На головну

Статистика трудових ресурсів та зайнятості населення

  1. II ЕКОНОМІКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  2. II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  3. VI. СТАТИСТИКА ПАРОВИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
  4. XIX. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  5. Автоматичне вирівнювання завантаження ресурсів
  6. Агентства по найму, бюро працевлаштування, центри зайнятості.
  7. Аналіз природного руху та міграції населення

працездатним населенням називається сукупність людей, здатних до праці за віком і станом здоров'я. Відповідно до законодавства працездатним в нашій країні вважається вік для чоловіків - від 16 до 59 років і для жінок - від 16 до 54 років включно.

Населення в працездатному віці складається з працездатного населення і населення, непрацездатного станом здоров'я. В останню групу включаються непрацюючі інваліди I і II груп працездатного віку, а також непрацюючі пенсіонери працездатного віку, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах.

Трудові ресурси - Це частина населення країни, яка фактично зайнята в економіці або ж не зайнята, але здатна до праці за віком і станом здоров'я. До складу трудових ресурсів (ТР) включають (рис. 3):

1) працездатне населення в працездатному віці;

2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років;

3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку.

 
 


Мал. 3 Склад трудових ресурсів

При визначенні чисельності трудових ресурсів в рамках окремих регіонів враховується також сальдо маятникової міграції

під природним рухом трудових ресурсів розуміється зміна їх чисельності, не пов'язане з міграцією населення. Природний рух трудових ресурсів характеризується їх поповненням, вибуттям і природним приростом.

Природне поповнення трудових ресурсів (ПТРїсть) Відбувається за рахунок вступу в працездатний вік підлітків, а також за рахунок залучення до суспільної праці пенсіонерів та осіб у віці до 16 років.

Природне вибуття (ВТРїсть) Трудових ресурсів відбувається за рахунок смертності, переходу на пенсію або інвалідність, припинення роботи особами непрацездатного віку.

Природний приріст трудових ресурсів - це різниця між природним поповненням і природним вибуттям трудових ресурсів.

Під механічним рухом трудових ресурсів розуміється зміна їх чисельності за рахунок міграції.

маятникова міграція є щоденне пересування працюючих до місця роботи з одного регіону в інший і назад до місця свого проживання.

 Сальдо маятникової міграції =  Число щодня приїжджають на роботу в даний регіон і повертаються до місця свого проживання в інші регіони -  Число щодня виїжджають з даного регіону до місця роботи і повертаються назад до міграції місцем свого проживання в даний регіон

Для характеристики інтенсивності зміни чисельності трудових ресурсів і проведення порівняльного аналізу використовуються наступні відносні показники:

- Коефіцієнт природного поповнення трудових ресурсів:

- Коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів:

- Коефіцієнт природного приросту

- Коефіцієнт механічного поповнення трудових ресурсів:

- Коефіцієнт механічного вибуття трудових ресурсів:

- Коефіцієнт природного приросту

-

де  - Середньорічна чисельність трудових ресурсів.

Одним з найважливіших інструментів аналізу сучасних процесів, що складаються на ринку праці, є баланс трудових ресурсів. Він складається на основі матеріалів не тільки статистики праці, а й інших галузей статистики. У балансі знаходять відображення джерела формування трудових ресурсів, напрямки використання трудових ресурсів в системі суспільного розподілу праці.

Схема балансу трудових ресурсів може бути представлена ??в наступному вигляді:

I. Джерела формування трудових ресурсів

· Всього трудових ресурсов, в тому числі:

- Працездатне населення в працездатному віці;

- Підлітки, зайняті в економіці;

- Особи старше працездатного віку, зайняті в економіці або визнані безробітними.

II. Розподіл трудових ресурсів

· Всього зайнято в економіці, в тому числі:

- В галузях економіки;

- За наймом веденням приватного домашнього господарства;

- Служителі релігійних культів та ін.

· Учні в працездатному віці, які навчаються з відривом

від виробництва.

· Працездатне населення в працездатному віці, не зайняті економічною діяльністю чи навчанням.

Під економічно активним населенням розуміється частина населення країни у віці від 15 до 72 років, що забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. Економічно активне населення складається з осіб, зайнятих економічною діяльністю, і безробітних. Зайнятими економічною діяльністю вважаються особи, які в поточному періоді:

· Виконували роботу за наймом за винагороду (хоча б одну годину на тиждень);

· Здійснювали приносить дохід діяльність займаються самостійною підприємницькою діяльністю як із залученням, так і без залучення найманих працівників.

З числа зайнятих не виключаються особи, тимчасово відсутні на роботі в обстежуваному періоді через хворобу, відпусток, догляду за хворими, страйків і інших подібних причин незалежно від того, нараховувалася їм заробітна плата за час їх відсутності чи ні. У число зайнятих в економіці не включаються особи, які здійснюють діяльність з виробництва товарів або послуг у власному домашньому господарстві тільки для власного споживання (приготування їжі, пошиття та ремонт одягу для членів домашнього господарства, прибирання будинку, виховання дітей, догляд за членами домашнього господарства).

При складанні балансу трудових ресурсів зайняте населення групується за видами діяльності та форм власності. Це дає можливість аналізувати використання трудового потенціалу в кожній галузі, досліджувати нові явища і процеси, що відбуваються в економіці, становлення і розвиток нових секторів.

зайняте населення за статусом в зайнятості підрозділяється на наступні категорії.

1. Наймані працівники.

2. Роботодавці ..

3. Самостійно зайняті.

4. Члени виробничих кооперативів.

5. Неоплачувані працівники сімейних підприємств

К безробітним, Згідно з визначенням МОП, відносяться особи у віці, встановленому для виміру економічної активності населення, для яких в аналізованому періоді дотримувалися одночасно три критерії, перерахованих нижче:

· Не мали роботи (заняття, що приносить дохід);

· Займалися пошуком роботи (самостійно або за допомогою служб зайнятості);

· Були готові приступити до роботи негайно (протягом найближчого періоду часу).

Учні, студенти, пенсіонери враховуються в складі безробітних, якщо для них виконуються два останніх критерію.

До економічно неактивного населення відносяться особи віком від 15 до 72 років, які не зважають на зайнятими економічною діяльністю або безробітними протягом аналізованого періоду. У складі економічно неактивного населення виділяють: учнів і студентів денної форми навчання; пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком, вислугою років або на пільгових умовах; інвалідів; осіб, які отримують дохід від власності; домогосподарок та інших осіб, які не працюють і не шукають роботу з різних причин. У балансі трудових ресурсів показується економічно неактивне населення в працездатному віці з виділенням осіб, які навчаються з відривом від виробництва.

Для характеристики стану ринку робочої сили використовуються наступні відносні показники:

1. Коефіцієнт працездатності населення - частка працездатного населення в загальній чисельності населення.

2. Коефіцієнт працездатності населення працездатного віку - частка працездатного населення в чисельності населення працездатного віку.

3. Коефіцієнт зайнятості населення - частка зайнятого населення в загальній його чисельності.

4. Коефіцієнт зайнятості населення працездатного віку - відповідно частка зайнятого населення працездатного віку в загальній чисельності населення даного віку.

5. Коефіцієнт зайнятості трудових ресурсів - частка зайнятого населення в чисельності трудових ресурсів.

6. Коефіцієнт загального навантаження - число осіб непрацездатного віку в розрахунку на 1000 чол. працездатного віку.

7. Коефіцієнт заміщення трудових ресурсів - число дітей і підлітків до 16 років у розрахунку на 1000 чол. працездатного віку.

8 Коефіцієнт пенсійного навантаження - число осіб пенсійного віку на 1000 чол. працездатного віку.

9. Рівень безробіття - відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення, виражене у відсотках.

10. Рівень економічної активності населення - частка економічно активного населення в загальній чисельності населення відповідної вікової групи (віком 15-72 років, в працездатному віці).

 
Соціально-економічна статистика | Навчальний посібник | Вступ | ТЕМА 1. Предмет, об'єкт, метод і завдання соціально-економічної статистики | Система показників соціально-економічної статистики. | Організація отримання статистичної інформації в умовах ринкової економіки | ТЕМА 2. Основні угруповання і класифікації в соціально-економічній статистиці | ТЕМА 3. Статистика населення | Таблиці смертності і розрахунок перспективної чисельності населення | Показники руху персоналу підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати