На головну

Роль цього товару в макроекономіці

  1. I- Політичні теорії
  2. I. Політичні теорії
  3. I. Політичні теорії
  4. I. Політичні теорії
  5. I. Політичні теорії
  6. I. Політичні теорії
  7. I. Політичні теорії

Економічна теорія розглядає, вивчає, аналізує величезний перелік об'єктів, процесів, відносин самого різного рівня масштабності, що впливають на економічні процеси в суспільстві. Для кожного рівня застосовуються свої методи аналізу та опису використовуваних показників. Відповідно розрізняють мікроекономіку і макроекономіку, які тісно пов'язані і взаємодіють один з одним. У цій взаємодії мікроекономіка становить основу макроекономіці, а макроекономіка є результат концентрованого бачення мікроекономіки, тобто вона вивчає спільну, взаимозависящую і взаємопов'язану діяльність всіх економічних суб'єктів у всіх сферах економіки. Мікроекономіка вивчає реальний сектор національного господарства, а макроекономіка - національну економіку в цілому, тобто матеріальну і нематеріальну сфери господарювання, включаючи економічну діяльність держави.

За останні роки кордону меду мікроекономіки і макроекономікою стають все менш помітними. Цьому сприяють:

- Широке використання макроекономічного регулювання, коли задані макроекономічні показники розукрупнювати (дезагрегіруются) на мікроекономічні величини;

- Необхідність аналізу сукупних ринків передбачає дослідження поведінки готельних економічних одиниць - споживачів, найманих працівників, власників ресурсів, підприємств і фірм, які визначають рівень функціонування національної економіки;

- Інтенсивно відбувається процес концентрації виробництва і капіталу (створення великих корпорацій, монополій, холдингів і ін.) Впливає на розвиток внутрішніх і зовнішніх ринків, що обумовлює необхідність використання методів макроекономічного аналізу;

- Знання прийнятих рішень мікроекономічними суб'єктами, розуміння їх поведінки і взаємодії між собою сприяє підвищенню обгрунтованості рівня прогнозування розвитку національного виробництва, галузей, ринків, оцінки можливих розмірів сукупних і інвестиційних витрат, сукупного попиту і пропозиції, сукупних ринків.

Макроекономіка не просте взаємозалежність і взаємозв'язок економічної діяльності первинних ланок господарювання. Вона являє сукупність стійких зв'язків, які їх об'єднують в єдине ціле на основі: суспільного розвитку праці між сферами, галузями і регіонами; кооперування великих структурних підрозділів виробництва; національного ринку, що утворює єдиний економічний простір. В результаті формується макросистема, яку називають національною економікою або народногосподарським комплексом.

Аналіз вивчення макроекономічних проблем передбачає знання мікроекономічних проблем, тобто макроекономіка стає продовженням мікроекономічного аналізу. Знання і розуміння мікроекономічних проблем дозволяє не тільки обґрунтувати напрями макроекономічного розвитку економіки, а й використання необхідних макроекономічних механізмів, які забезпечують вирішення макроекономічних проблем.

Якщо основними мікроекономічними теоріями є: теорія ринкової поведінки споживачів (теорія споживчого попиту); теорія фірма (теорія виробництва і пропозиції благ); теорія ринків; теорія загальної рівноваги ринків окремих товарів; теорія цін (теорія ціноутворення факторів виробництва); теорія доходів (теорія суспільного добробуту), то основними макроекономічними теоріями є: теорія економічного зростання, теорія економічних циклів; теорія статистичного макроекономічної рівноваги; теорія грошей і інфляції; теорія стабілізаційної політики держави; теорія платіжного балансу і валютного курсу; теорія зайнятості.

Мікроекономіка і макроекономіка розрізняються вмістом основних понять, якими вони оперують, незважаючи на їх тісний взаємозв'язок (табл. 1.1.).

Таблиця 1.1.

Відмінності між мікроекономіки і макроекономікою

 Мікроекономіка  Макроекономіка
 1. Суб'єкти ринкових відносин
 1.1. одиничний споживач  1.1. сукупний споживач
 1.2. одиничний виробник  1.2. сукупний виробник
   1.3. держава
   1.4. соціальні інститути
   1.5. закордон
 2. Суб'єкти управління ринковими відносинами
 2.1. відсутні  2.1. держава
 3. Аналізований ринок
 3.1. ринок конкретного товару (послуги)  3.1. ринок всіх товарів і слуг
 4. Аналізоване рівновагу
 4.1. часткове  4.1. загальноекономічне
 5. Використовувані показники
 5.1. ціна  5.1. загальний рівень цін
 5.2. індивідуальний попит  5.2. сукупний попит
 5.3. пропозиція  5.3. сукупна пропозиція
 5.4. продукт  5.4. валовий національний продукт
 5 .. дохід  5.5. валовий національний дохід
   5.6. інфляція
   5.7. економічне зростання
 6. Центральна проблема
 6.1. Рівність попиту і предложеніяна конкретний товар (послугу)  6.1. Обсяг виробництва, при якому сукупний спросравен сукупній пропозиціїМАКРОЕКОНОМІКА | Л. Г. Сенокосовой | Розділ I. Макроекономіка і її місце в системі | Розділ IV. Грошово-кредитні та бюджетно-податкові | Вступ | Моделювання макроекономічних процесів. | Макроекономічні ринки, пропорції. | Макроекономічна політика. | Стадії і закономірності розвитку. | Кругообіг продуктів і доходів в економіці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати