь-які наслідки для неї можна було б виявити завчасно і прийняти їх до уваги при підготовці проекту.

Вимога про те, щоб проекти забезпечували стійкість навколишнього середовища, підтверджує відомий економічний принцип: капітальні витрати не повинні розглядатися як дохід. Дохід є максимальною кількістю продукції, яке може бути отримано завдяки проекту без шкоди для його можливостей давати таку саму кількість продукції в майбутньому. Проект, що перевищує регенеративні можливості навколишнього його середовища, знижує свої власні майбутні можливості виробництва продукції.

Забезпечення сталого розвитку потребує врахування екологічного чинника на всіх етапах інвестиційної діяльності: від виникнення задуму до його реалізації і відновлення стану довкілля після завершення діяльності в рамках цього задуму. Облік екологічного фактора повинен бути не дискретним, а безперервним і здійснюваним в рамках єдиного підходу у вигляді екологічного супроводу інвестиційного проекту, яке включає в себе наступні етапи.

1. Екологічна класифікація проекту (заявник / позичальник обґрунтовує, а банк аналізує докази необхідності розглядати екологічні проблеми в рамках реалізації цієї проекту). Екологічна класифікація проводиться на стадії відбору проектів, запропонованих для фінансування як з метою оцінки, які аспекти пропонованого проекту не значимі з точки зору екологічних вимог і чи можна в подальшому їх не розглядати, так і з метою виявлення найважливіших екологічних проблем, які необхідно буде вирішити в процесі планування та розробки. В результаті проекту привласнюють одну з категорій залежно від масштабів і ступеня значимості його впливу на навколишнє середовище. Іншими результатами класифікації може бути визначення найважливіших проблем екологічного характеру, види подальших ЕО і попередній календарний план таких оцінок. При позитивному рішенні переходять до наступного кроку.

2. Екологічне обгрунтування проекту (заявник виділяє основ-ні екологічні проблеми, які відіграють першорядну роль впрінятіі рішення про виділення позики або кредиту). У разі, коли реалізація проекту вимагає проведення ЕО, позичальник зобов'язаний підготувати проект технічного завдання з нею і знайти фахівців, які можуть виконати цю роботу. При розробці проекту технічного завдання вкрай важливу роль відіграє визначення обсягу заходів з проведення ЕО. Зазвичай банки намагаються грати активну роль у формуванні технічного завдання, так щоб одержуваний обсяг знань був необхідним і достатнім. Для цього фахівці банку співвідносять систему обґрунтування з критеріями інвестування.

Є досить багато прикладів ЕО, в процесі яких за ініціативою вчених величезні фінансові кошти витрачали на збір інформації буквально про всі аспекти навколишнього середовища. В їх результаті була отримана суттєва, а іноді просто зайва інформація, ніж по справжньому цінні відомості. Ця проблема надмірності інформації на завершальній стадії розробки проекту виникає неминуче, якщо на етапі формулювання технічного завдання не виконано класифікація значущості факторів і впливів.

Насправді основною метою ЕО є допомога замовнику і інвестору зробити висновок про доцільність продовження роботи по проекту і допомогти вибрати найбільш ефективний шлях його реалізації. Таким чином, при розробці технічного завдання ЕО банки в першу чергу приділяють увагу проблемам, що грає першорядну роль в ухваленні остаточного рішення про інвестування проекту. Екологічну оцінку проводить безпосередньо сам позичальник. Її проведення нерозривно пов'язане з підготовкою техніко-економічного обгрунтування і розробкою проекту. Підсумковий звіт про результати оцінки представляється в банк до початку роботи над укладенням по проекту. Позичальник несе повну відповідальність за результати ЕО впливу проекту на навколишнє середовище.

3. Підготовка розділу «Охорона навколишнього середовища» в підсумковому резюме по проекту.

Банком визначаються обов'язкові умови, пов'язані з охороною навколишнього середовища при реалізації проекту. Співробітники банку розглядають результати ЕО і рекомендації.

За результатами розгляду вони включають в підсумкове резюме коротку інформацію про стан питань охорони навколишнього середовища та відомості про те, як їх планується вирішувати. У підсумковому резюме по проекту відзначаються будь-які обов'язкові умови, пов'язані з охороною навколишнього середовища. За результатами його детального розгляду банк санкціонує початок переговорів про кредитування проекту.

Таблиця 2.1Состав типовий групи екологічної оцінки проекту

 вид ресурсу  професія
 повітря  Спеціаліст з аналізу забруднення повітря; фахівець з експлуатації газоочістногооборудованія; фахівець з гідрометеорології; фахівець по шуму
 земля  Спеціаліст з охорони ґрунтів; агроном; ґрунтознавець; інженер-будівельник; мінералог-геохімік; гірничий інженер; сейсмолог
 вода  Гідролог; гідрометеоролог; інженер з експлуатації очисних сооружений;инженер-строитель;инженер-сантехник;специалист з аналізу поверхневих і сточнихвод; хімік
 Флора і фауна  еколог; лісівник; ботанік; зоолог; фахівець з особливо охоронюваним природним територіям
 планування  географ; демограф; архітектор; фахівець з міського планування; фахівець з планування в сфері транспорту; економіст
 Соціальна інфраструктура  соціолог

4. Включення зобов'язань позичальників по охороні навколишнього середовища в документи про надання позики або кредиту та контроль за виконанням екологічних нормативів в процесі реалізації проекту.

5. У ході переговорів з позичальником розглядаються плановані заходи щодо забезпечення екологічної прийнятності проекту і гарантії збереження стійкості навколишнього середовища. Досягнуті домовленості та зобов'язання включають в документи про надання позики або кредиту.

6. Реалізація заходів щодо попередження негативних впливів і оцінка фактично спостерігаються видів впливу на навколишнє середовище, а також ефективності заходів щодо зменшення або запобігання шкоди.

Виконується позичальником і контролюється банком.

7. Підготовка розділу «Охорона навколишнього середовища» в підсумкову доповідь по реалізованому проекту.

Співробітники банку розглядають результати виконання зобов'язань позичальника, коректність ЕО і дієвість рекомендацій.

Для ЕО проекту потрібне проведення міждисциплінарного аналізу. В силу цього в основний склад групи повинні, як правило, входити представники наукових дисциплін:

керівник - фахівець з планування, фахівець в області соціальних або природничих наук, або фахівець з моделювання умов навколишнього середовища. Він повинен володіти досвідом підготовки аналогічних оцінок, управлінськими навичками і практичним досвідом для проведення ЕО і зведення воєдино результатів досліджень в області окремих наукових дисциплін;

еколог або біолог, в залежності від конкретної ситуації;

соціолог, що володіє досвідом роботи з людьми, чиї інтереси можуть бути порушені в результаті будівництва та експлуатації господарського об'єкта;

географ або геолог, гідролог, ґрунтознавець;

фахівець з міського або регіонального планування.

Цією основною трупі повинні сприяти фахівці в різних областях знань (табл. 2.1).

На території Росії активну інвестиційну діяльність надають такі міжнародні та зарубіжні організації, як Світовий банк; Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і ін.

 
ВСТУП | НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | Екологічне законодавство Російської Федерації | Законодавство в галузі охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. | Система підзаконних актів в галузі природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки | Стан нормативної бази в галузі проектування | Нормативна база геоекологічного обгрунтування проектів | Нормативно-методичні основи проектування | На території Росії | Визначення мети інвестування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати