На головну

Статистика доходів населення

  1. II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  2. V. Всього доходів (III - IV).
  3. VI. СТАТИСТИКА ПАРОВИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
  4. Аналіз природного руху та міграції населення
  5. Аналіз інших доходів і витрат
  6. Аналіз факторів, що впливають на розподіл доходів населення
  7. Білоруси в складі населення Західних областей, що відійшли до Польщі за Ризьким мирним договором (1921 г.), складали

В якості узагальнюючих показників соціального розвитку і рівня життя населення на макроекономічному рівні протягом довгого часу в нашій країні використовувалися показникикінцевих і реальних доходів населення, обчислювалися в рамках балансу народного господарства. Згідно з концепцією балансу народного господарства, реальні доходи населення характеризують частину матеріального продукту, яка надходить населенню в процесі його розподілу та перерозподілу і використовується для цілей споживання і накопичення. Обчислення реальних доходів населення передує визначення кінцевих доходів. Для розрахунку останніх, перш за все, підсумовуються всі доходи населення в грошовій і натуральній формах, отримані в якості оплати праці, доходи від особистого підсобного господарства, пенсії, допомоги, стипендії, інші надходження з фінансової системи (страхові відшкодування, відсотки за вкладами, виграші по лотерей і ін.), вартість матеріальних благ, спожитих в установах і організаціях невиробничої сфери, які обслуговують населення. З отриманої суми віднімаються сплачені населенням податки та інші обов'язкові платежі, добровільні внески в громадські організацій, витрати населення на оплату послуг невиробничого характеру, а також грошові накопичення (у формі приросту вкладів в банках і готівки). Підсумком цих. розрахунків є сума кінцевих доходів населення.Реальні наявні доходи - це кінцеві доходи, скориговані на зміну цін на товари і послуги.

З переходом на міжнародні стандарти в вітчизняну статистичну практику вводяться нові макроекономічні індикатори рівня життя, які обчислюються в рамках системи національних рахунків. К. них відносяться такі показники, як наявний дохід домашніх господарств, скоригований наявний дохід домашніх господарств, реальний наявний дохід домашніх господарств, фактичне кінцеве споживання домашніх господарств. В сукупність макроекономічних Індикаторів рівня життя населення включається також індекс споживчих цін, що є основним показником інфляції в споживчому секторі.

В даний час виділяють два підходи до дослідження особистих доходів населення, що відрізняються системою показників, методологією їх побудови, джерелами інформації, формою, вигляді способом спостереження. В основі першого підходу лежить баланс грошових доходів і витрат населення, а в основі другого - вибіркове обстеження бюджетів домашніх господарств.

Відповідно до першого підходу в рамках балансу грошових доходів і витрат населення, перш за все, визначають загальну суму грошових доходів усього населення, а потім на її основі - середньодушовий грошовий дохід. Баланс дає можливість проаналізувати не тільки загальний обсяг, а й структуру грошових доходів і витрат населення в угрупованні за джерелами отримання коштів і накопичень їх витрачання. Він дозволяє визначити ту частину національного доходу, яка надходить в розпорядження населення в формі грошових доходів. Джерелами інформації для складання балансу служать статистична і фінансова звітність, а також спеціально організовані обстеження, дані податкових служб і експертні оцінки.

Грошові доходи населення:

· оплата праці в грошовій і натуральній формах, нарахована найманим працівникам з урахуванням стимулюючих доплат, надбавок, виплат, що відносяться відповідно до діючого порядку до фонду заробітної плати;

· доходи робітників і службовців від підприємств і організацій, крім оплати праці (виплати соціального характеру, витрати на відрядження, авторські винагороди та інші виплати);

· дивіденди;

· надходження від продажу продуктів сільського господарства підприємствам і організаціям (Виручка від продажу худоби та іншої сільськогосподарської продукції);

· пенсії, допомоги, стипендії та інші надходження з фінансової системи (В тому числі страхові відшкодування, позики, відсотки за вкладами, виграші і погашення за позиками, виграші по лотерей і ін.);

· доходи населення від продажу іноземної валюти ',

· інші надходження.

Названі показники, розраховані в цінах поточного періоду, називаються номінальними показниками доходів (НД). Вони не визначають реального змісту доходів, тобто не показують, яка кількість матеріальних благ і послуг є населенню при сформованому рівні доходів.

На основі величини сукупних грошових доходів населення проводиться розрахунок грошових доходів, шляхом вирахування обов'язкових платежів і внесків (податків і зборів, платежів по страхуванню, внесків до громадських організацій, повернення ссудрасходов на придбання лотерейних білетів, відсотків за кредит, обов'язкових страхових внесків до Пенсійного фонду ).

Віднімаючи з номінальних доходів населення (НД) податки, обов'язкові платежі та внески в громадські організації (ОП), знаходять наявні доходи (РД) населення - ту частину особистих доходів, яку їхні власники направляють на споживання і заощадження:

РД = НД - ОП

Середньодушові грошові доходи населення (або середні по домашнім господарствам) обчислюють діленням загальної суми грошового доходу за рік на середньорічну чисельність населення (або кількість домогосподарств).

Однак не всякий темп зростання грошових доходів при наявності інфляції в економіці може свідчити про покращення рівня життя населення.

З метою усунення фактора зміни цін, що приводить до зміни купівельної спроможності грошей, номінальні і розташовувані грошові доходи (витрати) населення розраховуються в реальному вираженні з коригуванням на індекси споживчих цін.

Розрахунок показників в реальному вираженні здійснюється діленням відповідних показників поточного періоду на індекс споживчих цін (ІСЦ рубля), або множенням на індекс купівельної спроможності грошей (ІСЦ).

Реальні наявні доходи населення розраховуються за формулою:

Для характеристики динаміки цих показників будуються відповідні індекси, наприклад, індекс реальних наявних доходів:

,

де IНД - Індекс номінальних доходів;

IdНД - Індекс частки наявних доходів;

IПС - Індекс купівельної спроможності грошей.

Отже, швидкість зміни реальних наявних доходів залежить від трьох чинників: темпів зростання номінальних доходів, зміни ставок податкових платежів та зміни купівельної спроможності грошей.

У зв'язку з переходом до ринкових відносин в останні роки в Росії різко загострився процес розшарування суспільства, виникла необхідність застосування широко використовуються в міжнародній статистичній практиці методик аналізу соціально-економічної диференціації населення за грошовими доходами на основі вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств.

Найважливішим інструментом такого аналізу є побудова розподілу населення за рівнем середньодушового грошового доходу, що дозволяє виробляти порівняльну оцінку добробуту окремих груп населення. Особлива увага при цьому приділяється незахищеним соціальним групам, які потребують цілеспрямованої соціальної політики держави.

До числа найважливіших методів вивчення диференціації доходів населення відноситься побудова варіаційних рядів, а на їх основі - статистичних рядів розподілу населення за рівнем середньодушових грошових доходів, що представляють собою ранжирування і згруповані в певних інтервалах за величиною доходу результати спостереження.

Для характеристики диференціації доходів населення і рівня бідності розраховуються наступні показники:

· Модальний дохід - рівень доходу найбільш часто зустрічається серед населення;

· Медіанний дохід - показник доходу, що знаходиться в середині рангового ряду розподілу. Половина населення має дохід нижче за медіанне, а друга половина - вище;

· Середній дохід - загальний середній рівень доходу всього населення;

· Доцільний коефіцієнт диференціації доходів населення (Kd), або коефіцієнт фондів, що показує, у скільки разів мінімальні доходи 10% найбагатшого населення перевищують максимальні доходи 10% найменш забезпеченого населення;

· Коефіцієнт концентрації доходів Джині (КДж), Що характеризує ступінь нерівності в розподілі доходів населення, визначається за формулою:

де х - Частка населення, що належить до i-ой соціальної групи в загальній чисельності населення;

y - Частка доходів, зосереджена в i-ой соціальної групи населення;

п - Число соціальних груп;

sum y - Кумулятивна (обчислена наростаючим підсумком) частка доходу.

Коефіцієнт Джині змінюється в межах від 0 до 1. При рівномірному розподілі цей коефіцієнт прагне до нуля, а чим вище поляризація доходів в суспільстві, тим він ближче до одиниці.

При статистичному вивченні рівня і меж бідності, перш за все, встановлюється межа доходу, що забезпечує споживання на мінімально допустимому рівні, тобто визначається вартісна величина прожиткового мінімуму, з якої порівнюються фактичні доходи окремих верств населення.

Прожитковий мінімум являє собою вартісну оцінку мінімального набору продуктів харчування, необхідного для збереження здоров'я людини і підтримки його життєдіяльності, а також витрати на непродовольчі товари та послуги, податки та обов'язкові платежі, виходячи з частки витрат на ці цілі в бюджетах незахищених груп населення; використовується в якості критерію бідності при характеристиці процесів соціально-економічної диференціації. Вона визначається в розрахунку на «середньостатистичного» жителя і для різних соціально-демографічних груп населення з урахуванням науково-обгрунтованих норм, національних та інших особливостей споживання, а також реальних можливостей економіки. За окремим статево-віковими групами прожитковий мінімум помітно різниться; наприклад, для чоловіків працездатного віку він приблизно вдвічі більше, ніж для дитини віком до 6 років.

В даний час поряд із загальним прожитковим мінімумом визначається фізіологічний мінімум.

Прожитковий (фізіологічний) мінімум - сумарна вартість товарів і послуг, яку можна розглядати як нижню межу, що дозволяє підтримувати фізичний стан, але лише протягом певного часу. Життєво необхідний рівень споживання включає тільки витрати на харчування, найнеобхідніші предмети санітарії та гігієни, ліки, комунальні послуги та інші обов'язкові платежі. Як індикатор зміни вартості життєво необхідних продовольчих товарів в розрахунку на одну людину на місяць відбирається 19 найважливіших продуктів харчування, добова енергетична цінність яких складає 2236,7 ккал.

Бідність є однією з найважливіших характеристик нерівності в розподілі доходів. рівень бідності - Питома вага населення з доходами нижче прожиткового мінімуму в загальній чисельності населення виступає інформативним показником соціально-економічного становища країни. Зазвичай бідність визначається як стан, коли економічних ресурсів не вистачає для забезпечення прожиткового мінімуму.

Про людей, рівень споживання яких нижче прожиткового мінімуму прийнято говорити, що вони живуть за межею бідності. На основі даних про доходи бідного населення розраховуються відносно нові для соціальної статистики показники: середньодушовий дохід бідного населення; дефіцит доходу; коефіцієнт глибини бідності; коефіцієнт гостроти бідності.

дефіцит доходу оцінюється як сумарний дохід незаможного населення, якого бракує до величини досягнення нею прожиткового мінімуму.

Коефіцієнт глибини бідності характеризує дефіцит доходу обстежуваних домогосподарств у вигляді середнього простого відхилення їх доходів від прожиткового мінімуму в розрахунку на одне домогосподарство.

Коефіцієнт гостроти бідності також відображає дефіцит доходу обстежуваних домогосподарств, але розраховується за середньозваженим відхилення їх доходів від прожиткового мінімуму (тобто надається більша вага домогосподарствам з більш високим дефіцитом доходу).

 
ТЕМА 3. Статистика населення | Таблиці смертності і розрахунок перспективної чисельності населення | ТЕМА 4. Статистика праці і трудових ресурсів | Статистика трудових ресурсів та зайнятості населення | Показники чисельності персоналу підприємства | Показники руху персоналу підприємства | Статистика використання робочого часу | Статистика продуктивності праці | Аналіз оплати праці працівників. | Індекс структурних зрушень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати