На головну

Шановний студенте!

  1. Шановний товариш!
  2. Шановний читачу!
  3. Шановний читачу!

Для отримання кваліфікованої освіти, як і для будь-якої діяльності, в першу чергу необхідний зручний і функціональний інструмент. Навчально-методичний посібник «Психологія і педагогіка», яке ви тримаєте в руках, було створено саме як зручний інструмент, який буде супроводжувати Вас не тільки в стінах вузу, а й на протязі Вашої професійної діяльності, особистому житті, в соціальній сфері, охороні здоров'я.

В даному посібнику знайшов відображення багаторічний досвід кафедри філософії, соціології та педагогіки в організації та проведенні різних видів лекцій, практичних і семінарських занять, навчальних та виробничих практик на базі освітніх установ. Крім цього, при розробці даного посібника ми врахували побажання і рекомендації студентів старших курсів і постаралися зробити його максимально зручним у використанні, інформативним в змісті. Вона апробовано зі студентами на всіх курсах, які вивчали дисципліну «Психологія і педагогіка» та брали активну участь на етапі його створення.

Згідно з навчальним планом ФГБОУ ВПО «Башкирський ГАУ», складеним відповідно до вимог до результатів, структурі та умовам реалізації основних освітніх програм вищої професійної освіти, програм бакалаврату, магістратури федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (далі ФГОС ВПО), за всіма напрямами підготовки на дисципліну «Психологія і педагогіка» загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці (від 68 до 84 годин), з них 34 (42) години аудиторних занять і 34 (42) години самостійної роботи.

Навчально-методичний посібник «Психологія і педагогіка» включає три розділи, які складаються з теоретичної, практичної частин і самостійної роботи студентів. У ньому дано завдання для контролю знань (тести) і контрольної роботи (есе). На допомогу студенту додаються Internet-сайти під назвою: 1. http://www.bsau.ru/ Сайт ФГТУ ВПО «Башкирський державний аграрний університет»; 2. http://www.rs.ru/ «Російська державна бібліотека»; 3. http://www.rs.ru/ «Російська державна бібліотека»; 4. www.csis.org Центр стратегічних і міжнародних досліджень.

Коротенько зупинимося на характеристиці кожного з розділів, даних в змісті навчального посібника.

Розділ I. Теоретична частина. При визначенні цілей і змісту університетської освіти XXI століття альтернативою технократичному і прагматичного викликом стала гуманістична орієнтація університетської освіти. Вивчення особистості людини з її здібностями і інтересами представляє головну цінність «гуманістичної» парадигми. Тому даний навчальний посібник і розроблена для студентів, чия психологічна культура і педагогічна компетентність увійдуть органічними складовими частинами в структуру їх майбутньої професійної діяльності. Допоможуть задовольнити допитливість і потребу студентів в знаннях про психологію людини, про його педагогічних можливості, механізми і закономірності пам'яті, уваги, мислення, про психологічних факторів і особливості поведінки, спілкування і діяльності особистості, про шляхи і способи виховання людини, про види і типи отримання освіти в світі, про основи та особливості навчання в школі і вузі.

Посібник спрямований на прилучення студентів до елементів психологічної і педагогічної культури як складової загальної культури майбутнього фахівця в рамках Федерального освітнього стандарту фахівця. Центральними темами курсу є «Людина і його пізнання», «Чуттєве і раціональне пізнання», «Загальна і індивідуальне в психіці», «Проблеми особистості в різних освітніх моделях», «Організація освітньої діяльності», в яких на основі нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти Російської Федерації, рекомендованої Відділенням психології УМО університетів РФ і затвердженої начальником Управління освітніх програм і стандартів вищої і середньої професійної освіти (3 липня 2000) знайомлять студентів з системою освіти в Російській Федерації.

Знання основ психології та педагогіки сприяє підвищенню загальної та психолого-педагогічної культури, формування цілісного уявлення про психологічні особливості людини, про загальнолюдські цінності як чинники успішності його діяльності, вміння самостійно мислити і передбачати наслідки власних дій, самостійно вчитися і адекватно оцінювати свої можливості, самостійно знаходити оптимальні шляхи досягнення мети і подолання життєвих труднощів.

Конкретні уявлення та поняття про специфічних завданнях курсу припускають ознайомлення з основними напрямками розвитку психологічної і педагогічної науки; оволодіння понятійним апаратом, що описує пізнавальну, емоційно-вольову, мотиваційну і регуляторну сфери психічного, проблеми особистості, мислення, спілкування і діяльності, освіти та саморозвитку; набуття досвіду аналізу професійних і навчальних проблемних ситуацій, організації професійного спілкування і взаємодії, прийняття індивідуальних і спільних рішень, рефлексії та розвитку діяльності; набуття досвіду обліку індивідуально-психологічних і особистісних особливостей людей, стилів їх пізнавальної та професійної діяльності; засвоєння теоретичних основ проектування, організації і здійснення сучасного освітнього процесу, діагностики його ходу і результатів; засвоєння методів виховної роботи з учнями, виробничим персоналом; формування навичок підготовки та проведення основних видів навчальних занять; ознайомлення з методами розвитку професійного мислення, технічної творчості, розуміння внутрішнього світу людини, шанобливого ставлення до його індивідуальним і особистісних особливостей, толерантність, гуманне ставлення і т.д.

Розділ II. Практична частина. У процесі підготовки майбутніх фахівців, бакалавр і магістрантів науково-методична база служить керівництвом до подальших дій учнів. Самі знання, отримані в процесі навчання, знаходять застосування в практиці, в іншому випадку вони, розвиваючись окремо, втрачають свою властивість і самі по собі не приводять до формування компетентності. В даному контексті логіка полягає в тому, що теоретична інформація, пройшовши осмислені етапи, трансформується в знання. Знання, знаходячи своє застосування в практичній діяльності студента, переходять в вміння, а вміння, в свою чергу, багаторазово повторюючись в практичних діях, формують здатність і готовність особистості до діяльності, що позначаються сьогодні як компетентність.

У сукупності теоретична база, виражена в знаннях і уміннях, і практична підготовка забезпечують поступальний рух студентів до вершин професіоналізму, конкурентоспроможності.

Практична частина навчально-методичного посібника спрямована на розширення і деталізацію знань, на вироблення і закріплення навичок у майбутній професійній діяльності. Підготовка до практичних занять не може обмежитися слуханням лекцій, а передбачає попередню самостійну роботу студентів відповідно до методичними розробками з кожної запланованої теми.

Головна мета семінарських і практичних занять - оволодіння вміннями і навичками використання теоретичного знання стосовно до практики.

Розділ III. Самостійна робота студентів (далі СРС). СРС - спосіб активного, цілеспрямованого придбання студентом нових для нього знань і умінь без безпосередньої участі в цьому процесі викладачів для оволодіння загальними і професійними компетенціями.

СРС - важливий показник якості освітнього процесу у вищій школі, головна умова успішної комунікації в професійному колективі, запорука успішного функціонування в (майбутньому) професійному колективі.

Завдання авторів посібника - забезпечити раціональну організацію самоосвіти, а також практичне застосування знань і умінь, придбаних студентом самостійно на основі концепції діяльнісного підходу.

В процесі виконання СРС необхідно використовувати різні пам'ятки, ключі, визначати опорні моменти. Безумовно, вага ці навички студенти повинні формувати вже на молодших курсах.

Відомо безліч видів самостійної роботи студентів: опрацювання додаткових тем, які не увійшли в лекційний матеріал, але обов'язкових до вивчення відповідно до навчальної програми дисципліни; опрацювання пройдених лекційних матеріалів по конспекту лекцій підручниками і посібниками на підставі питань, підготовлених викладачем; підготовка творчих робіт, конспектування першоджерел та оригінальних текстів в рукописному варіанті; складання бібліографії, рецензій; аналіз ситуацій з творів спеціальної літератури; інші види робіт відповідно до наявних типами і формами СРС і т.д.

Завдання для контролю знань.Курс психології і педагогіки займає особливе місце в системі професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації для аграрної сфери виробництва. І це природно, тому що общепсихологическая і общепедагогическая освіченість - необхідний компонент загальнокультурної підготовки сучасної людини, а не тільки стартовий стан для професійного освоєння психології і педагогіки фахівцями - сучасними випускниками вузів. Від психолого-педагогічної компетентності випускників аграрного вузу залежать активні соціально-економічні, культурно-господарські перетворення на селі і в місті в сучасних умовах.

Відомо, що творче засвоєння знань, умінь, досвіду, що становить теоретичну і практичну підготовленість фахівця, відбувається тільки в творчій власної діяльності студента.

Відповідно до теорії розвиваючого навчання і концепцією діяльнісного підходу істотне значення мають методи та форми навчання, які передбачають більшу самостійність студентів в отриманні, засвоєнні, оцінки та самооцінки знань, умінь і навичок. Цьому сприяють лекційні заняття особистісно орієнтованим, тобто суб'єкт-суб'єктним підходом (співробітництво) і тестові завдання. Практика це підтверджує.

Завдання для контролю знань розробляються для оцінювання та контролю рівня залишкових знань і умінь студентів з дисципліни в усіх напрямках. Перевірка знань (тести, заліки, іспити) проводитися в терміни, передбачені навчальними планами. Тільки на основі її результатів можлива корекція процесу навчання, поглиблення знань, а також виправлення помилок щодо поліпшення якості освіти.

Перевірка знань показує персональні досягнення студентів, відображені в динаміці. З цією метою, відповідно до вимог ГОС і ФГОС ВПО, на кафедрі створені фонди оціночних коштів для проведення поточного контролю успішності, проміжної і підсумкової атестації. Ці фонди включають контрольні питання і типові завдання для практичних занять, контрольні роботи, заліки та іспити; тести і комп'ютерні тестуючі програми.

Тестовий матеріал при навчанні дисципліни на факультеті є методом контролю якості засвоєння, при якому використовуються контрольні процедури, які спираються на спеціально для цього створені матеріали - тести.

В даному навчально-методичному посібнику пропонується тест, що включає вісім питань, а також фонд контрольних питань до заліку з навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка».

Контрольні завдання у формі тестів являють собою своєрідний спосіб вимірювання знань, умінь і навичок. Тести, представлені в роботі, складені відповідно до чинної програми з психології та педагогіки і відповідно до вимог національно-регіонального компонента психологічних і педагогічних знань, введеного в основні освітні програми вищої школи з усіх спеціальностей.

Тести призначені для оцінки знань по психології і педагогіки, самостійного засвоєння і закріплення теоретичного матеріалу. Тести допоможуть Вам збагатити досвід підготовки до професійної діяльності.

У навчально-методичному посібнику представлені закриті тестові питання, які містять вже готові альтернативні відповіді, з яких Вам потрібно вибрати правильний. Тільки одна відповідь вірний. При відповідях на питання необхідно вибрати і відзначити одні з варіантів в такому вигляді: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В. Не поспішайте вибрати перший-ліпший правдоподібну відповідь, що не проаналізувавши уважно всі інші відповіді. Будьте уважні! Вчіться творчо, вдумливо і осмислено вживати психологічні та педагогічні поняття і терміни.

Успішність вирішення завдань залежить від якості освоєння теоретичного матеріалу. З цією метою важливо розкрити основні поняття, положення, факти, які вимагають осмислення. Це позбавить Вас від механічного заучування визначень, законів, механічного запам'ятовування відповідей на завдання.

Ключі до тестових завдань знаходяться у викладачів з психології та педагогіки кафедри філософії і соціології.

Необхідно звернути Вашу увагу на характеристику професійної діяльності бакалаврів, дану ФГОС ВПО, а саме:

- Область професійної діяльності;

- Об'єкти професійної діяльності.

Бакалавр за напрямом підготовки повинен бути готовий до професійної діяльності.

Випускна кваліфікаційна робота відповідно до ООП магістратури виконується у вигляді магістерської дисертації в період проходження практики та виконання науково-дослідної роботи і являє собою самостійну і логічно завершену випускну кваліфікаційну роботу, пов'язану з вирішенням завдань того виду (видів) діяльності, до яких готується магістр ( організаційно-управлінської, адміністративно-технологічної, консультаційної та інформаційно-аналітичної, проектної, науково-дослідної та педагогічної).

Тематика випускних кваліфікаційних робіт повинна бути спрямована на вирішення професійних завдань:

проектування і проведення виробничих (в тому числі спеціалізованих) робіт;

обробка та аналіз одержуваної виробничої інформації, узагальнення та

систематизація результатів виробничих робіт з використанням сучасної техніки і технології;

розробка нормативних методичних і виробничих документів.

При виконанні випускної кваліфікаційної роботи учні повинні показати свою здатність і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання, вміння і сформовані загальнокультурні і професійні компетенції, самостійно вирішувати на сучасному рівні завдання своєї професійної діяльності, професійно викладати спеціальну інформацію, науково аргументувати і захищати свою точку зору.

Програма державного екзамену розробляється вузами самостійно. Для об'єктивної оцінки компетенцій випускника тематика екзаменаційних і залікових питань і завдань повинна бути комплексною і відповідати обраним розділів з різних навчальних циклів, які формують конкретні компетенції.

Література, зазначена в кінці роботи, допоможе Вам творчо підійти до самостійного виконання роботи та успішно вирішити поставлені перед Вами завдання.

Бажаємо успіху!

від авторів

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ | Навчально-методичний посібник | Психологія - наука виступає як один з видів пізнання, що володіє своєю специфікою. | Психологія - це знання про психіці як внутрішній світ людей, про психологічні причини, що пояснюють їх поведінку. | Співвідношення знання і віри, раціонального і ірраціонального в людській життєдіяльності (Типи психологічних знань). | Світоглядні картини світу. Етапи розвитку психологічних знань. | Й етап «Розвиток прикладної психології - психотехніка». | Необхідність вивчення психології і педагогіки: в пошуках cмисла. Об'єкт і предмет психології (Наукові школи, напрямки в західній і вітчизняній психології). | А чи існує душа як реальність? | Отже, психологія - це знання про психіці як внутрішній світ людей, про психологічні причини, що пояснюють їх поведінку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати