На головну

Глава 2. Цілі, принципи; функції і методи управління державною і муніципальною власністю

  1. D.2 Кнопки управління переміщенням курсора
  2. F52.3 Организмическая дисфункції
  3. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  4. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  5. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi
  6. IV. Механізми державного управління
  7. IV. Механізми державного управління

2.1. Цілі і принципи управління власністю

Основними цілями управління державною і муніципальною власністю

Процес управління власністю спрямований на досягнення сукупності цілей. У різні періоди часу ці цілі будуть різні, так як умови управління змінюється. Основними цілями управління власністю є забезпечення стабільного зростання економіки країни і створення і підтримка конкурентного середовища.

Системи ринкових відносин в нашій країні поки що далека від досконалості, нестабільна і схильна до інфляційним процесам, сильних коливань кон'юнктури і галузевим диспропорцій. У зв'язку з цим перед державою стоїть завдання стабілізації довгострокових циклічних коливань, недопущення фінансових криз і забезпечення постійного прискореного економічного зростання. Ринковий механізм, як показала сімнадцятирічна практика функціонування ринкової економіки, в нашій країні сам з цим завданням не справляється. Забезпечення фінансової економічної стабільності в цілому означає, що держава несе відповідальність за стале економічне зростання, підтримання оптимальної структури економіки, стійкість національної валюти, зайнятість і зовнішньоекономічне рівновагу.

Посилення ролі держави в регулюванні економіки в останні роки не слід розуміти як екстенсивний розвиток (т. Е. Нарощування кількості об'єктів державної власності). Сьогодні, після майже двох десятиліть хаосу, відчувається об'єктивна необхідність у створенні стрункої економічно вивіреної системи управління державною власністю. Її цілями є: [16]

· Збільшення доходів федерального бюджету на основі ефективного управління державною власністю;

· Оптимізація структури власності (з точки зору пропорцій на макро- і мікро- рівнях) в інтересах забезпечення стійких передумов для економічного зростання;

· Використання державних активів в якості інструменту для залучення інвестицій в реальний сектор економіки;

· Підвищення конкурентоспроможних комерційних організацій шляхом сприяння внутрішнім перетворенням в них;

Для реалізації зазначених цілей федеральним органам виконавчої влади необхідно вирішити такі завдання:

· Повна інвентаризація об'єктів державної власності розробка і реалізація системи обліку цих об'єктів та оформлення прав на них;

· Підвищення ефективності управління державним майном з використанням усіх сучасних методів і фінансових інструментів, детальна правова регламентація процесів управління;

· Класифікація об'єктів державної власності за ознаками, визначальним специфіку управління;

· Оптимізація кількості об'єктів управління і перехід до пооб'єктного управління;

· Визначення мети державного управління по кожному об'єкту управління (групі об'єктів);

· Забезпечення прав держави як учасника (акціонера) комерційних і некомерційних організацій;

· Забезпечення контролю за використанням і збереженням державного майна, а також контролю за діяльністю осіб, що залучаються в якості керуючих [17];

· Забезпечення надходження додаткових доходів до федерального бюджету шляхом створення нових відновлюваних джерел платежів і більш ефективного використання наявного майна.

Ці завдання є пріоритетними для всіх федеральних органів влади.

В основу управління державною власністю покладено такі принципи управління державним майном, що забезпечують досягнення зазначених цілей та рішення випливають завдань:

Визначення мети управління

Стосовно до кожного об'єкту управління (групі об'єктів) державою повинна бути визначена і зафіксована мета, яку воно переслідує і досягненню якої служить об'єкт.

Перелік цілей держави стосовно до управління різними видами об'єктів управління повинен визначатися відповідними правовими актами.

Вибір способу досягнення мети

Держава в силу різноманіття об'єктів управління, їх специфіки, неможливості оперативного опрацювання актуальної інформації про стан кожного об'єкта управління, необхідної для прийняття своєчасних і адекватних управлінських рішень, в більшості випадків не може і не повинно визначати способи досягнення мети, тобто детальні, економічно обґрунтовані плани конкретних заходів щодо об'єкта управління.

Спосіб досягнення мети визначається в рамках встановленої (як правило, конкурсного) процедури призначення керуючого і затверджується уповноваженим державним органом.

Відповідальність за здійснення затвердженого способу досягнення мети держави покладається на керівника і повинна не тільки стимулювати його належну діяльність, але і зводити до мінімуму ризики держави у разі недосягнення запланованого якісного результату управління.

Побудова системи управління

Найважливішим принципом є використання системи управління як нерозривної єдності наступних елементів: забезпечення обов'язкового порядку визначення способу досягнення мети, регламентація порядку прийняття управлінських рішень державними органами, порядку вибору керуючих, мотивації керівників, контроль за об'єктами управління і діяльністю керуючих, надання звітності державними органами і керівниками, прийняття управлінських рішень на підставі аналізу результатів контролю і звітності, відповідальність за результати управління, постійне надходження, обробка та аналіз інформації про роботу керуючих та об'єктів управління.

Функціонування системи управління і порядок взаємодії державних органів повинні бути детально регламентовані відповідними правовими актами.

Забезпечення ефективності управління

Принцип ефективності управління полягає в досягненні мети управління (певного якісного результату діяльності або стану об'єкта управління) ціною максимальної економії ресурсів. Зазначений критерії є обов'язковим при оцінці діяльності державних органів і керівників з управління державним майном.

Забезпечення професіоналізму управління

Держава вкрай зацікавлене в професійному управлінні державним майном, в зв'язку з чим необхідно створити систему підготовки та атестації керівників.

Принципи управління, а також підходи до їх реалізації конкретизуються у цій Концепції стосовно таких об'єктів управління, як унітарні підприємства та установи, акції, що знаходяться у федеральній власності, частки Російської Федерації в статутних капіталах господарських товариств і товариств, федеральна нерухомість, в наступній логічній послідовності :

а) оцінка стану (кількісна характеристика, класифікація об'єктів, розподіл повноважень між державними органами, стан справ і основні висновки);

б) постановка цілей та завдань управління;

в) пропонований механізм управління (алгоритм досягнення цілей і вирішення поставлених завдань, перелік правових актів, які необхідно розробити або змінити для забезпечення ефективної реалізації механізму управління);

г) контроль ефективності управління.

Існує й інша сукупність принципів управління власністю (на наш погляд більш адекватна):

1. Принцип цілісності системи управління держвласністю

Управління державної і муніципальної власністю повинне будуватися на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях як єдина цілісна система, що охоплює:

· Весь склад об'єктів державної муніципальної власності, включаючи землю, надра, водні ресурси, ліси, майнові комплекси підприємств, державні цінні папери, в тому числі державні та муніципальні пакети акцій, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, нематеріальні об'єкти (інтелектуальна власність, товарні знаки, програмні продукти), майнова скарбниця держави;

· Повний набір способів управління державною і муніципальною власністю: розмежування і створення нових об'єктів державної і муніципальної власності, безоплатне користування, оренда, концесія, застава, довірче управління, приватизація, націоналізація, банкрутство;

· Все забезпечують інструменти системи управління державним і муніципальним майном: обліково-інформаційне забезпечення, оцінка об'єктів державної і муніципальної власності, законодавчо-нормативне забезпечення, кадрове забезпечення, контроль за використанням та розпорядженням державною власністю.
Вступ | Принцип ефективного кадрового забезпечення управління державною і муніципальною власністю | Принцип створення кодифікований системи національного законодавства про управління державним і муніципальним майном. | Глава 3. Нормативно-правове регулювання процесу управління державною і муніципальною власністю. | Право державної власності | Право муніципальної власності | Разраніченіе державної, регіональної та муніципальної власності. | Оренда. | Концессіонірованіе. | Довірче управління. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати